scenariusze zajęć i artykuły
Budowanie systemu kontroli zarządczej w przedszkolu
numer: Październik 2011 ( sprawdź dostępność)
dział: Zarządzanie placówką edukacyjną
etykiety: dyrektor, kontrola zarządcza, menadżer, prawo oświatowe, cykl Zarządzanie przedszkolem
autor: Dariusz Skrzyński

Pobierz ten artykuł
Ten plik można pobrać za pomocą SMS lub wpisując kod do pobierania.
informacje o pliku

Instytucja kontroli zarządczej przewidziana jest w zapisie art. 68 ustawy o finansach publicznych i dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Do jednostek sektora finansów publicznych zaliczamy m.in. jednostki budżetowe, którymi są przedszkola publiczne. Stąd rodzi się obowiązek wprowadzenia kontroli zarządczej w tych jednostkach sytemu oświaty. 

Kontrola zarządcza została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) – dalej u.o.f.p. Mimo że w obowiązującej do dnia 31 grudnia 2009 r. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) nie było mowy o kontroli zarządczej, w swej istocie jest ona pewnym rozszerzeniem dotychczasowych rozwiązań i regulacji. Wykracza jednak poza obszar wyznaczony pojęciem kontroli finansowej i obejmuje inne płaszczyzny działalności przedszkola. Przepisy u.o.f.p. nie zawierają szczegółowych zapisów odnośnie do konkretnych działań, które należy podjąć w przedszkolu. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej należy do obowiązków dyrektora przedszkola. 

 

Możesz pobrać WZORY DOKUMENTÓW wchodzących do KONTROLI ZARZĄDZCZEJ, m.in.:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej
 • Regulamin kontroli zarządczej
 • Regulamin kontroli wewnętrznej
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników
 • Kodeks etyki pracowników 
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
 • Regulamin pracy przedszkola
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 • Arkusz samooceny
 • Regulamin służby przygotowawczej
 • Regulamin wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Instrukcja kasowa
 • Instrukcja magazynowa
 • Polityka bezpieczeństwa informatycznego
   

Przejdź do strony, na której pobierzesz WZORY DOKUMENTÓW


 
W artykule ponadto m.in. o najważniejszych zasadach rządzących kontrolą zarządczą w przedszkolu, jej zakresie i standardach, mechanizmie kontroli, zarządzaniu ryzykiem i o procedurze kontroli zarządczej w przedszkolu.