Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Wiosenna ozdoba


Konkurs dodał(a) Anna Maksysz 2 tygodnie temu, wyświetleń 262


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu

"Wiosenna ozdoba"

 

Organizator: Przedszkole nr 10 Pod Topolą  im. Janusza Korczaka w Piekarach Śląskich
 

Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności dzieci;

- poszerzanie wiedzy o otaczającym nas środowisku;

- kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci.
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 - 6-letnich. Dopuszczalna jest niewielka pomoc osób dorosłych w tworzeniu pracy.  W konkursie może brać udział:

- dziecko w wieku przedszkolnym z rodzicem lub nauczycielem;

- grupa przedszkolna.

 

2. W konkursie należy stworzyć przestrzenną ozdobę wiosenną do domu lub na okno. Tematyka gry musi dotyczyć wiosny lub Wielkanocnych Świąt.
 

3. Technika wykonywania prac jest dowolna- przestrzenna, format - dowolny.
 

4. Praca konkursowa powinna być przesłana w pudełku lub zabezpieczona przed uszkodzeniem.
 

5. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetyka wykonania, zgodność z tematem.
 

6. Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną ozdobę.
 

7. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania oraz estetyka pracy, zgodność z tematem.
 

8. Praca powinna zawierać metryczkę: Tytuł , imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres przedszkola, adres e-mail, telefon, imię i nazwisko rodzica/nauczyciela, podpisaną klauzulę RODO.
 

9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. przewidziane są trzy nagrody - za I, II, III miejsca. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia z nagrodami. Jury złożone będzie z trzech osób- pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka w Piekarach Śląskich.
 

10. Wytwory nie będą zwracane wykonawcom, a po zakończeniu konkursu przejdą na własność organizatora.
 

11. Termin składania prac konkursowych do 28 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego), pracę proszę przesłać na niżej podany adres:
 

Przedszkole nr 10 Pod Topolą  im. Janusza Korczaka

ul. M. C. Skłodowskiej 61

41-949 Piekary Śląskie

woj. śląskie

z dopiskiem "KONKURS"
 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 kwietnia. Wyniki zostaną opublikowane na witrynie internetowej magazynu Bliżej Przedszkola-www.blizejprzedszkola.pl/wyniki oraz stronie internetowej naszego przedszkola www. mp10piekarysl.edupage.org
 

12. Nagrody zostaną przesłane pocztą.
 

13. Każdy uczestnik otrzyma dyplom (przesłany drogą e-mailową).
 

14. Nadesłanie prace wraz oświadczeniem RODO na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na w/w potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 

15. W razie pytań- nasz kontakt:

Telefon do przedszkola: 32  767-81-69,  e-mail: mp10@piekary.pl

Osoba odpowiedzialna i kontaktowa: Anna Maksysz

 

Załącznik 1 METRYCZKA

 

Metryczka

1

Tytuł

 

 

2

Imię i Nazwisko/ nazwa grupy

 

 

3

Wiek dziecka

 

 

4

Wiek dziecka

 

 

5

Imię i Nazwisko rodzica/ nauczyciela

 

 

6

Adres Przedszkola

 

 

7

E-mail Przedszkola

 

 

8

Telefon kontaktowy

 

 

 

Załącznik nr 2

Zgody i upoważnienie, Informacja RODO

Ogólnopolski konkurs „Wiosenna ozdoba” organizowany przez Miejskie przedszkole Nr 10 Pod Topolą imienia Janusza Korczaka w Piekarach Śłąskich

Proszę wstawić znak „X”

? Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w konkursie „Wiosenna ozdoba” organizowany przez Miejskie przedszkole Nr 10 Pod Topolą imienia Janusza Korczaka w Piekarach Śląskich

? Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.

? Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie. Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

? Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                                                                      

                                                                       ...........................................................................

                                                                       podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie nr 61, 41-949 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 767 81 69, e-mail: mp10@piekary.pl

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: nowator@nowator.edu.pl lub telefonicznie 32 3314808, 502639005.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust.3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.

6. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i rodzice

Organizator


Miejskie Przedszkole Nr 10 Pod Topolą im. J. Korczaka w Piekarach Śląskich
M. Skłodowskiej- Curie 61
41-949 Piekary Śląskie
32 767 81 69
Komentarze
Wyślij wiadomość do Anna Maksysz