Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Geometryczna jesień"


Konkurs dodał(a) Joanna Plewka tydzień temu, wyświetleń 485


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Zapraszamy do wzięcia udziału w

Ogólnopolskim konkursie matematyczno – plastycznym 

dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod nazwą

„Geometryczna jesień”
 

Cele konkursu:

• Inspirowanie dzieci do  twórczości plastycznej,

• Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne,

• Wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,

• Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.
 

Regulamin konkursu: 
 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej przy użyciu figur geometrycznych.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.

3. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie

os. Klimeckiego 14

21-400 Łuków

Koordynatorzy  konkursu : Joanna Plewka, Marta Chilińska

4. Format prac A 4, technika płaska 

5. Z jednego przedszkola można zgłosić 2 prace konkursowe

Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę plastyczną. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela.

Prace wraz z wypełnioną metryczką (według załączonego wzoru) należy dostarczyć do organizatora konkursu do 29 listopada 2019 roku pod adres: 
 

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja

Os Klimeckiego 14

21-400 Łuków

Z dopiskiem konkurs :Geometryczna jesień”
 

6. Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, technika wykonania, staranność i estetyka,  wkład pracy, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych form plastycznych.

7. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

8. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac -  laureatów konkursu i przyzna I, II, III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej bliżej przedszkola http://blizejprzedszkola.pl/oraz stronie internetowej przedszkola http://www.fantazjalukow.pl/

10. Przewidziane są nagrody za pierwsze trzy miejsca. Dyplomy dla uczestników i  nauczycieli zostaną przesłane na adres e- mail placówki.

11. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów

12. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów  — prosimy o załączenie pisemnej zgody uczestnika i opiekuna.

13. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Organizator: 

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie

os. Klimeckiego 14                         

  21-400 Łuków

 Kontakt:

Telefon:  25 7983221 

e-mail: p4@um.lukow.pl

Koordynatorzy  konkursu: Joanna Plewka, Marta Chilińska 

Załącznik nr 1 

……………………………., dnia ………………………………………….

(miejscowość)

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Ja opiekun prawny małoletniej/ego…………………………………………………………..

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka tj. imię i nazwisko, wizerunek, wiek w celu przeprowadzenia i zorganizowania konkursu organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie. Jednocześnie niniejszym oświadczeniem wyrażam zgodę na publikację wyników konkursu oraz osiągnięć uzyskanych przez moje dziecko w konkursie plastycznym „Geometryczna jesień” na stronie internetowej pod adresem ……     oraz tablicy informacyjnej. 

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody

……………………………………………..

( podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

WZÓR METRYCZKI 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

WIEK:

NAZWA I ADRES , MAIL  PLACÓWKI 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:

TEL. KONTAKTOWY:

 

 

 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie uznany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane kontaktowa do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.com.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie i mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu

2. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne do wzięcia udziału Pana/Pani dziecka w konkursie szkolnej, zaś konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko w konkursie plastycznym „ geometryczna jesień”.

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez czas organizacji konkursu oraz  przez okres przewidziany dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Zapoznałem  się z treścią (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-29
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
Klimeckiego, 14
21-400 Łuków
668353592
Komentarze
Wyślij wiadomość do Joanna Plewka