Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA STWORZENIE GRY PLANSZOWEJ "EKOLOGICZNA GRA PLANSZOWA"


Konkurs dodał(a) Joanna Freyer
2 tygodnie temu, wyświetleń 501


Wpis został sprawdzony przez moderatora

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA STWORZENIE GRY PLANSZOWEJ

"EKOLOGICZNA GRA PLANSZOWA"

 


CELE OGÓLNE KONKURSU
 

  1. Promowanie rozrywki jaką są gry planszowe.
  2. Kształtowanie pojęć matematycznych.
  3. Kształtowanie postaw proekologicznych
  4. Zaprezentowanie talentu plastycznego dzieci.


 

REGULAMIN
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, z całej Polski.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ekologicznej gry planszowej.

3. Technika i format wykonania prac dowolny, liczba graczy 2 – 4.

4. Gra planszowa może być wykonana indywidualnie, może być pracą wykonaną własnoręcznie lub z pomocą osób dorosłych.

5. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę, pionki do gry oraz inne potrzebne elementy.

6. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania, oryginalność, estetyka pracy.

7. Każde placówka może zgłosić 3 prace konkursowe.

8. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4-latki oraz 5,6-latki.

9. Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania. Dyplomy i podziękowania zostaną wysłane drogą mailową.
 

10. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą.
 

11. Każda praca powinna zawierać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca, adres mailowy przedszkola oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 1) oraz zgodę nauczyciela (Załącznik nr 2).
 

12. Konkurs trwa do 15.10.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 

13. Gry planszowe przechodzą na własność organizatora.

14. Gry planszowe prosimy przesyłać na adres:


 

Przedszkole Publiczne w Trzebieży

Ul. Wkrzańska 9

72-010 Trzebież

z dopiskiem ,,Konkurs"
 

15. Oceny nadesłanych gier planszowych dokona niezależna komisja konkursowa.

16. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

17. Ogłoszenie wyników nastąpi 05.11.2021 r.

18. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór metryczki

Imię i nazwisko dziecka.............................................................................................................

Wiek dziecka..............................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego została wykonana praca...........................................................................................................................................

Nazwa i adres placówki.............................................................................................................

Adres mailowy placówki.............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

(wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko dziecka:
.........................................................................................................................................................

 

Nazwa i adres placówki:
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA STWORZENIE GRY PLANSZOWEJ "EKOLOGICZNA GRA PLANSZOWA" organizowanym przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży,

na publikację danych na stronie internetowej placówki, miesięcznika Bliżej Przedszkola oraz wykorzystanie prac na stronie internetowej i na wystawie w budynku przedszkola.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.

..........................................................................................................................................................
(Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2

ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Ja .................................................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację przez organizatora konkursu (Przedszkole Publiczne w Trzebieży) moich danych osobowych (imię, nazwisko) w celach wynikających z organizacji konkursu na stworzenie gry planszowej "EKOLOGICZNA GRA PLANSZOWA", zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

........................................................................ ................................................................
Miejscowość, data Czytelny podpis nauczyciela

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-10-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole Publiczne w Trzebieży
Wkrzańska 9
72-020 Trzebież

Komentarze

Wyślij wiadomość do Joanna Freyer