Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

EKO-KWIATKI NA DZIEŃ MATKI


Konkurs dodał(a) Justyna Antoszkiewicz
miesiąc temu, wyświetleń 698


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Eko-kwiatki na dzień matki”

Konkurs skierowany jest do przedszkoli w całej Polsce.

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „EKO-KWIATKI NA DZIEŃ MATKI”

 

 

§1

Temat i cel konkursu

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Eko-kwiatki na dzień matki”.

2. Cele konkursu:
- promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych,
- rozwijanie kreatywności,
- doskonalenie sprawności manualnych,
- zacieśnianie więzi rodzinnych


 

§2

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Integracyjne nr 120 w Warszawie,
ul. Tokarza 2 03-268 Warszawa.

Osoby odpowiedzialne:

- Justyna Antoszkiewicz (JAntoszkiewicz@eduwarszawa.pl)
- Joanna Chojecka (JChojecka@eduwarszawa.pl)

 

 

§3

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli na terenie całej Polski.
   
 2. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie dwie prace.
  Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
   
 3. Każda praca konkursowa powinna zostać opatrzona metryczką zawierającą:
  - imię i nazwisko uczestnika,
  - wiek,
  - imię i nazwisko nauczyciela,
  - nazwę i adres placówki,
  - adres e-mail placówki,
  - numer telefonu placówki.
   
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
  - zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1)
  - zgodę nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
   
 5. Prace konkursowe należy przesłać na adres Przedszkola Integracyjnego nr 120 do dnia 12.05.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „KONKURS”:Przedszkole Integracyjne nr 120

ul. Tokarza 2

03-268 Warszawa

 

§4

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonane pracy plastycznej w formie płaskiej lub przestrzennej z materiałów pochodzących z recyklingu.

 

 

§5
Kryteria oceny

Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa będzie brać pod uwagę:

a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie

b) oryginalnos?c? i pomysłowos?c? w zobrazowaniu przesłania konkursu

c) walory estetyczne pracy

d) samodzielność wykonanej pracy

 

§6
Nagrody

 1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
   
 2. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów przyzna nagrody (trzy pierwsze miejsca) i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
  a) dzieci w wieku 3-4 lata
  b) dzieci w wieku 5-6 lat

3. Wszyscy nauczyciele otrzymają podziękowania w formie elektronicznej.

 

 

§8
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

 1. Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca się  z minimum trzech osób.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2021.
 3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedszkola Integracyjnego nr 120 i profilu facebookowym placówki do dnia 3.06.2021.
 4. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy i podziękowania zostaną wysłane po opublikowaniu wyników na adres podany w zgłoszeniu.
   

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 2. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie. Fotorelacja z wystawy dostępna będzie na profilu Facebook placówki.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych, a także nauczycieli przygotowujących dzieci do udziału w Konkursie jest Organizator tj. PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 120 w Warszawie, ul. Tokarza 2, 03-379 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby:
 1. przeprowadzenia Konkursu;
 2. przekazania podziękowań/dyplomów/certyfikatów;
 3. publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami Konkursu.
 1. W celach związanych z udziałem w w/w Konkursie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza), dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego oraz dane osobowe nauczycieli na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego, dane osobowe Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz dane osobowe nauczycieli podane w treści zgody będą przetwarzane w celu udokumentowania wyrażenia tej zgody.
 2. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka oraz nauczycielom przygotowującym dziecko do Konkursu przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka                 w Konkursie.
 3. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego, dane osobowe dziecka oraz dane osobowe nauczycieli będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego, dane osobowe dziecka oraz dane osobowe nauczycieli mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Dane osobowe uczestnika Konkursu w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 5. Zgodnie z RODO, osobom których dane są przetwarzane na potrzeby Konkursu przysługuje:
 6. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 7. prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
 8. prawo do usunięcia danych osobowych;
 9. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 10. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 12. Zgodnie z art. 21 RODO Uczestnikom Konkursu, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz nauczycielom nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 13. Podanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udziału dziecka w Konkursie.
 14. W oparciu o podane dane osobowe Organizator nie będzie podejmował wobec rodziców/opiekunów prawnych, dzieci, a także nauczycieli zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 15. Z związku z możliwością umieszczenia danych osobowych na portalu Facebook Administratora, możliwe jest w tym zakresie przekazanie danych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

O Ś W I A D C Z E N I E

RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „EKO - KWIATKI NA DZIEŃ MATKI”

 1. Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika:

 

................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

udzielam niniejszym zgody na udział ww. dziecka w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „EKO - KWIATKI NA DZIEŃ MATKI”, którego Organizatorem jest: Przedszkole Integracyjne nr 120 ul. Tokarza 2, 03-379 Warszawa, zwane dalej Organizatorem.

 

                                              

                                               (Czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego lub innej                                       osoby uprawnionej do reprezentowania dziecka)

 1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska) oraz danych osobowych dziecka (w zakresie imienia

i nazwiska, wieku oraz nazwy i adresu placówki do której uczęszcza dziecko) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) dalej jako RODO, w celach związanych z udziałem dziecka w ww. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „EKO - KWIATKI NA DZIEŃ MATKI” zgodnie z jego Regulaminem.

 1. Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę na upublicznienie przez Organizatora danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwiska, wieku oraz nazwy i adresu przedszkola do któregouczęszczadziecko na stronieinternetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora, a takżena wystawiezorganizowanej w siedzibieOrganizatora, w związku z jego udziałem w Konkursie w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i talentów dzieci oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

           

 

 

                                              

                                               (Czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego lub innej                                       osoby uprawnionej do reprezentowania dziecka)

 

Oświadczam, że:

a) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu „EKO - KWIATKI NA DZIEŃ MATKI” zorganizowanego przez Przedszkole Integracyjne nr 120 ul. Tokarza 2, 03-379 Warszawa, której autorem jest ww. dziecko przez w/w Organizatora, w tym wyeksponowanie pracy podczas wystawy zorganizowanej w placówce Organizatora, publiczne udostępnienie pracy na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i talentów uczniów oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191);

b) złożoną na Konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone i obciążone;

c) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej;

d) zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka zawartej w Regulaminie OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO„EKO - KWIATKI NA DZIEŃ MATKI”

d) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „EKO - KWIATKI NA DZIEŃ MATKI” i w pełni go akceptuję.

            

miejscowość i data                    Czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego                                                       lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania dziecka

 

*niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO DZIECKO DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Niniejszym świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy placówki w której jestem zatrudniony/na  zgodnie
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) dalej jako RODO,
w celach związanych z przeprowadzeniem OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „EKO - KWIATKI NA DZIEŃ MATKI ”, którego Organizatorem jest Przedszkole Integracyjne nr 120 ul. Tokarza 2, 03-379 Warszawa oraz wystawieniem i przekazaniem przez Organizatora stosownych podziękowań/dyplomów/certyfikatów.

 

                                                              

                                               (Czytelny podpis nauczyciela przygotowującego dziecko do konkursu)

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-12
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Integracyjne nr 120
Tokarza 2
03-379 Warszawa
22 81162 46

Komentarze

Wyślij wiadomość do Justyna Antoszkiewicz