Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

KONKURS MCDN „KREATYWNY NAUCZYCIEL”

Zapraszamy nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół z województwa małopolskiego do udziału w organizowanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli konkursie „Kreatywny Nauczyciel”.
 
Celem VIII edycji konkursu, którą honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego i Małopolski Kurator Oświaty, jest upowszechnianie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie propagowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz promowanie kreatywnych nauczycieli podejmujących różnorodne działania edukacyjne służące wszechstronnemu rozwojowi psychomotorycznemu młodych ludzi i kształtowaniu prawidłowych postaw wobec zajęć ruchowych. Zdaniem Komisji Europejskiej Państwa Członkowskie oraz Unia Europejska muszą podjąć działania mające na celu propagowanie aktywności fizycznej, aby odwrócić, spowodowaną wieloma czynnikami, tendencję do jej zmniejszania się (Biała Księga „Europejska strategia dla problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem się, nadwagą i otyłością”, 2007).
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu (zamieszczonym na stronie internetowej www.mcdn.edu.pl). Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesyłać w terminie do 14 października 2016 r. drogą pocztową na adres:

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
z dopiskiem na kopercie Konkurs „Kreatywny Nauczyciel”

Harmonogram konkursu:
• ogłoszenie konkursu i przyjmowanie zgłoszeń: do 14 października 2016 r.
• złożenie sprawozdania z realizacji działania edukacyjnego: do 10 marca 2017 r.
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu: maj 2017 r.
 
Zobacz więcej: www.mcdn.edu.pl

Zapraszamy twórczych nauczycieli z małopolski do udziału w konkursie!
 
Pod patronatem
 
 
 
 

Komentarze