Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Dzisiaj jestem przedszkolakiem, a w przyszłości będę..."


Konkurs dodał(a) Agata Lelo-Stogowska
miesiąc temu, wyświetleń 289


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„DZISIAJ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM, A W PRZYSZŁOŚCI BĘDĘ…”

I. ORGANIZACJA

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie pod patronatem Bliżej Przedszkola. Osoby odpowiedzialne: Bożena Zajączkowska, Agata Lelo – Stogowska.

II. CELE KONKURSU:

 • zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, by już od najmłodszych lat rozbudzaływ sobie zainteresowania i pasje, w celu podejmowania świadomych decyzji edukacyjno – zawodowych w dorosłym życiu,
 • rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej dzieci poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych,
 • kształtowanie wyobraźni dotyczącej zainteresowań i planowania przyszłości zawodowej,
 • wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wykonujących różne zawody,
 • popularyzacja wiedzy dzieci na tematy związane z różnymi zawodami i światem pracy,
 • promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:

 • uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat,
 • prace konkursowe powinny być wykonane na papierze o formacie A3 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane),
 • praca powinna składać się z dwóch części – w pierwszej części kartki dziecko rysuje siebie, w drugiej części swój wymarzony zawód,
 • dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. witraż, malowanie farbą, rysowanie węglem, ołówkiem, kredkami),
 • każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,
 • praca powinna być wykonana indywidualnie (prace zbiorowe nie będą rozpatrywane),
 • każde przedszkole może nadesłać po 4 prace z każdej kategorii wiekowej (tzn. 4 prace 3- latki, 4 prace 4- latki, 4 prace 5- latki i 4 prace 6- latki),
 • każda praca powinna być opatrzona etykietą (wydruk komputerowy) zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia, nazwę i adres placówki, do której uczęszcza dzieckotelefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, tytuł pracy.
 • Do każdej pracy należy dołączyć załącznik będący oświadczeniem rodzica oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Brak załącznika powoduje wykluczenie pracy z konkursu.
 • Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” zobowiązane jest zamieścić na swojej stronie internetowej informacje o konkursie wraz z dokumentami do pobrania.

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 • zgodność pracy z tematem,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • inwencja twórcza, pomysłowość.

Do oceny dostarczonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa. Od postanowień Komisji nie przysługuje odwołanie.

V. CZAS TRWANIA I WARUNKI ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace konkursowe należy składać do 03.04.2020 r. (w tym dniu odbędzie się rejestracja prac) do Bożeny Zajączkowskiej i Agaty Lelo – Stogowskiej lub przesłać na adres:
   

Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie

ul. Sienkiewicza 27

72 – 420 Dziwnów

z dopiskiem Konkurs Plastyczny „ZAWODY”

Telefon kontaktowy: 91 38 13 650
 

 • prace konkursowe niekompletne, niepodpisane i dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie,
 • koszty przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik,
 • nauczyciele chcący otrzymać podziękowania za udział w konkursie proszeni są o podanie adresu e-mail lub o załączenie koperty zwrotnej A4 ze znaczkiem i adresem placówki,
 • w konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach,
 • prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.

VI. NAGRODY

 • Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Oprócz nagród indywidualnych przyznanych laureatom za I, II i III miejsce mogą być przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia Organizatora Konkursu. Nie określa się i nie ogranicza liczby wyróżnionych miejsc.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 • Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole.dziwnow.pl).
 • Wręczenie nagród połączone z wystawą nadesłanych prac nastąpi podczas XIII Turnieju Zdrowia i Bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie dnia 17.04.2020 r.

                                                

                                                 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU

                                                              OŚWIADCZENIE RODZICA

                                         Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego/-ej syna/córki                      

                                                  ………..………………….….……………………..

      w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzisiaj jestem przedszkolakiem, a w przyszłości będę..." organizowanym  

         przez Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie. Informuję, iż zostałem/am zapoznany/zapoznana

                                        z warunkami udziału w konkursie i akceptuję regulamin konkursu.

                                                                                                         …………………………………………….…        

                                                                                                   (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka

..............................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzisiaj jestem przedszkolakiem, a w przyszłości będę…” organizowanym przez Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie w celu umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki, na stronie internetowej Bliżej Przedszkola, umieszczenia danych osobowych laureatów na wystawie pokonkursowej, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania jej zdjęć w materiałach związanych z konkursem i wystawą.

                                                                                 ....................................................................................

                                                                                       (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” z siedzibą:                      ul. Sienkiewicza 27, 72-420 Dziwnów. Z Administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 381 36 50, na adres e-mail: przedszkole@dziwnow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez email: iodo@dziwnow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-04-03
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Agata Lelo-Stogowska