Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

MÓJ NIEPEŁNOSPRAWNY KOLEGA


Konkurs dodał(a) Maria Natkowska
rok temu, wyświetleń 250


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Dołączone pliki:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 33

IM. J. VANIER W PŁOCKU

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt:

MÓJ NIEPEŁNOSPRAWNY KOLEGA”

 

REGULAMIN KONKURSU
 

Cele konkursu:
 

1. Uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych.

2. Przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja, równość.

3. Ukazanie wspólnego przeżywania codzienności w przedszkolu, na podwórku, na wycieczce, w domu...

4. Kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka.

5. Zaprezentowanie wrażliwości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowość.

6. Zachęcanie dzieci do twórczego spędzania czasu wolnego.

 

Uczestnicy
 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Placówka może przesłać w terminie do 27 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Miejskiego Przedszkola nr 33 im. J. Vanier w Płocku

ul. Padlewskiego 2

09-402 Płock

(z dopiskiem konkurs plastyczny ”Mój niepełnosprawny kolega”)
 

Warunki uczestnictwa

1. Technika i format prac: prace indywidualne, format A4 lub A3, technika prac dowolna  (z wyłączeniem grafiki komputerowej oraz prac przestrzennych).

2.  Każda praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko i powinna na odwrocie zawierać metryczkę: tytuł, imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki wraz z nr tel oraz e-mailem, województwo.

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych na odwrocie pracy należy podać rodzaj niepełnosprawności (tylko do wiadomości komisji).

4. Do przesyłki należy dołączyć listę z wykazem autorów prac, tytułów i nazwisk nauczycieli opatrzony pieczątką szkoły lub przedszkola.

5. Złożone prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac.

6. Przetwarzanie danych osobowych: Uczestnicy przystępując do konkursu akceptują warunki Regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie złożonych prac i wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji Konkursu (załączniki).

7.  Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki, 5-6-latki.

8. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody.

9.  Nagrody zostaną wręczone w dniu otwarcia wystawy lub przesłane pocztą wrazz dyplomami i podziękowaniami dla nauczycieli.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 kwietnia 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na facebooku Miejskiego Przedszkola nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku.

11.Wernisaż prac odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia na terenie przedszkola.
 

 Uwagi końcowe.

1. Prac nie należy zwijać. Prace nadesłane niezgodnie z regulaminem, zniszczone, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane.

2. Prace nie mogą być podpisane z przodu, nie powinny też być naklejane na papier.

3. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na w/w potrzeby konkursu.

4. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
 

Załącznik 1

Do pracy należy załączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu:

Proszę wstawić znak „X”

 

 •   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………........... ………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w Konkursie plastycznym Mój niepełnosprawny Kolega” organizowanym przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier w Płocku, ul, Padlewskiego 2, 09-410 Płock
 •   Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go w całości
 •   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie „Mój niepełnosprawny Kolega”. Jestem świadomy, że zgoda ta jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożnością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie i jej oceniania i wynagradzania przez Organizatora.
 •   Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej, facebooku, korytarzu, tablicy do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.
 •   Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka wraz z oznaczeniem jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.

 

(miejscowość, data)(podpis rodzica/ opiekuna prawego)

 

Załącznik 2

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier w Płocku, ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@zjoplock.pl
 3. Dane przetwarzane są na potrzeby konkursu plastycznego „Mój Niepełnosprawny Kolega” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego do celów promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wykorzystania wizerunku.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożnością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka powierza dane na bazie umów powierzenia i przetwarzania danych osobowych.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych dziecka powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczeni, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

(miejscowość, data)(podpis rodzica/ opiekuna prawego)

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-03-27
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Maria Natkowska