Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

CZTERY PORY ROKU PRZEDSZKOLAKA


Konkurs dodał(a) Ewa Jeziorowska
tydzień temu, wyświetleń 198


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

CZTERY PORY ROKU PRZEDSZKOLAKA
 

Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie zaprasza dzieci z całego kraju do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: "Cztery Pory Roku Przedszkolaka”.

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6-letnich.
   
 2. Technika plastyczna: dowolna (mile widziane materiały przyrodnicze i ekologiczne).
   
 3. Format: A3.
   
 4. Ilość prac z jednej placówki: max. 2 prace.
   
 5. Termin nadsyłania prac: do 25.05.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)z dopiskiem „4 PORY ROKU” na adres:
   

Przedszkole Miejskie nr 15

ul. Barlickiego 75

42 – 506 Będzin


 

 1. Ogłoszenie wyników: do końca maja 2022 r.
   

Uwagi:

 1. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego – wypisane DRUKOWANYMI literami lub na komputerze.
 2. Kryteria oceny: samodzielność, oryginalność, pomysłowość;
 3. Oceny dokona Jury powołane przez organizatora konkursu;
 4. O wynikach poinformujemy laureatów do końca maja 2022r. za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 5. Nadesłanych prac nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i placówki.
 6. WYMAGANE jest przysłanie - wraz z pracą - zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac
  w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Będzinie, na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz na portalu Bliżej Przedszkola. Bez tego dokumentu praca nie będzie brana pod uwagę.
 7. Przewidziane są 3 nagrody główne;
 8. Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą;
 9. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie placówki www.przedszkole15bedzin.com.pl
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu oraz promocji placówki w związku z konkursem.

Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.

Osoby odpowiedzialne: Ewa Jeziorowska, Ewelina Michner

Informacje i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: jwewa@interia.pl lub sapinska.ewelina@wp.pl

Prace należy nadsyłać na adres:

Przedszkole Miejskie nr 15

ul. Barlickiego 75

42 – 506 Będzin

z dopiskiem "4 pory roku"

 

Załącznik 1

……………………………………………………………..

 (miejscowość i data)

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) na udział dziecka
 w Ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym
przez Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka

 

……………………………………………………………....................................................................  
przez Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie na potrzeby organizacji i promocji ogólnopolskiego konkursu plastycznego zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1781) 

     Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w prezentacjach pokonkursowych (w tym na stronie internetowej organizatora konkursu i na stronie www.blizejprzedszkola.pl).

 

………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie, 42-506, Będzin,
  Barlickiego 76, zwanym dalej Przedszkolem Miejskim nr 15 w Będzinie; tel. +48 32 760 26 32,
  e-mail: pm15.dyrektor@przedszkole15bedzin.com.pl;
 2. Inspektorem Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marcin Gruszka (kontakt do inspektora: e-mail: iod24h@gmail.com);
 3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez placówkę: Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie, 42-506, Będzin, Barlickiego 75 zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Pani /Panawyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędnydo przeprowadzenia i rozliczenia konkursu;
 7. Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;
 11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraznie profiluje danych osobowych;
 12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

 

                                                                           ……………………………………………….

                                                                      (data i czytelny podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów)

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie!!!!

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-05-25
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie
Barlickiego 75
42-506 Będzin
32 760 26 32

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Jeziorowska