Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 919.82 kb
Stron: 5
Id: 1836

Akty prawne obowiązujące w przedszkolu

Dariusz Skrzyński   Maj 2012

Fragment artykułu: Przepisy prawa oświatowego nie są tworzone odrębnie tylko dla przedszkoli, co oznacza, że dotyczy ich większość przepisów odnoszących się do szkół. Stanowi o tym wprost przepis art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, że ilekroć w przepisach je... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

dyrektorkontrola zarządczamenadżernauczycielprawo oświatoweprzedszkolecykl Zarządzanie przedszkolem

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Maj 2012

Fragment artykułu:
Przepisy prawa oświatowego nie są tworzone odrębnie tylko dla przedszkoli, co oznacza, że dotyczy ich większość przepisów odnoszących się do szkół. Stanowi o tym wprost przepis art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, że ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć również przedszkole. Bliźniacza regulacja znajduje się w Karcie Nauczyciela. W praktyce jednak większość przepisów nie dotyczy przedszkoli. A to utrudnia dyrektorom rozeznanie się w systemie prawa. Warto zatem wskazać najważniejsze akty prawne odnoszące się do przedszkoli.
Akty prawne obowiązujące w przedszkolu dzielą się na akty prawa powszechnie obowiązującego (ustawy, rozporządzenia) i akty prawa miejscowego (w przypadku przedszkoli przede wszystkim uchwały rady gminy i zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
Ustawa jest aktem prawnym o charakterze ogólnym, uchwalonym przez parlament w określonym trybie. Obowiązek przestrzegania przepisów zawartych w ustawie powstaje w chwili wejścia ich w życie. Każda ustawa musi zostać opublikowana. Dotyczy to również rozporządzeń czy uchwał rady gminy. Sposób publikacji aktów prawnych reguluje ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 17 poz. 95 z późn. zm.). Periodykiem, w którym publikowane są ustawy, jest Dziennik Ustaw RP. Nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadza m.in. obowiązek publikowania dzienników urzędowych wyłącznie w wersji elektronicznej. Przed wejściem w życie nowelizacji dzienniki urzędowe wydawano zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Stan ten miał jednak charakter przejściowy i wraz z wejściem w życie nowelizacji wprowadzona została reguła, zgodnie z którą dzienniki urzędowe będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej, z małymi wyjątkami. Ponadto po wejściu w życie nowelizacji dzienniki urzędowe powinny być wydawane z zachowaniem pozycji w danym roku kalendarzowym. Oznacza to rezygnację z dotychczasowego wewnętrznego podziału dzienników urzędowych na numery i strony. Tym samym od 1 stycznia 2012 r. akty prawne, np. ustawy, rozporządzenia publikowane w dziennikach urzędowych (np. Dzienniku Ustaw) wydawane są z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, bez numeru dziennika, np. Dz.U. z 2012 r. poz. 15. Przy wyszukiwaniu poszczególnych aktów prawnych można skorzystać z elektronicznej wersji Dziennika Ustaw (np. www.dziennikiurzedowe.gov.pl).


Z dalszej części artykułu dowiemy się:

  • jakie ustawy regulują pracę polskich przedszkoli;
  • czym są rozporządzenia i które z nich mają zastosowanie w funkcjonowaniu przedszkola;
  • jakie są kompetencje rady gminy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w odniesieniu do przedszkoli.
 
Artykułowi towarzyszy:
  • pakiet wzorów dokumentów (47 wzorów, 130 stron) do kontroli zarządczej w przedszkolu autorstwa pana Dariusza Skrzyńskiego, które można pobrać ze strony www.blizejprzedszkola.pl/kontrolazarzadcza

Objętość artykułu: 5 stron.