Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

TO JUŻ VIII EDYCJA!!! JESTEM POLAK MAŁY


Konkurs dodał(a) Marlena Majorczyk
ponad 2 lat temu, wyświetleń 2002


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 27 w Zabrzu

zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.:

JESTEM POLAK MAŁY

pod hasłem "Legendy polskie"

 

Cele konkursu:

  • promowanie twórczości dziecięcej,
  • zachęcanie do aktywności plastycznej oraz czerpania radości podczas tworzenia ilustracji,
  • kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5,6 letnich uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych kl. "0".

2.Technika wykonania prac: rysunek, wydzieranka, malowanie farbami.

3. Na konkurs należy nadesłać prace ilustrujące wybraną legendę (lista legend w ZAŁĄCZNIKU 3). Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko i oprawiona w białe passe-partout (szer. ramki po 2 cm z każdej strony).

4. Format pracy A4, A3.

5. Ilość prac z każdej placówki: 3 (tylko prace indywidualne).

6. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu i zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres i nr telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca, tytuł piosenki oraz załączniki nr 1 i 2.

7. Kryteria oceny :samodzielność, ujęcie tematu, walory artystyczne.

8. Przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienia.

9. Oceny dokona niezależne jury.

10. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 16.10.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).

11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 października br., o wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki: p27zabrze.edupage.org

Po umieszczeniu listy laureatów na stronie internetowej przedszkola, organizator prosi o potwierdzenie danych dziecka, opiekunów i placówki w celu uniknięcia błędów, w terminie do 25.10.2019 r.

12. Nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli nagrodzonych dzieci zostaną przesłane pocztą w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.

14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Po rozstrzygnięciu konkursu zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa.

15. Prace należy przesłać na adres:

Przedszkole nr 27

ul. Św. Wojciecha 4a

41-803 Zabrze

z dopiskiem JESTEM POLAK MAŁY

16. Organizator nie bierze udziału w konkursie.

17. Osoby odpowiedzialne: Bożena Rucińska, Kornelia Morawiec, Marlena Majorczyk

nr tel 32 274 71 10

 

Życzymy powodzenia!!!!

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

 

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym JESTEM POLAK MAŁY organizowanym przez Przedszkole nr 27 w Zabrzu, na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wykorzystanie prac laureatów w kalendarzu okolicznościowym i wystawach pokonkursowych.

 

...............................................                                                                    .......................................................

     (miejscowość i data)                                                                                     (podpis rodzica/ opiekuna)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka                        ...........................................................................................................................................        (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w konkursie plastycznym VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "JESTEM POLAK MAŁY" organizowanym przez Przedszkole nr 27 w Zabrzu, ul.Św. Wojciecha 4a, 41-803 Zabrze w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki, umieszczenia danych laureatów w kalendarzu oraz wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

1.      O LECHU, CZECHU I RUSIE

2.      O POPIELU

3.      O PIAŚCIE KOŁODZIEJU

4.      O WAWELSKIM SMOKU

5.      O KRAKOWSKIM HEJNALE

6.      O STOPCE KRÓLOWEJ JADWIGI

7.      GROTA KRÓLA ŁOKIETKA

8.      POZNAŃSKIE KOZIOŁKI

9.      WARSZAWSKA SYRENKA

10.  ZŁOTA KACZKA

11.  BAZYLISZEK

12.  WISŁA

13.  TORUŃSKIE PIERNIKI

14.  DLACZEGO BAŁTYK JEST SŁONY

15.  LEGENDA O WIELICZCE

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-10-16
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 27 w Zabrzu
Świętego Wojciecha 4a
41-803 Zabrze
322747110

Komentarze

Wyślij wiadomość do Marlena Majorczyk