Sobota, 12 Maja 2012, 20:46:27


PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH

Dziecko  uzdolnione matematycznie

 

Imię i nazwisko dziecka ...........................................

 

Rok szkolny: 2011/2012

Grupa: IV

Czas realizacji programu /okres trwania/:1 rok szkolny

 

wymiar godzin: 1h tygodniowo /2x30 min/

Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

grupowa

grupy jednorodne- by uczniowie mogli wymieniać się zainteresowaniami, wiedzą i doświadczeniami z dziećmi o podobnych możliwościach

Cele ogólne

ü  cele ogólne, które mają być osiągnięte w pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym wynikają bezpośrednio z podstawy programowej.

Cele szczegółowe

·         realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

·          rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

·          kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości

w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy

Zasady pracy w trakcie realizacji działań wspierających

·         Stosowanie różnorodnych metod dydaktycznych, szczególnie metody aktywizujące,

·         dostęp do bogatych środków  dydaktycznych

·         kształtowanie motywacji wewnętrznej dziecka, rozbudzanie zainteresowań  i zachęcanie do doskonalenia osiągnięć.

 

Metody pracy z uczniem do wykorzystania w trakcie realizacji programu:

- metody aktywizujące, zachęcające do dostrzegania i rozwiązywania zadań(m. poszukujące, techniki uczenia)

- metody rozwijające umiejętności komunikacyjno-społeczne

- metody praktyczne, np. metoda projektów, metody zadaniowe, metody integracyjne i uczące współpracy, gry dydaktyczne, uczące wczuwania się w rolę i sytuacje innych osób uczące empatii i zrozumienia

 

Pomoce dydaktyczne

książki, gazety, czasopisma, filmy, obrazy, zdjęcia, prezentacje, gry  itp. zestawy zadań matematycznych.

 

Zakres wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

 

obszary działalności edukacyjnej przedszkola

oczekiwane efekty pracy po zakończeniu przedszkola i rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej

 

kształtowanie umiejętności społecznych

dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych, w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań, 

kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie, utrzymuje porządek w swoim otoczeniu, samodzielnie ubiera i rozbiera się,

 

wspomaganie rozwoju mowy

zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym, mówi o swoich potrzebach i decyzjach.  

wspieranie w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

przewiduje, w miarę możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie wprowadzanych i obserwowanych zmianach),

 

wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej

uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, w sali gimnastycznej

 

wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu

 

wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem: umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)

wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu

 

wychowanie przez sztukę

umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) prostych kompozycji i form konstrukcyjnych

 

wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych),

 

pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku

 

wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie

 

wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną  (rozszerzony)

  stosowanie działań matematycznych z przekroczeniem progu dziesiątkowego, 

układanie  treści zadań tekstowych do działań matematycznych,  posługiwanie się pieniędzmi, określanie kierunków i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów,  zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 

kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu; narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki, układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach

 

wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Wymienia członków najbliższej rodziny zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa, wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa; nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

Działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Usprawnianie percepcji słuchowej

kształtowanie umiejętności wrażliwości słuchowej

 

rozpoznawanie różnych dźwięków z otoczenia, odtwarzanie strukturami czasowymi układów przestrzennych, kojarzenie wzrokowo-słuchowe struktur czasowych z przestrzennymi itp.

 

ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej

Określanie głoski w nagłosie, podział lub synteza wyrazów: sylabowa, głoskowa, dopowiadanie zaczętych wyrazów i zdań

 

utrwalanie pamięciowych mechanizmów mowy

 

  • nauka wierszy, rymowanek, powtarzanie długich i krótkich zdań, powtarzanie szeregu wyrazów łatwych i trudnych fonetycznie, powtarzanie cyfr
  • stymulowanie kompetencji językowych: ćwiczenia w poprawnym używaniu końcówek fleksyjnych i form gramatycznych, bogacenie słownika biernego i czynnego, definiowanie pojęć, rozumienie prostych poleceń i dłuższych wypowiedzi, zabawy tematyczne i kooperacyjne,
  • stymulowanie funkcji poznawczych; myślenia słowno – pojęciowego,
  • wydłużenie czasu koncentracji uwagi oraz wytrwałości zadaniowej,
  •  usprawnianie funkcji analizatora słuchowego – rozpoznawanie głosek w nagłosie, analiza i synteza fonemowa krótkich słów, słuchowa pamięć fonologiczna
  •  

Usprawnianie percepcji wzrokowej

kształtowanie ogólnej spostrzegawczości wzrokowej poprzez

segregowanie, porównywanie, wyróżnianie elementów, wyszukiwanie różnic oraz podobieństw między ilustracjami różniący się szczegółami, układanie puzzli, układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej, składanie obrazków rozciętych na części, układanie elementów według określonego rytmu

 

ćwiczenia z materiałem literowym

identyfikowanie i różnicowanie liter, utrwalanie kształtu liter, wyodrębnianie liter w wyrazach, wyszukiwanie takich samych sylab, tworzenie wyrazów z sylab, segregowanie wyrazów

 

ćwiczenia bezpośredniej pamięci wzrokowej

odtwarzanie układów obrazków, elementów, liter, rozpoznanie i wyliczenie z pamięci zaobserwowanych elementów obrazka, układu figur

 

ćwiczenia orientacji przestrzennej

wyrobienie i utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz osoby stojącej naprzeciw, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, przed itp.)

Usprawnianie funkcji motorycznych

ćwiczenie manualne

nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek, wydzieranki i wycinanki z papieru, składanie techniką orgiami, modelowanie w plastelinie

 

ćwiczenia usprawniające mięsnie dłoni i drobne mięsnie palców

zamalowywanie małych powierzchni, kopiowanie rysunków, wodzenie po wzorze, prowadzenie linii między dwiema liniami szerzej rozstawionymi

 

ćwiczenia płynnych, rytmicznych, ciągłych ruchów pisarskich

obrysowywanie szablonów, rysowanie szlaczków, łączenie wyznaczonych punktów linia ciągłą, pisanie po śladzie i bez śladu liter wielkich i małych oraz ich połączeń

 

Elementy psychoterapii

- zajęcia plastyczne: malowanie, kolorowanie, wyklejanie, prace z plasteliny i darów natury, okazywanie troski i lojalności, uważne słuchanie, pozytywne komentowanie poczynań dziecka, wyrażanie akceptacji i uznania dla jego pomysłów, elementy terapii behawioralnej: modyfikowanie poglądów na temat własnych myśli o sobie (poznawanie siebie, wyszukiwanie własnych zalet, umiejętności, dobrych stron itp.) zracjonalizowanie stresu i łagodzenie skutków.

Formy relaksacji

np.: relaksacja, trening autogenny, elementy jogi  (joga dla dzieci)

 

Zakres współdziałania

działania ukierunkowane na rodzinę

spotkania indywidualne i zbiorowe

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Zajęcia socjoterapeutyczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo logopedyczne, porady dotyczące rozwoju i wychowania, porady, prelekcje, spotkania, udzielanie instruktarzy

Ocena efektów podejmowanych działań:

 Ocena skuteczności podjętych działań pedagogicznych

           

 

 

data …………………………                                                         podpis i pieczęć dyrektora

 

 

Podpisy członków zespołu……………………………………………………………………..

 

 

 


 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 6 IM J. KORC

Ostatnio on-line:
2 tygodnie temu

ANNA PNIEWSKA dodał/a również:
Komentarze

Maria Domańska   •   rok temu   •   link   •   komentarz narusza regulamin?

 Na pewno wiele z nas z tego skorzysta .  


Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane