Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ZIMOWEJ


Konkurs dodał(a) Nauczyciel Przedszkole
tydzień temu, wyświetleń 385


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ZIMOWEJ

Regulamin

I. Cele konkursu

 1. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci
 2. rozwijanie umiejętności muzycznych dziec
 3. stwarzanie okazji do autoprezentacji
 4. odkrywanie, rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji dzieci
 5. integracja środowisk dzieci i nauczycieli przedszkoli

II. Organizator

Organizatorem konkursu jest  Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach, ul. F. Kawy 4 (e mail: przedszkole.nr16@o2.pl ), tel. 32 222 36 86

osoby odpowiedzialne: Anna A., Iwona Ł. , Sylwia P.

(konkurs.przedszkolny@gmail.com)

III. Uczestnicy

 • Konkurs adresowany jest dla dzieci 3- 6-letnich uczęszczających do przedszkoli

IV Termin i przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się 11.01.2022 r. i trwać będzie do 26.02.2022 r.

nagranie piosenki wraz z załącznikami (kartą zgłoszeniową i oświadczeniem rodziców - załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu) należy przesłać na adres organizatora konkursu:
 

konkurs.przedszkolny@gmail.com
 

lub pocztą tradycyjną na adres:
 

Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. F. Kawy 4

41-412 Mysłowice

z dopiskiem „konkurs piosenki zimowej”
 

po otrzymaniu nagrań komisja wyłoni laureatów konkursu oraz przyzna wyróżnienia w dniu 05.03.2022 r.

 • Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami konkursu mogą być soliści lub zespoły dzieciece

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej piosenki o tematyce zimowej do akompaniamentu w wersji instrumentalnej (własnego, w wykonaniu osoby trzeciej lub nagrania)

 • Nie można korzystać z playbacku

 • Czas trwania prezentowanego utworu nie może przekroczyć 5 minut.

 • Do nagrania należy dołączyć: imię i nazwisko uczestnika lub uczestników występu, pełną nazwę przedszkola, imię i nazwisko opiekuna nauczyciela, tytuł wykonywanego utworu

 • nagrania nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

 • Każda placówka może zgłosić max.2 występy artystyczne

VI. Jury

 • Jury zostanie wybrane przez organizatora konkursu. Z przebiegu konkursu jury sporządza protokół zawierający m. in. wyniki głosowania oraz dane laureatów.

 • Kryteria oceny prac: umiejętności wokalne, pamięciowe, opanowanie tekstu piosenki,

interpretacja utworu, uzdolnienia muzyczne, ogólne wrażenia artystyczne

VII. Nagrody

Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone 08. 03. 2022 r. na stronie internetowej przedszkola http://mce16.przedszkolowo.pl/

Organizator zapewnia laureatom i osobom wyróżnionym nagrody rzeczowe wraz z dyplomami.

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymają (w wersji elektronicznej) pamiątkowe dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania.

VIII. Postanowienia końcowe

 • uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu

 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora:

https://mce16.przedszkolowo.pl/

 • zgłoszenie dzieci do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, publikowanie ich w środkach masowego przekazu i przetwarzanie w celach reklamowych na potrzeby konkursu.

 • nagrania konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

IX. Załączniki

 

 • karta zgłoszenia- załącznik nr 1

 • oświadczenie rodziców- załącznik nr 2

 

Złącznik nr 1

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ZIMOWEJ

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Nazwa i dane placówki

 

 

Telefon, fax, e-mail

 

Uczestnicy (imię i nazwisko dziecka) (Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami!))

 

 

1…………………………………………………………………………………

 

2…………………………………………………………………………………

 

3…………………………………………………………………………………

 

4…………………………………………………………………………………

 

5…………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela:

…………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

……………………………..

 

(miejscowość, data)

 

 

Załącznik nr 2

Mysłowice, dnia………………

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka    ………………………………………………………………………………….

w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI ZIMOWEJ , organizowanym przez Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach-Brzęczkowicach oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i opublikowanie na stronie internetowej przedszkola wizerunku mojego dziecka, w celach związanych z organizacją konkursu i publikacją wyników.

 

 

….........................................................................................

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-02-26
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
Kawy 4
41-412 Mysłowice
32 222 36 86

Komentarze

Wyślij wiadomość do Nauczyciel Przedszkole