Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

LOGOPEDYCZNA GRA PLANSZOWA


Konkurs dodał(a) Anita Kuzioła
tydzień temu, wyświetleń 234


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„LOGOPEDYCZNA GRA PLANSZOWA”

1. Cel konkursu:  promowanie rozrywki, jaką są gry planszowe i towarzyskie, wspólna praca rodziców i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

2. Termin do 28.10.2021 r. - decyduje data stempla pocztowego.

3. Warunki konkursu: Konkurs adresowany jest dla dzieci 5 i 6-letnich.

Na konkurs należy skonstruować grę planszową, zawierającą obrazki z podpisami. Ważne, by w jednej grze w nazwach obrazków (na początku, w środku lub na końcu wyrazu) znajdowała się jedna wybrana głoska trudna do wymówienia dla wielu dzieci (np.: l, r, sz, ż/rz, cz, dż, ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi, s, z, c, dz, k/g , f/w) lub wybrana grupa głosek (szumiące: sz, ż, cz, dż; syczące: s, z, c, dz; lub ciszące: ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi). Mile widziane także gry z głoskami s i sz (sanki, szalik) lub c i cz (cebula, czapka), albo z i ż/rz (zabawka, żaba, rzeka) czy dz i dż (dzbanek, dżem). Gra może także zawierać ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy (np. ćwiczenia języka, warg, oddechowe, fonacyjne). Praca może być wykonana techniką dowolną, w formacie A4 lub A3. Powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję gry, planszę oraz pionki do gry. Ocenie podlegać będą: pomysł, estetyka wykonania oraz zgodność z tematem. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Wszyscy uczestnicy i nauczyciele otrzymają dyplomy i podziękowania drogą mailową. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, nauczyciele podziękowania pocztą.

Każda praca powinna zawierać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca, adres mailowy przedszkola oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz zgodę nauczyciela.

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie przedszkola - przedszkolelubycza@interia.pl

koordynator - Anita Kuzioła, tel. 666 130 178

ZAPRASZAMY!

 

Wzór metryczki

Imię i nazwisko dziecka.............................................................................................................

Wiek dziecka.......................

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego została wykonana praca...................................................................................................................

Nazwa i adres placówki.............................................................................................................

Adres mailowy placówki.............................................................................................................

 Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka:
....................................................................................................................

Nazwa i adres placówki:
............................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE "LOGOPEDYCZNA GRA PLANSZOWA” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej na publikację danych na stronie internetowej placówki, miesięcznika Bliżej Przedszkola oraz wykorzystanie prac na stronie internetowej i na wystawie w budynku przedszkola.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.

..........................................................................................................................................................
(Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)


Załącznik nr 2

ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja .................................................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację przez organizatora konkursu (Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej) moich danych osobowych (imię, nazwisko) w celach wynikających z organizacji konkursu na stworzenie gry planszowej "LOGOPEDYCZNA GRA PLANSZOWA”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

................................................ ................................................................
Miejscowość, data Czytelny podpis nauczyciela

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-28.10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uwagi: anitakuzioa@gmail.com

Organizator

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
PARKOWA 1
22-680 Lubycza Królewska
666130178

Komentarze

Wyślij wiadomość do Anita Kuzioła