Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Proporczyk-wizytówka wybranego zawodu"


Konkurs dodał(a) ALEKSANDRA GOROL
7 miesięcy temu, wyświetleń 225


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Miejskie Przedszkole Nr 82 im.Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach zaprasza do udziału
w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

„Proporczyk-wizytówka wybranego zawodu”

Cele konkursu:

 • przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów,

 • uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi,

 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dzieci poprzez ekspresję plastyczną,

 • zaprezentowanie swoich możliwości twórczych poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
   

Regulamin konkursu:
 

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczających do przedszkoli w całej Polsce.
   

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej, o tematyce zgodnej z tytułem konkursu.
   

 3. Technika wykonania pracy dowolna, płaska, format A4.( bez materiałów sypkich), mile wdzaine zalaminowane prace .
   

 4. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 3 prace.
   

 5. Praca powinna być opatrzona metryczką, umieszczoną z tyłu pracy, zawierającą:

- imię i nazwisko autora

- wiek dziecka

- imię i nazwisko opiekuna

- adres placówki

- nr telefonu kontaktowego

- adres mailowy

     6. Do pracy należy dołączyć formularz zgody na udział w konkursie (załącznik 1).
 

7. Prace należy przesyłać od 22.11.2019 r. do 09.12.2019 r.  na adres:

 

Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki

ul. Bytomska 8 B

40-145 Katowice

(Tel. 32 258 89 37 )

z dopiskiem: konkurs plastyczny „ Proporczyk-wizytówka wybranego zawodu”

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi: 12.12.2019 r.
 

9. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.blizejrzedszkola.pl/konkursy
 

10. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o wygranej.
 

11. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora.
 

12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 

13. Przewidziane nagrody dla zwycięzców w kategoriach wiekowych 3-4 latki i 5-6 latki.
 

14. Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Gorol , adres mailowy: olenka87@poczta.onet.pl
 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM „ Proporczyk-wizytówka wybranego zawodu”

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

 

1. Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Poznajemy zawody” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci w Leszczynowej Górki w Katowicach.

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Miejskiego Przedszkola Nr 82im.Dzieci w Leszczynowej Górki w Katowicach oraz na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MP82.

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejskie Przedszkole Nr 82im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach, przy ul. Bytomskiej 8 B; administrator RODO email:  mp82wkatowicach@poczta.onet.pl

 • celem przetwarzania podanych danych jest możliwość realizacji zadań wynikających
  z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 • celem przetwarzania podanych danych jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej
  z wydarzeń odbywających się w placówce oraz promocji placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 • uczestnikom konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie;

 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

 • uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;

 • uczestnicy konkursu mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że  przetwarzanie podanych danych narusza ich prawa lub RODO.

...............................................................................................

(miejscowość i data) (podpis rodzica /opiekuna)

Dodatkowe informacje

Termin: od 22.11.2019r. Do 09.12.2019r.
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki

ul. Bytomska 8 B

40-145 Katowice

(Tel. 32 258 89 37 )

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-09
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do ALEKSANDRA GOROL