Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny


Konkurs dodał(a) Marlena Majorczyk
tydzień temu, wyświetleń 523


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 27 w Zabrzu

zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.:

JESTEM POLAK MAŁY

pod hasłem "Stulecie Powstań Śląskich w wierszu i piosence"


 

Cele konkursu:

- promowanie twórczości dziecięcej,

- zachęcanie do aktywności plastycznej oraz czerpania radości podczas tworzenia,

- zapoznawanie dzieci z historią Polski,

- kształtowanie postaw patriotycznych.


 

Regulamin konkursu:
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5,6 letnich uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych kl. "0".

2.Technika wykonania prac: rysunek, wydzieranka, malowanie farbami.

3. Na konkurs należy nadesłać prace ilustrujące Stulecie Powstań Śląskich inspirowane wierszem lub piosenką, nawiązującą do tematu Powstań Śląskich (prosimy o umieszczenie tytułu piosenki lub wiersza na metryczce). Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko i oprawiona w białe passe-partout (szer. ramki po 2 cm z każdej strony).

4. Format pracy A4, A3.

5. Ilość prac z każdej placówki: 3 (tylko prace indywidualne). Jury nagrodzi prace wykonane tylko pod kierunkiem jednego nauczyciela.

6. Każda praca powinna być opatrzona metryczka umieszczoną z tyłu i zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres i nr telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca, nazwę atrakcji turystycznej przedstawionej na pracy oraz załączniki nr1 i 2.

7. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, ujęcie tematu, walory artystyczne.

8. Przewidziane nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienia.

9. Oceny dokona niezależne jury.

10. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 22.10.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

11.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 4 listopada br., o wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie . Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki: p27zabrze.edupage.org

Po umieszczeniu listy laureatów na stronie internetowej przedszkola, organizator prosi o potwierdzenie danych dziecka, opiekunów i placówki w celu uniknięcia błędów, w terminie do 29.10.2021r.

12. Nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli nagrodzonych dzieci zostaną przesłane pocztą najpóźniej do 17.12.2021 r.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.

14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Po rozstrzygnięciu konkursu zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa.

15. Prace należy przesłać na adres:

Przedszkole nr 27

ul. Św. Wojciecha 4a

41-803 Zabrze

z dopiskiem JESTEM POLAK MAŁY

 

16. Organizator nie bierze udziału w konkursie.

17. Osoby odpowiedzialne: Sandra Szymczyk- Szewców, Anna Ruchlewicz, Marlena Majorczyk

nr tel 32 274 71 10

 

Życzymy powodzenia!


 


 


 


 


 


 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

METRYCZKA PRACY - PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY

WIEK

NAZWA PLACÓWKI, ADRES, NUMER KONTAKTOWY

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

TYTUŁ PIOSENKI LUB WIERSZA (INSPIRACJA DO WYKONANIA PRACY PLASTYCZNEJ)

PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

..................................................................................................

DATA, IMIĘ I NAZWISKO (RODZICA LUB OPIEKUNA)

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO) WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MOJEGO DZIECKA:

 

......................................................................................................................................................

w celu:

1. Publikacji danych osobowych na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych

 

 

.......................................................................................

CZYTELNY PODPIS (RODZICA LUB OPIEKUNA)

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można w każdej chwili odwołać. Informujemy, iż dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z działalnością konkursową Przedszkola Nr 27 w Zabrzu na podstawie art. 6 RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole Nr 27 w Zabrzu, 41-803 Zabrze, ul. Św. Wojciecha 4a, nr tel 32 274 71 10

Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom, chyba że wynika to z przepisów prawa. Dane które zostaną zebrane będą przechowywane na czas realizacji zajęć, przedsięwzięć, projektów zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, lub utraty ich przydatności dla Przedszkola Nr 27 w Zabrzu.

Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą informacją:

 

...................................................................................

CZYTELNY PODPIS (RODZICA LUB OPIEKUNA)

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-10-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: waz.marlena@gmail.com

Organizator

Przedszkole nr 27 w Zabrzu
Świetego Wojciecha 4a
41-803 Zabrze
32 274 71 10

Komentarze

Wyślij wiadomość do Marlena Majorczyk