Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

WOJEWÓDZKI MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "PRZYRODA WOKÓŁ MNIE"


Konkurs dodał(a) ANNA KRZYWICKA-USTRZYCKA
5 dni temu, wyświetleń 290


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PRZYRODA WOKÓŁ MNIE”

 

I. Organizator konkursu:

Organizatorami konkursu są nauczycielki Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu – Anna Krzywicka-Ustrzycka oraz Iwona Łazarska.
 

II. Cele konkursu:

1. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci;

2. Popularyzacja wśród dzieci płaskiej techniki plastycznej;

3. Promowanie znajomości zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych wśród dzieci;

4. Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Udział w konkursie mogą wziąć przedszkola publiczne i niepubliczne z województwa opolskiego.
   
 2. Prace konkursowe należy złożyć organizatorom do dnia 08.02.2021 r. na poniższy adres ze stosownym dopiskiem:     
   

Przedszkole Publiczne Nr 54 w Opolu

ul. Hubala 19

45-266 Opole

(praca na konkurs plastyczny „Przyroda wokół mnie” -

Anna Krzywicka-Ustrzycka i Iwona Łazarska)

 

Numer telefonu do organizatora 608 880 371; numer telefonu do przedszkola 604 601 023.

3. Praca konkursowa może zawierać następujące treści:

 • przedszkolak może w pracy przedstawić przyrodę, która znajduje się w jego najbliższym otoczeniu lub,
 • może w pracy skupić się na zjawiskach przyrodniczych, typu: (tęcza, opady atmosferyczne, wiatry) lub,
 • dziecko może zaprezentować przyrodę, której nie obserwuje na co dzień, typu: (wulkany, gejzery, góry lodowe, trąby powietrzne, inne);

4.Wymagania dotyczące prac:

 • przygotowują je dzieci 5-letnie lub 6-letnie (I kategoria) lub,
 • przygotowują je dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku 5-ciu lub 6-ciu lat (II kategoria),
 • muszą być wykonane w formacie A4,
 • mają być wykonane płaską techniką plastyczną,
 • nie mogą być wcześniej publikowane;

5. Każde przedszkole może przekazać do 5 prac łącznie.  

6. Pracę należy opatrzyć następującymi danymi:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka,
 • tytuł pracy,
 • grupa,
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
 • dokładny adres przedszkola,
 • zgoda Rodziców na udział dziecka w konkursie,
 • oświadczenie nauczyciela.

IV. Kryteria oceny pracy:

 • zgodność z tematem;
 • samodzielność wykonania pracy;
 • walory artystyczne.
   

V. Wyniki konkursu i nagrody:

1. Jury spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu osobno dla I kategorii i II kategorii;

2. Zostaną przyznane: I, II, III miejsce (może być sytuacja miejsc ex aequo) oraz wyróżnienia;

3. Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy;

4. Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu otrzymają podziękowania; 

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 15.02.2021 r. na stronie Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu, zakładka Aktualności - https://www.pp54.opole.pl/

6. Z powodu nieprzewidzianych okoliczności wyniki konkursu mogą być opublikowane w późniejszym terminie.

7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 

VI. Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w PP 54 w Opolu;

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac w PP 54 w Opolu i fotografii prac na stronie PP 54 w Opolu;

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin;

4. Rodzic oraz nauczyciel prowadzący wypełniają załączniki do regulaminu, które zostają nadesłane pocztą wraz z pracą konkursową.

 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 

Zgoda Rodzica (Opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie plastycznym „Przyroda wokół mnie”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………..
w konkursie plastycznym „Przyroda wokół mnie” organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

.……………….……………………………

data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna     

 

                             

Załącznik nr 2

Oświadczenie nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Przyroda wokół mnie”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)

 

.……………….……………………………

            data i podpis nauczyciela

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-02-08
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: Udział w konkursie mogą wziąć przedszkola publiczne i niepubliczne z województwa opolskiego.

Organizator

Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
ul. Hubala 19
45-266 Opole
608 880 371 (organizator); 604 601 023 (przedszkole)

Komentarze

Wyślij wiadomość do ANNA KRZYWICKA-USTRZYCKA