Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

ZDROWIE TO SKARB


Konkurs dodał(a) renata stępień
2 tygodnie temu, wyświetleń 255


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

1. Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Miejskie nr 12 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Legionowie

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest:

- propagowanie  treści  z  zakresu  zdrowego  stylu  życia,  zapobiegania  chorobom,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie,

- rozbudzanie  wrażliwości  i  świadomości  istniejących  zagrożeń i metod zapobiegania chorobom.

3. Czas trwania i przebieg konkursu

a) Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres do 20 grudnia 2021 roku:
 

Przedszkole Miejskie nr 12

ul. Królowej Jadwigi 7

05 – 120 Legionowo

 

b) Prace po upływie miesiąca przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

c) Autorzy zwycięskich i wyróżnionych  prac otrzymają atrakcyjne, indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

d) Laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie wręczenia nagród.

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie

a) Każda praca ma być opisana na odwrocie następująco: imię  i  nazwisko  przedszkolaka /ucznia,  przedszkole /klasa;  nazwa przedszkola/ szkoły  i  numer  telefonu. W przypadku braku możliwości opisania pracy na odwrocie należy dołączyć do pracy informację z w/w opisem.

b) Ponadto do każdej dostarczonej pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na udział w konkursie, oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 2 do Regulaminu)

c)  Kartę  zgłoszenia  (załącznik  nr  1  do  Regulaminu)

5. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,

b) pomysłowości i oryginalności,

c) zgodności  z  tematem, 

d) estetyki pracy.

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.

7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie.

8. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa

Konkurs „Zdrowie to skarb”

 

Imię i nazwisko …..…......................................................wiek dziecka …………………

 

Przedszkole……………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza on jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu „Zdrowie to skarb”.

 

 

 

........................................................................

                                                                                                          Podpis autora

 

 

 

Załącznik nr 2

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO           .............................................

                                                                                                      (miejscowość, data)

Wyrażam zgodę na udział      ………………………………………………………………….

                                                      (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)

 

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie „Zdrowie to skarb”.

 

…………………………………………

Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

…………………………………………

Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 pk1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………..…………………………………. w celu udziału w konkursie „Zdrowie to skarb”, gdzie organizatorem jest Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3                       w Legionowie ul. Królowej Jadwigi 7.

 

…………………………………………

Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 w ZSP nr 3 w Legionowie
KRÓLOWEJ JADWIGI 7
05-120 LEGIONOWO
517321796

Komentarze

Wyślij wiadomość do renata stępień