Regulamin blizejprzedszkola.pl
Właścicielem serwisu blizejprzedszkola.pl jest CEBP 24.12 Sp. z o.o.   Siedziba Spółki: 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 3 NIP: 6793096735 REGON: 122994233 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000487975
 

I Postanowienia ogólne


 
§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu blizejprzedszkola.pl, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków zarejestrowanych użytkowników blizejprzedszkola.pl.
 
§2. blizejprzedszkola.pl jest portalem tematycznym (wortalem), upowszechniającym informacje związane z edukacją, wychowaniem oraz rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym, a także poprzez elementy serwisu społecznościowego, umożliwiającym swoim użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat.
 
 
II Definicje

 
§ 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa na blizejprzedszkola.pl, prawa i obowiązki CEBP 24.12 Sp. z o.o. oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności CEBP 24.12 Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług,
2) CEBP 24.12 Sp. z o.o. - należy przez to rozumieć CEBP 24.12 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwiatowej 3, 30-437 Kraków, NIP: 6793096735, REGON: 122994233, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000487975, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, kapitał wpłacony: 5000,00 zł.
3) blizejprzedszkola.pl - należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.blizejprzedszkola.pl, którego jedynym właścicielem jest CEBP 24.12 Sp. z o.o.,
4) Administratorze - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez CEBP 24.12 Sp. z o.o., która odpowiada za prowadzenie blizejprzedszkola.pl, w szczególności za obsługę i pomoc techniczną dla użytkowników oraz pilnowanie przestrzegania przepisów przez użytkowników,
5) Moderatorze - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez CEBP 24.12 Sp. z o.o., która odpowiada za prowadzenie blizejprzedszkola.pl, w szczególności za zamieszczanie na nim informacji oraz pilnowanie przestrzegania przepisów przez użytkowników,
6) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która za sprawą przejścia procesu rejestracji oraz akceptacji Regulaminu otrzymuje dostęp do usług oferowanych przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. w ramach serwisu blizejprzedszkola.pl,
7) Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w serwisie blizejprzedszkola.pl, gdzie znajduje się zbiór informacji o Użytkowniku, zamieszczony na warunkach określonych w Regulaminie (w tym dane osobowe),
8) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych blizejprzedszkola.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji ustawień Konta, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu,
 
 
III Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 
§ 4. Użytkownikiem blizejprzedszkola.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo
2) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5. Rejestracja Konta:
1) Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2) W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratora lub Moderatora o cofnięciu zgody, a tym samym złożenia wniosku o likwidację Konta.

§ 6. Zawieranie i rozwiązywanie Umowy
1) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. w ramach blizejprzedszkola.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi, o których mowa w umowie, świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom, którzy poprawie zalogują się na swoje Konto.
2) Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3) Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4) CEBP 24.12 Sp. z o.o. rozwiązuje Umowę poprzez zlikwidowanie Konta Użytkownika przez Administratora lub Moderatora.
5) Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi lub Moderatorowi.
6) W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorowi lub Moderatorowi zgodnie z § 6 ust. 5, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 6a. CEBP 24.12 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla blizejprzedszkola.pl

§ 7. Opłaty
1) Dostęp do większości usług blizejprzedszkola.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
2) CEBP 24.12 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach blizejprzedszkola.pl. CEBP 24.12 Sp. z o.o. zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
3) Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
 
§ 8. CEBP 24.12 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji sposobu działania, narzędzi oraz usług blizejprzedszkola.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do blizejprzedszkola.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Z tytułu wskazanych działań użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem CEBP 24.12 Sp. z o.o..

§ 8a. Użytkownik udziela CEBP 24.12 Sp. z o.o. prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej, a także przesyłania takich materiałów i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

§ 9. blizejprzedszkola.pl ma charakter zasadniczo otwarty. Podane przez Użytkownika informacje zamieszczone w Profilu Użytkownika są dostępne (poza adresem e-mail warunkującym poprawną identyfikację Użytkownika) dla innych Użytkowników, po prawidłowym ich zalogowaniu. Podstawowe informacje o Użytkowniku (tj. imię i nazwisko) są dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
§ 9a. Dane Użytkownika podane przez niego podczas składania zamówienia na wybraną usługę oferowaną przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. za pośrednictwem blizejprzedszkola.pl są niezbędne do zrealizowania tego zamówienia i nie są podawane do publicznej wiadomości. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także (jeśli dotyczy) w celu organizacji i przebiegu usługi, na którą Użytkownik złożył zamówienie. Niepodanie wymaganych danych podczas składania zamówienia blokuje możliwość złożenia zamówienia i skorzystania z usługi.

§ 9b. blizejprzedszkola.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 10. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. w ramach blizejprzedszkola.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych (tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail) zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także aktywowanie konta za pomocą linku przesłanego na adres e-mail. Adres e-mail nie jest podawany do wiadomości innym Użytkownikom.

§ 11. Usługi określone w § 2. świadczone są między innymi poprzez:
1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
2) udostępnienie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz założenie i prowadzenie własnego bloga.
3) umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,
4) umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników.
  
 
IV Rejestracja kont użytkowników

 
§ 12. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.blizejprzedszkola.pl/nowe_konto

§ 13. Prawidłowe wypełnienie formularza wiąże się z podaniem następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 14. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 15. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator lub Moderator ma prawo:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego poprawienia nieprawidłowości
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6. ust. 3 i 4.

§ 16. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator lub Moderator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w blizejprzedszkola.pl. CEBP 24.12 Sp. z o.o. przetwarza dane Użytkownika zgodnie z polityką ochrony prywatności określoną w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 18. Dokonanie rejestracji na blizejprzedszkola.pl, skutkującej założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z postanowieniami Regulaminu określonych w § 9) w Profilu,
3) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce blizejprzedszkola.pl, przerwach technicznych w działaniu blizejprzedszkola.pl, zmianach w Regulaminie oraz o usługach i produktach będących w ofercie CEBP 24.12 Sp. z o.o.
4) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od CEBP 24.12 Sp. z o.o. lub osób trzecich droga elektroniczną
5) wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych, wyłącznie na potrzeby CEBP 24.12 Sp. z o.o..

§ 19. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 20. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

§ 21. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
  
 
V Dane osobowe i polityka ochrony prywatności


§ 22. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest CEBP 24.12 Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Kwiatowej 3, 30-437 Kraków, NIP: 6793096735, REGON: 122994233, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000487975, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, kapitał wpłacony: 5000,00 zł.

§ 23. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 24. CEBP 24.12 Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określonych niniejszym Regulaminem. W tym celu wykorzystywane są dane osobowe, które zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi formularzu rejestracyjnym (imię, nazwisko, adres e-mail), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 25. Za zgodą Użytkownika, wyrażoną podczas procesu Rejestracji, CEBP 24.12 Sp. z o.o. przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to niezbędne przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie blizejprzedszkola.pl, a także mogą być przetwarzane przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.
 
§ 25a. CEBP 24.12 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przesyłania Użytkownikom (tj. osobom, których danych posiada i które zgodziły się z Polityką Ochrony Prywatności), niezapowiedzianych wiadomości odnoszących się bezpośrednio do blizejprzedszkola.pl (np. zmiany, komunikaty techniczne), mających charakter listów niekomercyjnych (życzenia, komentarze osobiste), związanych z działalnością, usługami lub produktami oferowanymi przez CEBP 24.12 Sp. z o.o., a także mających charakter komercyjny, opłaconych przez klientów CEBP 24.12 Sp. z o.o..
 
§ 25b. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych blizejprzedszkola.pl. Informacje komercyjne przekazywane są Użytkownikom po  uprzednim zaakceptowaniu ich treści przez CEBP 24.12 Sp. z o.o., a objętość ich oraz częstotliwość przesyłania ograniczone są do minimum.
 
§ 26. Dane osobowe inne niż wskazane w § 24 przetwarzane są przez Użytkownika wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika, który samodzielnie decyduje jakiego rodzaju dane zostaną zamieszczone w blizejprzedszkola.pl. Dane te są przetwarzane przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (§ 25), w szczególności nie są one przekazywane osobom trzecim w sposób inny niż na żądanie Użytkownika.
 
§ 26a. Dane Użytkownika podane przez niego podczas składania zamówienia na wybraną usługę oferowaną przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. za pośrednictwem blizejprzedszkola.pl są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także (jeśli dotyczy) w celu organizacji i przebiegu usługi, na którą Użytkownik złożył zamówienie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 
§ 26b. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. Aby uzyskać wgląd do danych, przekazać ich aktualizację lub zgłosić ich usunięcie należy skontaktować się z CEBP 24.12 Sp. z o.o. drogą telefoniczną 12 631 04 10 lub mailową: redakcja@blizejprzedszkola.pl

§ 27. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane podawane przez Niego (poza adresem e-mail warunkującym prawidłową identyfikację Użytkownika) są informacjami jawnymi, udostępnianymi do wiadomości publicznej w utworzonym dobrowolnie profilu Użytkownika. Dane te udostępnione są w sieci Internet oraz mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie Centrum odpowiada.

§ 28. CEBP 24.12 Sp. z o.o. jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, oraz informacji o zakresie korzystania z usługi świadczonej droga elektroniczną, zapisywane w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i nie są zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.
 
§ 29. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są wykorzystywane przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu blizejprzedszkola.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu blizejprzedszkola.pl przez Użytkowników.

§ 30. CEBP 24.12 Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których zamieszczone są odsyłacze na blizejprzedszkola.pl. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego odsyłacz. 
 
 
VI Korzystanie z usług świadczonych przez centrum w ramach blizejprzedszkola.pl

 
§ 31. Zabrania się wszelkich działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie serwisu blizejprzedszkola.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratora lub Moderatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 32. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie blizejprzedszkola.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 33. Zabrania się umieszczania w blizejprzedszkola.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 34. Zamieszczanie w blizejprzedszkola.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 35. Użytkownik może zamieszczać w swoim Profilu jedynie zdjęcia do których posiada prawa autorskie, lub do których zamieszczenia został upoważniony przez autora zdjęć. Zabrania się zamieszczania zdjęć, na których są osoby inne niż użytkownik, bez ich zgody. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie oraz rozpowszechnienie (w zakresie serwisu blizejprzedszkola.pl) jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie blizejprzedszkola.pl.

§ 35a. Zabrania się zamieszczania w Profilu Użytkownika zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem blizejprzedszkola.pl.

§ 35b. Administrator lub Moderator mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 36. CEBP 24.12 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek blizejprzedszkola.pl.

§ 37. Użytkownik ma prawo zgłosić nadużycie do wiadomości Administratora i Moderatora w sytuacji domniemania złamania zasad niniejszego Regulaminu przez innego Użytkownika, w szczególności podania przez niego fałszywych danych lub wysyłania przez niego treści uznawanych jako spam do innych Użytkowników.

§ 38. Zabrania się wykorzystywania usług blizejprzedszkola.pl w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 39. Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

§ 40. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.
 
 
VI a Grupy tematyczne

 
§ 41. Każdy Użytkownik może dołączyć do istniejących grup tematycznych

§ 42. Założycielem grup tematycznych może być wyłącznie Administrator, który:
1) jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy,
2) ma prawo usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane przez członków grupy bez podania przyczyny,
3) ma prawo usuwać z grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny,
4) ma prawo zablokować dowolnie wybranemu Użytkownikowi dostęp do grupy,
5) może mianować i odwoływać moderatorów grupy,
6) może wysyłać biuletyny do członków grupy.

§ 43. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o charakterze komercyjnym na grupach tematycznych

§ 44. Użytkownik zamieszczający na grupie materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem CEBP 24.12 Sp. z o.o. z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z blizejprzedszkola.pl bez podania przyczyny) tych treści.

§ 45. Przepis określony w § 44 stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

§ 46. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na grupie kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy i Molderatorzy lub osoby przez nich wyznaczone.
 
 
VI b Publikowanie wpisów i ogłoszeń

 
§ 47. Każdy Użytkownik może zamieszczać swoje publikacje w miejscach do tego wyznaczonych przez CEBP 24.12 Sp. z o.o..

§ 48. Aby dodać wpis lub ogłoszenie:
1) Użytkownik powinien uzupełnić swój Profil o pola wymagane do publikacji danego wpisu lub ogłoszenia.
2) Użytkownik powinien po zalogowaniu wypełnić formularz odpowiadający rodzajowi dodawanego wpisu lub ogłoszenia
3) Przesłany za pomocą formularza wpis po akceptacji Administratora lub Moderatora zostaje wyświetlony w blizejprzedszkola.pl, o ile:
a) nie narusza niniejszego Regulaminu
b) nie doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami
c) spełnione zostały techniczne wymogi dodania wpisu (tj. w sposób prawidłowy zostały wypełnione poszczególne pola formularza odpowiadającego rodzajowi wpisu lub ogłoszenia)

§ 49. Zabrania się publikowania wpisów lub ogłoszeń o charakterze komercyjnym, chyba że ustalenia z CEBP 24.12 Sp. z o.o. stanowią inaczej.

§ 50. Użytkownik zamieszczający publikację lub ogłoszenie zrzeka się wszelkich roszczeń względem CEBP 24.12 Sp. z o.o. z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z blizejprzedszkola.pl bez podania przyczyny) tych treści.

§ 51. Przepis określony w § 50 stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

§ 52. Na pisemną prośbę Użytkownika treść wpisu lub ogłoszenia może zostać zmieniona lub usunięta przez Administratora lub Moderatora.

§ 53. Administrator lub Moderator może usunąć opublikowany wpis na wniosek innego Użytkownika, w sytuacji domniemania przez innego Użytkownika naruszenia niniejszego Regulaminu.

 
 
VII Prawo autorskie

 
§ 54. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w blizejprzedszkola.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 
§ 55. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami
 
§ 55a. Zamieszczając wszelkie wpisy, materiały, wypowiedzi, zdjęcia lub pliki graficzne, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zmianami) a także do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) oraz ustawy o Prawie Prasowym z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zmianami)

§ 56. Użytkownik publikujący w blizejprzedszkola.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem CEBP 24.12 Sp. z o.o. z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z blizejprzedszkola.pl) tych treści.

§ 57. Użytkownik udziela CEBP 24.12 Sp. z o.o. prawa do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

 
§ 58. Kopiowanie i rozpowszechnianie wszelkich informacji zamieszczonych w serwisie blizejprzedszkola.pl w całości lub w części, bez uprzedniej zgody CEBP 24.12 Sp. z o.o. jest zabronione.

§ 59. Zawarte w blizejprzedszkola.pl materiały autorskie, publikacje, artykuły i wszelkie inne treści nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW bez zgody CEBP 24.12 Sp. z o.o. Kopiowane, przetwarzanie, rozpowszechnianie ich w całości lub w części w celu osiągnięcia korzyści majątkowych jest zabronione.
 
 
VIII Odpowiedzialność

 
§ 60. CEBP 24.12 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w blizejprzedszkola.pl przez Użytkownika.

§ 61. CEBP 24.12 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 62. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w blizejprzedszkola.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 63. CEBP 24.12 Sp. z o.o. wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z blizejprzedszkola.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane przez Użytkownika za pośrednictwem blizejprzedszkola.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 64. CEBP 24.12 Sp. z o.o. nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem blizejprzedszkola.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 65. CEBP 24.12 Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania blizejprzedszkola.pl w całości albo w części. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem CEBP 24.12 Sp. z o.o. z tytułu nieprawidłowego działania blizejprzedszkola.pl

§ 65a. W przypadku otrzymania przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Centrum nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 66. CEBP 24.12 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu blizejprzedszkola.pl.
 
 
IX Reklamacje

 
§ 67. Zakłócenia w funkcjonowaniu blizejprzedszkola.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach blizejprzedszkola.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Profilu Administratora lub Moderatora.

§ 68. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. CEBP 24.12 Sp. z o.o. zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, lub przepisów prawa. W szczególności CEBP 24.12 Sp. z o.o. nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w dziale Pomocy.

§ 69. CEBP 24.12 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu blizejprzedszkola.pl.

§ 70. Reklamacje składane do CEBP 24.12 Sp. z o.o., a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem blizejprzedszkola.pl nie będą rozpatrywane. CEBP 24.12 Sp. z o.o. nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji. 
 
 
X Postanowienia końcowe

 
§ 71. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2015 r.

§ 72. CEBP 24.12 Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie. O zmianie Regulaminu CEBP 24.12 Sp. z o.o. zawiadomi Użytkownika, zamieszczając informację i naniesieniu zmiany na stronie logowania.

§ 73. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.