Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

PRZYGODY JASIA I MAŁGOSI - ogólnopolski konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Halina Czepczar
miesiąc temu, wyświetleń 374


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Pragniemy poinformować, że ze względu na zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania przedszkoli ogólnopolski konkurs plastyczny "Przygody Jasia i Małgosi" zostaje przedłużony do dnia 14 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.05.2021 r.

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny

PRZYGODY JASIA I MAŁGOSI

Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności plastycznych dzieci zainspirowanych baśnią braci Grimm „Jaś i Małgosia”
  • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego,
  • pobudzenie wyobraźni plastycznej,
  • rozwijanie kreatywności.


REGULAMIN KONKURSU:
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.

2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

a) 3-4 lata,

b) 5-6 lat.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej baśnią braci Grimm „Jaś i Małgosia”.

4. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność, jakość, kreatywność, estetyka, wkład pracy własnej dziecka.

5. Pracę należy wykonać w formacie - minimalnym A4, maksymalnym A3.

6. Technika wykonania pracy - dowolna, płaska, bez użycia elementów sypkich.

7. Praca powinna zostać opatrzona metryczką, którą należy umieścić z tyłu pracy.

8. Metryczka musi zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora pracy,

b) wiek autora,

c) nazwę i adres placówki,

d) telefon placówki,

e) imię i nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela – opiekuna.

Metryczka powinna być wykonana komputerowo i podklejona z tyłu pracy.
 

9. Każda placówka biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie 2 prace.

10. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki do dnia 14.05.2021 r. na adres organizatora:
 

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi

ul. Mielęckiego 13

44-310 Radlin

z dopiskiem „konkurs plastyczny”

 

Prace dostarczone po wyznaczonym  terminie nie będą oceniane.


11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu (proszę o wypełnienie załączników nr 1 oraz nr 2)

12. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.05.2021r. Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej naszej placówki www.pp2.radlin.pl oraz na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl

Komisja konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce w kategorii 3-4 latków, oraz I,II,III miejsce w kategorii 5-6 latków. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

Dyplomy i nagrody otrzymają autorzy nagrodzonych prac, a opiekunowie laureatów podziękowania, które zostaną wysłane do placówek drogą pocztową. Dyplomy za udział w konkursie zostaną wysłane drogą elektroniczną na wskazany w metryczce adres e-mail.

14. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

15. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie naszej placówki.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia kwestii spornych.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia zbyt małej ilości prac. W takim przypadku Uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u organizatora konkursu:

Halina Czepczar 793 965 733, Anna Dahm 786 102 767.

 

Załącznik nr 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w ogólnopolskim konkursie plastycznym  „Przygody Jasia i Małgosi”

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………….………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie plastycznym pt. „Przygody Jasia i Małgosi, którego organizatorem jest Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie.

…………………….…………………………………………….

miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawienie swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie.

…………………….…………………………………………….

miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, w różnych formach utrwaleń.                                                                           

…………………….…………………………………………….

miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

  1. Akceptuję regulamin konkursu.

…………………….…………………………………………….

miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Zgoda nauczyciela na udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym  „Przygody Jasia i Małgosi”

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………………………………….................................

                                  imię i nazwisko nauczyciela

w ogólnopolskim konkursie plastycznym ” Przygody Jasia i Małgosi”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ................................................................................................................................., nauczyciela/ki z Przedszkola……………………………………………………………………………

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawienie swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie.

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie i nie narusza praw osób trzecich.

…………………….…………………………………………….

miejscowość, data i podpis nauczyciela

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-14
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie
Mielęckiego 13
44-310 Radlin
32 729 27 48

Komentarze

Wyślij wiadomość do Halina Czepczar