Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 725.42 kb
Stron: 4
Id: 2936

Decyzje administracyjne dyrektora przedszkola

Dariusz Skrzyński   Październik 2012

Fragment artykułu: W działalności przedszkoli występują dwie kategorie decyzji. Jedną tworzą decyzje kierownicze, np. wystawienie oceny, przyznanie nagrody. Drugą grupę stanowią decyzje administracyjne, będące rozstrzygnięciem władczym, zawierające normy prawa administracyjnego, podlegające trybowi... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.
Pomoce dydaktyczne 1

Zobacz również

dyrektormenadżerprawo oświatoweprzedszkolecykl Zarządzanie przedszkolem

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Październik 2012

Fragment artykułu:
W działalności przedszkoli występują dwie kategorie decyzji. Jedną tworzą decyzje kierownicze, np. wystawienie oceny, przyznanie nagrody. Drugą grupę stanowią decyzje administracyjne, będące rozstrzygnięciem władczym, zawierające normy prawa administracyjnego, podlegające trybowi odwoławczemu i zaskarżeniu na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej k.p.a., organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji. Organem administracji w przedszkolu jest dyrektor. Zatem jest on upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.
(…) Decyzja administracyjna wiąże organ, który ją wydał, adresatów oraz inne organy. Jednakże moc wiążąca odnosi się wyłącznie w zakresie rozstrzygnięcia decyzji, a nie ustaleń będących podstawą tego rozstrzygnięcia.
W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada pisemności (art. 14 § 1 k.p.a.), chociaż sprawy mogą być również załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes stron, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie. W takiej sytuacji treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji (art. 14 § 2 k.p.a.). Decyzja musi zostać doręczona stronom na piśmie (art. 109 § 1 k.p.a.). Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być zmieniona lub uchylona za zgodą strony przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub jej zmianie i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W celu stwierdzenia, czy dany akt administracyjny jest decyzją, badamy treść i konstrukcję, a nie nazwę (umieszczenie nagłówka „Decyzja” nie przesądza o tym, że rzeczywiście jest to decyzja administracyjna).

W dalszej części artykułu:

  • znajdziemy informacje o cechach decyzji administracyjnej;
  • zapoznamy się z wykazem decyzji administracyjnych dyrektora przedszkola;
  • dowiemy się, jak wygląda schemat decyzji administracyjnej;
  • znajdziemy informacje o procedurze odwoławczej od decyzji administracyjnej;
  • zobaczymy wzór metryki sprawy administracyjnej w przedszkolu;
  • dowiemy się, jak uniknąć błędów przy wydawaniu decyzji.

Dodatkowo wszystkie wzory dokumentów, których dotyczył artykuł, można pobrać ze strony: www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl!

Objętość artykułu: 4 strony.

 

Pomoce

Pliki umieszczone są do osobnego pobrania