Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KONKURS PLASTYCZNY - PRZEDSZKOLE W OCZACH DZIECKA


Konkurs dodał(a) Ewa Kempanowska
miesiąc temu, wyświetleń 146


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  -

PRZEDSZKOLE W OCZACH DZIECKA

Organizator
Przedszkole nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych.
 2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
 3. Budowanie poczucia więzi i tożsamości dzieci z przedszkolem.

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).
   
 2. Konkurs będzie trwał od dnia 20 lutego 2020 roku do dnia 20 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).
   
 3. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne.
   
 4. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 3 prace z placówki.
   
 5. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie.
   
 6. Praca powinna być oprawiona w jednokolorowe passe-partout (szerokość ramki 1 cm z każdej strony).
   
 7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora, imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki, imię i nazwisko opiekuna, mail opiekuna lub placówki.
   
 8. Prace przechodzą na własność organizatora.
   
 9. Prace należy dostarczyć lub przesłać poczta na poniższy adres placówki:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

Ul. Stanisławowska 38-44

54-611 Wrocław

Z dopiskiem „Przedszkole w oczach dziecka”

Ocena prac

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4-latki,  5,6-latki.

 Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność, jakość, kreatywność, estetyka, wkład pracy własnej dziecka - samodzielność.

Nagrody

Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki.
 2. Prace niezgodne z Regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas uroczystych obchodów 10-lecia Przedszkola.
 5. Załączniki regulaminu stanowią integralną część regulaminu:

a) Załącznik nr 1 – zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej uczestniczącej w konkursie plastycznym „ Przedszkole w oczach dziecka”

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

       6. Dodatkowe  informacje na temat konkursu można uzyskać u koordynatorów konkursu:

            Ewa Kempanowska ( e.kempanowska@gmail.com)

            Maria Palkin ( maria.palkin@wp.pl)

Załącznik nr 1 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
w konkursie „Przedszkole w oczach dziecka”

 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:…………………………………………… Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………
w konkursie plastycznym „Przedszkole w oczach dziecka”, którego organizatorem jest Przedszkole nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu.

 

Miejscowośc data……………………………                                

Podpis rodzica/opiekuna………………………….

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………… przez Przedszkole nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Przedszkole w oczach dziecka” zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Miejscowośc data……………………………                                

Podpis rodzica/opiekuna………………………….

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020.02.20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 11 w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu
Stanisławowska 38-44
54-611 Wrocław

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Kempanowska