Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "Piękny las"


Konkurs dodał(a) Anna Nowak 3 tygodnie temu, wyświetleń 413


Wpis został sprawdzony przez moderatora

 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Piękny las”

Organizator:

 • organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole w Rzezawie

Cele konkursu:

 • kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą;
 • uwrażliwienie dzieci na piękno lasu i rozbudzanie zainteresowań krajobrazem leśnym;
 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci;
 • rozbudzenie u dzieci wiary we własne siły oraz stworzenie możliwości do wykazania się pomysłowością, jak i zdolnościami plastycznymi. 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla 5 i 6 letnich dzieci.

 • Konkurs przebiegać będzie w 2 kategoriach wiekowych: pięciolatki i sześciolatki.

 • Zasięg terytorialny konkursu - ogólnopolski.

 • Temat konkursu: ,,Piękny las " - konkurs plastyczny kierowany dla przedszkolaków.

 • Prace konkursowe należy wykonać w dowolnej wybranej technice plastycznej - w formacie A4.

 • Każda placówka może zgłosić do konkursu tylko jedną z każdej kategorii wiekowej, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną. Prace zbiorowe i przestrzenne nie będą przyjmowane i nie będą kwalifikowane do oceny.

 • Na odwrocie każdej z prac należy umieścić metrykę (druk komputerowy naklejony na odwrocie pracy) zawierającą: nazwisko i imię autora pracy, telefon kontaktowy, nazwę reprezentowanej placówki wraz z adresem, nazwisko i imię opiekuna, adres e-mail.

 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

 • Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, przedszkole, szkoła) na zamieszczenie pracy opatrzonej nazwiskiem na wystawie prac konkursowych oraz na przetwarzanie przedmiotowych danych na potrzeby organizacji konkursu.

 • Uczestnicy konkursu przystępując do niego – składając pracę wyrażają zgodę na wykorzystanie efektów ich twórczości na wszelkich polach eksploatacji w związku z konkursem – na etapie oceny, a także po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagród.

 • Archiwizacja prac podlega reżimom ochrony danych osobowych – zgodnie z wewnętrznymi procedurami jednostki.

Termin:

Termin nasyłania prac: do dnia 01.06.2019 r. na adres:

Publiczne Przedszkole w Rzezawie

ul. Szkolna 11A

32–765 Rzezawa

z dopiskiem "Konkurs plastyczny"

Prace przesłane po terminie, bądź niespełniające wymogów niniejszego regulaminu, nie będą oceniane. Decyduje data wpływu do przedszkola.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie prac podczas przesyłki.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

 • Po zakończeniu konkursu wszystkie przekazane prace przechodzą na własność Publicznego Przedszkola w Rzezawie – nie będą zwracane ich autorom, mogą być one wykorzystywane w nieograniczonym zakresie czasowym na wszelkich polach eksploatacji /nastąpi przekazanie przez Autorów praw do dysponowania dziełem na rzecz organizatora konkursu, na które Autorzy wyrażają zgodę zgłaszając prace na konkurs.

 • Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez powołaną w tym celu Komisję konkursową w skład, której wchodzić będą: przedstawiciel Nadleśnictwa Jodłówka oraz dwóch nauczycieli przedmiotów plastycznych, wskazani przez organizatorów.

 • Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze według swojego uznania najlepsze prace konkursowe oceniając samodzielność, pomysł, kreatywność, oryginalność, estetykę wykonania oraz zgodność z tematem.

 • Komisja z każdej kategorii wybierze 3 prace (miejsca od I do III), które zostaną nagrodzone

 • Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy na adres e-mail.

 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej przedszkola http://przedszkolerzezawa.przedszkolowo.pl/

 • Decyzja komisji konkursowej o podziale nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 • Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie Publicznego Przedszkola w Rzezawie .

 • Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 • Osoby odpowiedzialne: Alicja Góra, Sylwia Zięba Baja, Anna Nowak. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu : 888 511 752, 509 587 230.

 

Organizator:

Publiczne Przedszkole w Rzezawie

ul. Szkolna 11A

Tel. 14 61 278 28

Załącznik:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Ogólnopolskim Konkursie

Plastycznym „Piękny las ” organizowanym przez Publiczne Przedszkole w Rzezawie

 

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………………..…………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego

w celach wynikających z regulaminu konkursu czyli publikację wizerunku w mediach,

nieodpłatną publikację prac oraz innych czynności wynikających z organizacyjnych zasad

konkursu.

 

……………………………………………… ……………….…………….……………………………………

podpis nauczyciela/osoby pieczęć szkoły lub placówki

zgłaszającej pracę (w przypadku pracy indywidualnej podpis rodzica)

 

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 23. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.) .

Publiczne Przedszkole w Rzezawie będzie przetwarzał dane uczestników konkursu i jego opiekunów w celach:

- wysyłka prac na konkurs

- informacja o wynikach konkursu

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-06-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: Konkurs przeznaczony jest dla 5 i 6 letnich dzieci.

Organizator


Publiczne Przedszkole w Rzezawie
Szkolna
32-765 Rzezawa
Komentarze
Wyślij wiadomość do Anna Nowak