Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Bożonarodzeniowe Rękodzieło Artystyczne- VI edycja konkursu plastycznego


Konkurs dodał(a) Aneta Ordon tydzień temu, wyświetleń 189


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Samorządowe Przedszkole nr 35

z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

w Krakowie


serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu pt.

„Bożonarodzeniowe rękodzieło artystyczne”

 

 
Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów
 • rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości
 • rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych
 • kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
 • rozwijanie sprawności manualnej

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat  i ich nauczycieli.

2.Technika wykonania prac – forma przestrzenna

3. Format prac dowolny.

4. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres placówki, e-mail ( celem przekazania podziękowań i dyplomów dla zwycięzców).

5. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami bożonarodzeniowymi z dowolnie wybranych materiałów.

6. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 5 prac.

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 18.12.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Samorządowe Przedszkole nr 35

z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

ul. L. Wenedy 7

30-833 Kraków

z dopiskiem: konkurs "Ozdoba bożonarodzeniowa”

 

8. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną  przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.

9. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy  (Trzy pierwsze miejsca), a dla wyróżnionych dyplomy.

10. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie, lub pocztą elektroniczną.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.12.2019 r roku w siedzibie organizatora.

12. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.blizejprzedszkola/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola.

13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczeń do nich praw autorskich.

 

 

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy konkursu:

Helena Adamczyk

Elżbieta Nowak

Aneta Ordon

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UEL z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO)
oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

 

.................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko dziecka)

 

 

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Samorządowe Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi im Anny Dymnej w Krakowie, ul. L. Wenedy 7.
 2. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu plastycznego o tematyce bożonarodzeniowej, w którym będzie dziecko uczestniczyło.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, wiek, na stronie przedszkola oraz Bliżej Przedszkola
 4. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne.
 5. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych dziecka jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 7. Dane dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych dziecka. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych dziecka przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

................................................................................................

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Samorządowe Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej w Krakowie
L. Wenedy 7
30-833 Kraków
126584067
Komentarze
Wyślij wiadomość do Aneta Ordon