Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Pomóż mi zrozumieć i poprawnie mówić" - pomoc dydaktyczna


Konkurs dodał(a) Katarzyna Wankiewicz
rok temu, wyświetleń 914


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli  pod tytułem:

„Pomóż mi zrozumieć i poprawnie mówić  – pomoc dydaktyczna do terapii pedagogicznej i logopedii"

 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III szkoły podstawowej z terenu całej Polski

Celem konkursu jest:

 • zaprezentowanie umiejętności twórczych nauczycieli,
 • wzbogacenie bazy dydaktycznej nauczycieli, specjalistów,
 • dzielenie się swoimi pomysłami.
   

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 192 w Łodzi.
   
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych, nauczycieli wspierających, terapeutów i logopedów w całej Polsce.
   
 3. Pomoc dydaktyczna powinna dotyczyć jednego z niżej wymienionych obszarów:

- rozwijania percepcji wzrokowej, słuchowej,

- rozwijania mowy, motoryki małej, matematyki, emocji oraz wad wymowy

4. Każda praca powinna posiadać metryczkę( drukowana) zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, nazwę i adres placówki, adres email, nr tel. oraz dołączona instrukcja odnośnie pomocy.

5.Przewidziane są trzy nagrody dla nauczycieli za najciekawsze prace.

6.Prace przechodzą na własność organizatora.

7.Termin nadsyłania prac – 4.11.2019 – 10.12. 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesyłać na adres:Przedszkole Miejskie Nr 192

ul. Mieszczańska 15

93-322 Łódź


z dopiskiem „Terapia pedagogiczna/logopedia ” – gr. V 

 

8. Najciekawsze prace zostaną wyłonione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora w ciągu dwóch tygodni.
 

9. Kryteria konkursu:  oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania pracy, wartość merytoryczno-dydaktyczna.
 

10. Wszyscy nauczyciele biorący udział w konkursie otrzymają podziękowania w formie elektronicznej; nauczyciele, którzy chcą otrzymać dyplomy w formie papierowej proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem.
 

11. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą na adres placówki.
 

12. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone  na stronie Bliżej przedszkola w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu.
 

13. Wymagane jest przesłanie  zgód: załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
 

 1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia.
   
 2. Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Organizatorki:

Katarzyna Wankiewicz

Katarzyna Grober-Rolińska

Email: konkursy@pm192.elodz.edu.pl    w tytule prosimy o nazwę konkursu i podanie grupy

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie  uczestnika

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informację o podsumowaniu konkursu, oświadczenia oraz inne publikacje organizatorów, w tym relacja z konkursu wraz ze zdjęciami, związane z konkursem  przekazywane do wiadomości publicznej, zawierały imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy konkursowej, formę nagrody oraz zdjęcia pracy.

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu.............................................................................................

 

                                                                                 …..........................................................................

                                                                                                podpis

….............................

miejscowość i data

 

Karta Zgłoszenia

Imię i nazwisko ..........................................................................

Wiek...............................................

Temat pracy......................................................................................................

Nazwa i adres przedszkola.................................................................................

........................................................................................................................

Kontakt............................................................................................................

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………...

 

1. Akceptuję regulamin Konkursu Pomóż mi zrozumieć i poprawnie mówić  – pomoc dydaktyczna do terapii pedagogicznej i logopedii ”organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi .
TAK        NIE

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi w celu uczestnictwa w Konkursie Pomóż mi zrozumieć i poprawnie mówić  – pomoc dydaktyczna do terapii pedagogicznej i logopedii ”

TAK       NIE

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w czasie organizacji konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 192 w Łodzi.

TAK       NIE

 

………………………                                                                      ……………..............

 Miejscowość, data                                                                       Czytelny podpis uczestnika

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Wankiewicz