Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Regulamin
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Akademia Edukacji

30-437 Kraków; ul. Kwiatowa 3 www: szkolenia.blizejprzedszkola.pl e-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu Wpis do ewidencji Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 2/09
Posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Nr decyzji: NP-III.5470.9.2019.KL

 
 
 
 

 I.  Formy działalności, kadra Akademii


Akademia Edukacji realizuje szkolenia w formie warsztatów, konferencji, obozów szkoleniowych. Szkolenia organizowane są na trenie całego kraju w przystosowanych do tego celu miejscach (placówkach edukacyjnych, salach konferencyjnych, ośrodkach szkoleniowych).
Prowadzącymi szkolenia są: specjaliści przedmiotowi, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele akademiccy, doradcy metodyczni, dyrektorzy placówek edukacyjnych, konsultanci).

Całościowa oferta szkoleniowa Akademii jest dostępna na stronie internetowej ośrodka (www.szkolenia.blizejprzedszkola.pl) jest aktualizowana w sposób ciągły. Ośrodek realizuje również szkolenia modyfikując  programy szkoleń na miarę indywidualnych potrzeb konkretnej placówki.

Akademia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie.

Ośrodek czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Zobacz na mapie

tel. 12 631 04 10 wew. 103
fax. 12  262 50 34
e-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

 

II.  Realizacja szkoleń otwartych w Akademii Edukacji
 

Szkolenia z zapisami indywidualnymi uczestników odbywają się według terminarza zamieszczonego na stronie internetowej ośrodka w zakładce: katalogu szkoleń/szkolenia otwarte. Warunkiem realizacji szkolenia jest skompletowanie grupy szkoleniowej. Grupa szkoleniowa to 15-25 osób. Ze względu na szczególny charakter realizowanych zajęć, dyrektor ośrodka może zdecydować  o ograniczeniu liczebności grupy szkoleniowej. Dyrektor może również zwiększyć liczebność grupy w przypadku szkoleń o charakterze wykładowym.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w formie doskonalenia zawodowego.

 

III. Zasady zapisów i płatności:
 

 1. Po wyborze szkolenia, zainteresowany wpisuje się na listę uczestników, uzupełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora. 
 2. W szkoleniach mogą uczestniczyć nauczyciele oraz dyrektorzy placówek edukacyjnych posiadajacy wykształcenie pedagogiczne.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie wpłaty.
 4. Wpłaty należy dokonać na podstawie danch do przelewu, które Uczestnik otrzymuje na adres mailowy podany w zgłoszeniu po wysaniu zamówienia lub na podstawie faktury pro-forma. Faktura pro-forma zostaje wysłana na adres mailowy podany w zamówieniu w ciągu 24 godz. (w dni robocze).
 5. Po otrzymaniu faktury pro-formy/danych do przelewu na adres mailowy, uczestnik dokonuje wpłaty na numer konta wskazany na fakturze/w mailu. W tytule przelewu należy wpisać NUMER FAKTURY/NUMER ID oraz IMIĘ I NAZWISKO uczestnika/ów szkolenia.
 6. Płatności za szkolenie można dokonywać:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie wpłaty.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty w całości w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni - zgłoszenie udziału w szkoleniu zostaje automatycznie anulowane.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie przesłany dokument potwierdzający dokonanie płatnośći.

               

IV. Zasady odwołania szkolenia oraz rezygnacji z uczestnictwa:
 

 1. W przypadkach szczególnych (np. choroba prowadzącego lub zbyt mała liczba uczestników, aby utworzyć grupę szkoleniową), organizator ma prawo odwołania szkolenia bądź wyznaczenia innego terminu szkolenia. W tym przypadku całość dokonanej opłaty zostaje zwrócona uczestnikowi lub przekazana na kolejną edycję szkolenia – zgodnie z życzeniem płatnika.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia nie później niż na 5 dni przed terminem jego realizacji, całość opłaty zostaje zwrócona uczestnikowi lub przekazana na kolejną edycję szkolenia – zgodnie z życzeniem płatnika.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa uważa się za zawarcie umowy- nieobecność na szkoleniu bez zgłoszenia wcześniejszej rezygnacji, nie zwalnia od konieczności dokonania wpłaty. 
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej: drogą e-mailową.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia później niż 5 dni przed jego rozpoczęciem (lecz nie później niż 3 dni przed terminem realizacji szkolenia), zwrócone zostaje 50% wniesionej opłaty.
 6. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia później niż 3 dni przed terminem realizacji szkolenia, wniesiona opłata nie będzie zwrócona uczestnikowi - zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych, związanych z organizacją danego szkolenia.
 7. Jeśli na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, pozostały na liście uczestników wolne miejsca – zgłoszenia są nadal przyjmowane.

 

V. Zasady wydawania zaświadczeń
 

Zaświadczenia wydawane są uczestnikom po zakończeniu szkolenia.  Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w  szkoleniu (min. 70% obecności na zajęciach),  podpisanie listy uczestników, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oraz spełnienie innych wymogów określonych każdorazowo przez prowadzącego.

Zaświadczenia wydawane są uczestnikom w dniu szkolenia. Uczestnik jest zobowiązany osobiście odebrać zaświadczenie.

Oryginały zaświadczenia wystawiane mogą być do końca roku kalendarzowego w którym odbyło się szkolenie. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia zaświadczenia potwierdzającego udział w formie doskonalenia zawodowego uczestnik ma prawo do otrzymania duplikatu zaświadczenia, pokrywając koszty operacyjne w kwocie 10,00 PLN.

 

VI. Ochrona danych osobowych:
 

 1. Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków.

 2. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby
  w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych. W tym przypadku za zawarcie umowy uznaje się dokonanie zapisu na szkolenie.

 4. Dane Uczestnika są dostępne dla osób zaangażowanych w organizację szkoleń i służą jedynie wymianie informacji między Organizatorem w Uczestnikiem.

 5. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z o.o. dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny”: www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych.

 6. W trakcie szkolenia Organizator dokonuje rejestracji audio-video jego przebiegu oraz wykonuje fotografie z jego przebiegu (Materiały Multimedialne). Uczestnik wyraża zgodę na zarejestrowanie swojego wizerunku w Materiałach Multimedialnych Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika zarejestrowanego w Materiałach Multimedialnych poprzez ich publikację i rozpowszechnianie w materiałach drukowanych w prasie oraz ich wykorzystywanie w sieci Internet w tym na stronie organizatora oraz portalach video (np. YouTube) i portalach społecznościach, a to w celu informowania o szkoleniau oraz promocji przyszłych szkoleń organizowanych przez Organizatora. 

 

VII. Postanowienia końcowe:
 

 1. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika szkolenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin po zmianach obowiązuje od 30 lipca 2019 r.
 3. Regulamin może ulec zmianie.
 4. Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!