Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

PRZEDSZKOLAKA RADY NA ODPADY


Konkurs dodał(a) agata mikołajczyk 3 miesiące temu, wyświetleń 254


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Przedszkole Miejskie nr 29 „Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wielkopolskim

zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. 

„Przedszkolaka rady na odpady”

 

pod patronatem
INNEKO Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze
 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

 

CELE KONKURSU:

*Promocja Światowego Dnia Ziemi,

*Promowanie twórczości dziecięcej,

*Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,

*Przedstawienie wiedzy ekologicznej w formie prac plastycznych,

*Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci poprzez działalność plastyczną,

*Odkrywanie własnych zdolności, możliwości.
 

 REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 - 6-letnich.
 

2. Przedszkole uczestniczące w konkursie wystawia do dwóch prac z każdej grupy wiekowej.
 

3. Praca musi spełniać następujące kryteria:

- przedstawiać treści ekologiczne,

- format pracy - dowolny,

- technika pracy – dowolna.
 

4.Kryteria oceny:

- oryginalność,

- walory artystyczne i estetyczne,

- materiał użyty do prac (odpady gospodarstwa domowego: gazety, folie, pudełka, butelki, pojemniki po jogurtach itp.),

- prawdopodobieństwo wykonania pracy samodzielnie przez dziecko.

5.Każda praca powinna zawierać:

 • Metryczkę- załącznik nr 1
 • Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dziecka – załącznik nr 2
   

6.Prace należy złożyć lub przesłać do 5 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29

Ul. WRÓBLEWSKIEGO 48

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

z dopiskiem „Konkurs Przedszkolaka rady na odpady”

 7. Rozstrzygnięcie konkursu: 26 kwietnia 2019 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Patronat nad konkursem sprawują

- INNEKO Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

2.Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatorów konkursu.

3. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

4.Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola www.p29.edu.gorzow.pl

5.Organizator zastrzega sobie prawo publikacji najlepszych prac.

6.Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu, zastrzegamy sobie prawo
   do wykorzystania nadesłanych prac do promocji konkursu.

7.Prace laureatów będzie można oglądać na wernisażu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
   w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 117 od 26 kwietnia 2019r. 

8.Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Agata Mikołajczyk, Małgorzata Pastuszko, Małgorzata Kopiec.

9. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 29 w Gorzowie Wlkp. zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Przedszkolaka rady na odpady" jest
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  za pośrednictwem adresu: krystian.wojcik.rodo@gmail.com.
 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ Przedszkolaka rady na odpady ".
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.
 6. Dane osobowe laureatów konkursu będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poprzez upowszechnienie ich imienia i nazwiska oraz  przedszkola do wiadomości na internetowej przedszkola www.p29.edu.gorzow.pl oraz w innych mediach.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-05
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 29 "Kasztanowa Kraina"
Wróblewskiego 48
66-400 Gorzów Wlkp
724840251
Komentarze
Wyślij wiadomość do agata mikołajczyk