Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny: "Miś w świecie literatury"


Konkurs dodał(a) Ewa Pikul
tydzień temu, wyświetleń 219


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„MIŚ W ŚWIECIE LITERATURY”

 

Regulamin

I. Cele konkursu

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci
 • przybliżenie dzieciom historii pluszowego misia
 • inicjowanie zainteresowań czytelniczych
 • odkrywanie, rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji dzieci
 • integracja środowisk dzieci i nauczycieli przedszkoli

II. Organizator

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach,

ul. F. Kawy 4 (e mail: przedszkole.nr16@o2.pl ), tel. 32 222 36 86

osoby odpowiedzialne: Anna A., Ewa P., Sylwia P. (konkurs.przedszkolny@gmail.com)
 

III. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest dla dzieci 3- 6 letnich uczęszczających do przedszkoli

IV Termin i przebieg konkursu Konkurs rozpoczyna się 12.10.2021 r. i trwać będzie do 25.11. 2021 r.

? prace plastyczne wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem rodziców (załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu) należy składać na adres organizatora konkursu

? po otrzymaniu prac komisja wyłoni laureatów konkursu oraz przyzna wyróżnienia w dniu 30.11. 2021 r.

V Warunki uczestnictwa

 zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia z świata literatury

uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż itp.)

pracę należy wykonać na płaskiej kartce formatu A4

prace powinny być indywidualne i samodzielnie wykonane przez dzieci

 prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko autora pracy jego wiek, pełną nazwę oraz adres przedszkola, imię i nazwisko opiekuna nauczyciela, adre e-mail do przesłania dyplomów.

prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie. 

prace muszą zostać dostarczone do przedszkola nie później niż 25.11.2021 r., prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

VI. Jury

Jury zostanie wybrane przez organizatora konkursu. Z przebiegu konkursu jury sporządza protokół zawierający m. in. wyniki głosowania oraz dane laureatów.
Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

VII. Nagrody

Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone 30.11.2021 r. na stronie internetowej przedszkola http://mce16.przedszkolowo.pl/

Organizator zapewnia laureatom i osobom wyróżnionym nagrody rzeczowe wraz z dyplomami.

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a ich opiekunowie pisemne podziękowania, które zostaną przesłane pocztą elektroniczną. Każda placówka uczestnicząca w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom (przesłany pocztą elektorniczną).

VIII. Postanowienia końcowe

 • uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora: http://mce16.przedszkolowo.pl/
 •  zgłoszenie dzieci do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, publikowanie ich w środkach masowego przekazu i przetwarzanie w celach reklamowych na potrzeby konkursu.
 •  prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

IX. Załączniki

 • karta zgłoszenia- załącznik nr 1
 • oświadczenie rodziców- załącznik nr 2

Złącznik nr 1

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MIŚ W ŚWIECIE LITERATURY”

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa i dane placówki

Telefon, fax, e-mail

Uczestnicy (imię i nazwisko dziecka) (Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami!)) 1………………………………………………………………………………… 2………………………………………………………………………………… 3………………………………………………………………………………… 4………………………………………………………………………………… 5…………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela: ………………………………………………………………………………….. …………………………….. (miejscowość, data)

Załącznik nr 2

Mysłowice, dnia………………

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………….

w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Miś w świecie literatury” , organizowanym przez Przedszkole nr 16            z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach-Brzęczkowicach oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka              i opublikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej przedszkola, w celach związanych z organizacją konkursu               i publikacją wyników.

……………………………… ……………………………… (podpis matki ) (podpis ojca)

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-10-12
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach
F. Kawy 4
41-412 Mysłowice
322223686

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Pikul