Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Moje Miasto - moja duma"


Konkurs dodał(a) Anna Fałaga
3 tygodnie temu, wyświetleń 199


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 1 w Zamościu zaprasza do udziału w

V Międzynarodowym Konkursie Plastycznym

„Moje miasto - moja duma”
 

                                                                                         

PATRONAT  HONOROWY: Prezydent Miasta Zamościa 

PATRONAT MEDIALNY: Kronika Tygodnia,

 REGULAMIN KONKURSU
 

Cele konkursu:

- kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta lub miejscowości,

- kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody własnej Ojczyzny,

- wskazywanie różnorodności piękna miast i miejscowości za pomocą różnych technik plastycznych,

- wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i dumy narodowej,

- prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miejscem zamieszkania,

- spotkanie kultur różnych narodów.


Warunki uczestnictwa:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu z siedzibą przy ul. Okopowej 1, 22-400 Zamość.
 

1. Adresaci konkursu: konkurs skierowany jest dla dzieci przedszkolnych w wieku  5-6 lat; wychowanków przedszkoli publicznych, prywatnych i integracyjnych, świetlic, placówek wychowania pozaszkolnego, młodzieżowych domów kultury i innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci w Polsce i za granicą. Obie kategorie wiekowe będą oceniane oddzielnie.
 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej powiązanej z tematem konkursu.
 

3. Technika wykonania prac dowolna, płaska (bez materiałów sypkich i plasteliny), format A3, A4.


4. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie  prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą oceniane) po 2 z każdej grupy wiekowej.

PRZYJMUJEMY SKANY, FOTOGRAFIE, ZDJĘCIA WYKONANYCH PRAC, KTÓRE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:pm1konkurs4@interia.plTermin: do 15 Maja 2021 r.

5. Na konkurs można zgłosić prace indywidualne dziecka wykonane zarówno w przedszkolu jak i w domu pod opieką i instruktażem rodzica ( opiekuna artystycznego), warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie (na podany e-mail) oświadczenia zgody z podpisem, Załącznik (poniżej). Oświadczenia można podpisać komputerowo a następnie (wraz z pracą plastyczną i metryczką) przesłać e-mailem na podany wyżej adres e-mail.
 

6. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i dokładny adres placówki (kraj, miasto), telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, nauczyciela lub rodzica, tytuł pracy, do pracy należy dołączyć zgodę rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych.

7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach propagowania idei konkursu bez wypłacania honorariów autorskich.

 

8. Kryteria wyboru i oceny prac         
Powołane przez Organizatora Jury, dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych;
- dzieci 5-letnie,
- dzieci 6-letnie.

Kryteria brane pod uwagę: samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność pracy z tematem przewodnim, wkład pracy, pomysłowość, walory artystyczne, poziom artystyczny, estetyka prezentowanych prac.

 

9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i  nagrody przesłane pocztą na adres podanej placówki do której dziecko uczęszcza. Dyplomy dla laureatów i opiekunów artystycznych  zostaną przesłane na podane adresy e-mailowe.

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu na podany adres e-mailowy;

10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

11. Termin nadsyłania prac: do 15.V.2021 r

 

12.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Zamościu: www.przedszkole1zamosc@wp.pl  do dnia  22.V.2021 r.

Koordynatorzy konkursu  - mgr Anna Fałaga, mgr Aneta Sznajdrowicz

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

 telefon:  84 6392269

e-mail:    pm1konkurs4@interia.pl
                                                                                                  

 Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NA POTRZEBY UDZIAŁU W V MIEDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„Moje miasto- moja duma”

W związku z udziałem Pana/Pani dziecka/podopiecznego w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto- moja duma”  organizowanego przez  Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu informujemy, że:

 1. przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 1 z siedzibą w Zamościu, ul. Okopowa 1 tel. 84 6392269  mail.przedszkole1zamosc@wp.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: iod_inspektor@wp.pl
 2. Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi zgoda udzielona przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (przesłanka wskazana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6 ust.1, lit. a).
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moje miasto- moja duma”.
 1. Zakres danych objętych przetwarzaniem: imię i nazwisko dziecka/podopiecznego), wiek, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, imię i nazwisko rodzica(opiekuna prawnego), adres e-mail, numer telefonu
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto- moja duma”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (opiekunów prawnych), a w przypadku laureatów i wyróżnionych, zgoda na publikowanie pracy.
 3. Ma Pan/Pani prawo:
 • dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość przekazanych danych (w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości danych) lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 2. Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Odbiorcą, przekazanych przez Pana /Panią danych, będzie Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

 

Oświadczam, że zapoznałam-(em) się z treścią powyższej informacji.

……………………………..............                                              ……………………………………..

Data i podpis opiekuna artystycznego                                             Data i podpis opiekuna prawnego

 

 

OŚWIADCZENIA (ZGODY)

 

 1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach  przetwarzania danych osobowych na potrzeby udziału mojego dziecka/podopiecznego w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto-moja duma” i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora-Przedszkole Miejskie nr 1 w Zamościu przekazanych dobrowolnie  danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej.

 

………………………………………                                ………………………………………….

                 Miejscowość i data                                         Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 1. Wyrażam zgodę na publikację pracy plastycznej mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) jako laureata Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moje miasto- moja duma” przez Administratora-Przedszkole Miejskie nr 1 w Zamościu.

 

………………………………………                                ………………………………………….

                 Miejscowość i data                                         Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: Konkurs międzynarodowy

Organizator

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu
Okopowa 1
22-400 Zamość
84 6392269

Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Fałaga