Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Ochrona danych osobowych w przedszkolu

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Nauczyciel w przedszkolu chcąc dobrze wypełniać swoje obowiązki wobec wychowanków, powinni dość dużo wiedzieć o dzieciach i ich rodzicach. Istnieje więc uzasadniona potrzeba przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców, ale z drugiej strony większa odpowiedzialność ciąży na dyrektorach przedszkoli za to, jak te dane są udostępniane. Warto zatem przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w przedszkolu.

Obecnie obowiązujące przepisy zapewniają, w większości przypadków, skuteczną ochronę danych dzieci. Warunkiem koniecznym takiej ochrony jest stosowanie odpowiednich przepisów w sposób zgodny z zasadą najlepszego interesu dziecka. Oczywiście zdarza się, że dyrektorzy, czy nauczyciele nie znajdując odpowiedzi na nurtujące ich pytania w obowiązujących przepisach prawa. Dla osiągnięcia skutecznej ochrony prywatności nieletnich osoby, które bezpośrednio odpowiadają za ich edukację powinny przejść odpowiedni trening z zakresu ochrony danych osobowych.

Szkolenie pozwoli uczestnikom m.in.:

 • zaktualizować wiedzę dotyczącą danych osobowych
 • poznać najczęściej popełnianie błędy, żeby wyeliminować je u siebie w placówce,
 • poznać wykaz obligatoryjnych dokumentów regulujących ochronę danych osobowych w przedszkolu,
 • uchronić się od odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie wizerunku wychowanka na stronie www.


Przebieg szkolenia

(możliwość modyfikacji programu)

1. Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)
 • komunikaty GIODO dotyczące oświaty

2. Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych

 • dane osobowe
 • dane wrażliwe
 • zbiór danych
 • przetwarzanie danych
 • usuwanie danych
 • administrator danych

3. Przechowywanie i ochrona danych osobowych nauczycieli i innych pracowników

 • pozyskiwanie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
 • pozyskiwanie danych osobowych pracownika
 • przechowywanie danych osobowych pracownika
 • przetwarzanie danych osobowych pracownika

4. Przechowywanie i ochrona danych osobowych dzieci i ich rodziców

 • pozyskiwanie danych osobowych dzieci i ich rodziców
 • przechowywanie danych osobowych dzieci i ich rodziców
 • przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich rodziców

5. Administrowanie danymi osobowymi przez przedszkole

 • przedszkole jako administrator danych osobowych
 • obowiązki  administratora danych osobowych
 • rejestrowanie zbiorów danych osobowych w GIODO

6. Ochrona danych osobowych a system informacji oświatowej
7. Ochrona danych osobowych a ochrona informacji niejawnych
8. Ochrona danych osobowych a przedszkolna strona internetowa

 • zasady ochrony danych osobowych w środowisku elektronicznym
 • publikowanie danych osobowych pracowników, dzieci i ich rodziców na stronie www
 • zasady ochrony wizerunku

9. Zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • działalność kontrolna - uprawnienia GIODO i upoważnionych inspektorów
 • uprawnienia GIODO w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

10. Prezentacja najczęściej popełnianych uchybień
11. Omówienie obligatoryjnych i dodatkowych dokumentów dotyczących danych osobowych
,
m.in.

 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami regulującymi ochronę danych osobowych w przedszkolu
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Raport z naruszenia zabezpieczenia danych osobowych w systemie przetwarzania danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku nauczyciela/pracownika
 • Formy naruszenia ochrony danych osobowych – analiza ryzyka
 • Oświadczenie uczestnika projektu współfinansowanego z UE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób pracujących w projekcie współfinansowanego z UE, które mają dostęp do danych osobowych uczestników
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Wniosek o nadanie uprawnień dla użytkownika w systemie informatycznym
 • Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych
 • Lista sprawdzająca bezpieczeństwo sprzętu komputerowego i danych w nich przechowywanych
 • Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu informatycznego
 • Indywidualny zakres obowiązków nałożonych na użytkownika systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe
 • Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania danych

Dodatkowe informacje

Koszt szkolenia obejmuje konsultacje prawne z wykładowcą w czasie szkolenia oraz materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: przewodnik po ochronie danych osobowych w przedszkolu wraz ze wzorami wybranych dokumentów (wydruk komputerowy).


Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Twórcza edukacja - twórczy nauczyciel. Innowa...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Edukacja wielokulturowa

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolny...

zobacz

Konferencja
Miasto:
Termin: 21/03/2020

Muzyczne Warsztaty Bliżej Przedszkola

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczanie polisensoryczne języka angielskiego...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kreatywne sposoby wprowadzania dzieci w świat...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

zobacz