Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

II Konkurs ogólnopolski - "Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest"


Konkurs dodał(a) Aneta Jędruch 2 tygodnie temu, wyświetleń 293


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Konkurs ogólnopolski

„Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”

 

Jest to druga edycja Konkursu na Najlepszą Książkę  „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”

 

Nasz cel:

To  wyłonienie najpiękniejszej książki oraz pozytywny wpływ książki na kształtowanie osobowości dziecka, jego rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Pozwalający rozwijać  jego wyobraźnię i wrażliwość, skłaniający do myślenia, budujący pozytywny stosunek do książki i ułatwiający jej zrozumienie.  

                                                                     

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU:

I. Organizator konkursu: Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie

 

II. Cele konkursu:

- inspirowanie do pracy twórczej;
- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
- rozbudzanie fantazji;
- popularyzacja działań plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci :


5-6 lat

2. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 2 prace z jednej placówki, po jednej pracy dla każdej kategorii wiekowej.

3. Technika wykonania oraz format prac A4 płaska do 5 stron.

4. Zgłaszane prace powinny być opisane na odwrocie wydrukiem komputerowym i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca, numer telefonu, e-mail.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów — prosimy o załączenie zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna dziecka oraz zgody nauczyciela prowadzącego.                                                                                                                      

 6. Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny przez jury.                                                    

 

 

IV. Terminy:

1. Prace konkursowe z dopiskiem KONKURS: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”, należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 08 listopada 2019 r. na adres:Przedszkole Miejskie nr 11

ul. Podłosie 10

42-504 Będzin


z dopiskiem: Konkurs: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”


2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 listopada 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola zwycięscy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

V. Ocena i nagrody.

1. Oceny nadesłanych prac dokona niezależnie powołane przez organizatorów jury.

2. Czym będziemy kierować się w wyborze książek?

Jury Konkursu będzie działać w oparciu o regulamin, w którym bardzo istotne są kryteria oceny. Ocenie będą podlegać:


- umiejętność uchwycenia tematu,
- twórcza postawa autora,
- estetyka wykonania,
- opracowanie redakcyjne książki,
- walory edytorskie (ilustracje + okładka).

           
3. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

4. Nauczycieli otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w konkursie.


VI. Podsumowania końcowe.

1. Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

2. Prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji konkursu.

3. Więcej informacji o konkursie w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie.                                                                                

                                                                           

    Serdecznie zapraszamy!

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

w konkursie: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …” organizowanym przez

 

Przedszkole Miejskie nr 11  w Będzinie

 

1.         Nazwa placówki ……………………………………………………………………..

2.         Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………….

3.         Imię i nazwisko dziecka……………………………………..……………………..

                                   

Prosimy o dostarczanie zgód od rodziców dzieci biorących udział w konkursie.

 

 

 

                                                     ……………………….…………………………………….

                                                       (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ

 

w konkursie: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka :

 

……………………………………………………………

 

 w Konkursie: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”, organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie.

 

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, w celu promocji  Konkursu: „Najpiękniejsze w moim przedszkolu jest …”, na stronie internetowej placówki oraz Urzędu Miasta Będzina.

         

      Na wyżej wymienionych stronach będą zamieszczone zdjęcia z konkursu, w tym uczestników oraz jego przebiegu. Wizerunek dzieci na zdjęciach będzie zamieszczany

z podaniem tylko i wyłącznie nazwy przedszkola do którego uczęszczają (bez danych osobowych dzieci).

 

 

                                                                                  .………………………………………………

czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego    

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 11
Podłosie 10
42-504 Będzin
326367732
Komentarze
Wyślij wiadomość do Aneta Jędruch