Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Figury geometryczne oczami dzieci"


Konkurs dodał(a) Natalia Sobczak 3 tygodnie temu, wyświetleń 621


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin ogólnopolskiego konkursu matematyczno- plastycznego dla dzieci

w wieku przedszkolnym

„Figury geometryczne oczami dzieci”
 

 1. Organizator:

Przedszkole Publiczne Nr 10

im. Przyjaciół Bajek Disneya

ul. Żeromskiego 19

41-253 Czeladź

 1. Cele konkursu:
 • propagowanie edukacji matematycznej,
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
 • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości.
   
 1.  Regulamin konkursu:
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,
 • Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii wiekowych:

I kategoria wiek od 3 do 4 lat,

II kategoria wiek od 5 do 6 lat.

 

 • technika plastyczna dowolna – płaska,
 • format A4/A3,
 • prace indywidualne,
 • maksymalnie z placówki - 2 prace,
 • prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela,
 • każda praca powinna zawierać METRYCZKĘ (na odwrocie pracy): tytuł, imię, nazwisko, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, nazwa
   i dokładny adres placówki, adres e-mail
 • oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu,
 • kryteria oceny:
 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • walory artystyczne,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
 • samodzielność.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Do pracy konkursowej należy dołączyć zgody , będące integralną częścią niniejszego regulaminu.
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
   i przyznania nagrody w konkursie.
 • Wszyscy uczestnicy i nauczyciele otrzymają podziękowania w formie elektronicznej (prosimy o podanie adresu e-mail).
 • Laureaci konkursu (miejsca od 1-3 oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy i  upominki.
 • prace należy wysłać na adres do 22.11.2019 r.


  Przedszkole Publiczne Nr 10

im. Przyjaciół Bajek Disneya

ul. Żeromskiego 19

41-253 Czeladź
z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 
 

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.11.2019 r. na stronie internetowej naszego przedszkola  http://www.pp10.czeladz.pl/ oraz https://blizejprzedszkola.pl/

 Uwagi:

 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 • Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą, podziękowania za udział w konkursie zostaną przesłane drogą e-mail.
 • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 • Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 • Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czeladzi zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.
   
 • Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte
  w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.
   
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia

 Koordynator:
Magdalena Kulej

Jarosława Jandała- Cajdler

Anna Talik

Natalia Benesz

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Figury geometryczne oczami dzieci”

 
  ………………………………………………………
   (Imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

                                                                   ………………………………………………………
                                                     (Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna autora pracy konkursowej)

……………………………………………………..


Przedszkole ……………………………………………………………………………………


 Załącznik Nr 2                                               OŚWIADCZENIE

I.O nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych

Jako rodzic/opiekun prawny ……………………………….…………… wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie „Figury geometryczne oczami dzieci” organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czeladzi na zasadach określonych w Regulaminie, z którymi się zapoznałem i które akceptuję.

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, nazwy przedszkola) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z obowiązującą ustawą  o ochronie danych osobowych.

 ...................................................................................

(Miejscowość i data)

 ..................................................................................

(Podpis rodzica /opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czeladzi

Komentarze
Wyślij wiadomość do Natalia Sobczak