Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs fotograficzno - logopedyczny "Co w trawie piszczy"


Konkurs dodał(a) Dorota Chrobocińska 2 miesiące temu, wyświetleń 242


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Ogólnopolski Konkurs fotograficzno - logopedyczny

"Co w trawie piszczy?"


Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 34  im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie fotograficzno – logopedycznym. "Co w trawie piszczy?"

Uczestnicy: konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat i ich rodziców. Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:
Praca powinna składać się z dwóch elementów:
- fotografia w formacie minimum A4 ściśle związana z tematyką konkursu,
- krótki wiersz zawierający wyrażenia dźwiękonaśladowcze, głoski szeregów syczącego (s, z, c, dz) i szumiącego (sz, ż/rz, cz, dż) nawiązujący do fotografii.

Cele konkursu:
- zachęcanie rodziców i dzieci do podejmowania wspólnych wyzwań,
- praca rodzica i dziecka nad utrwalaniem prawidłowej wymowy,
- wzbogacanie słownika dziecka,
- rozbudzanie kreatywności i twórczości językowej,
- promowanie postaw proekologicznych,
- budzenie w dzieciach wrażliwości estetycznej,
- kształcenie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- zachęcanie dzieci do odkrywania swoich możliwości,
- wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci,
- kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego świata
- wdrażanie dzieci do umiejętnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem fotograficznym.

Kryteria oceny:
- zgodność z tematyką konkursu,
- oryginalność, pomysłowość,
- estetyczne wykonanie pracy.

Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres Organizatora:Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Harcerska 2

09-408 Płock
z dopiskiem: Konkurs "Co w trawie piszczy"Wysyłane prace należy dobrze zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

Czas trwania konkursu:

Prace konkursowe należy nadesłać do 19.04.2019 r. na adres Organizatora konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Pikniku Rodzinnego w siedzibie Organizatora konkursu.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.
Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.

Nagrody:
Jury wyłoni 3 najlepsze prace, za które zostaną przyznane nagrody – I, II, III miejsce.
Pozostałym uczestnikom zostaną przyznane wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie.
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać czytelnie:
imię, nazwisko i wiek autora,
nazwę i adres placówki,
telefon i adres e-mail placówki,

Do pracy należy załączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu:
Proszę wstawić znak „X”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………......................................... (imię i nazwisko dziecka)
w Ogólnopolskim Konkursie fotograficzno - logopedycznym "Co w trawie piszczy?" organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku, ul. Harcerska 2, Filia ul. Pocztowa 13 w okresie marzec-maj 2019r.
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuje go w całości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie fotograficzno - logopedycznym "Co w trawie piszczy?" Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez Organizatora.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej, korytarzu, tablicy ogłoszeń, wystawie, portalu Facebook do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.
Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku, ul. Harcerska 2, Filia ul. Pocztowa 13.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@zjoplock.pl.
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie fotograficzno - logopedycznym "Co w trawie piszczy?" zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
.......................................................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i rodzice

Organizator


Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku
Harcerska 2
09-408 Płock
Komentarze
Wyślij wiadomość do Dorota Chrobocińska