Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Zwierzęta chronione w Polsce" - konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Aneta Marat 3 tygodnie temu, wyświetleń 317


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„Zwierzęta chronione w Polsce”
 

Konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich organizowany przez:

Przedszkole Miejskie nr 214

z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
 

Cele konkursu:

- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,

- budzenie zainteresowania technikami plastycznymi,

- rozbudzanie zainteresowania światem przyrody,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 

Regulamin konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi przy ulicy Batalionów Chłopskich 21.
   
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5- i 6-letnich.
   
 • Z każdej placówki przyjmowane są maksymalnie cztery prace indywidualne.
   
 • Technika prac dowolna, płaska.
   
 • Format pracy A4.
   
 • Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie ciekawych/różnorodnych technik plastycznych, samodzielność.
   
 • Spośród prac wyłonieni zostaną zwycięzcy (I, II, III miejsce) oraz przyznane zostaną trzy wyróżnienia – przewidziane dyplomy i nagrody książkowe.

  Po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej portalu „Bliżej przedszkola” zostanie zamieszczony link odsyłający do strony internetowej naszej placówki, gdzie zostaną podane wyniki konkursu.

 • Prace należy przynosić do przedszkola lub wysłać je pocztą na adres:


  Przedszkole Miejskie nr  214

  ul. Batalionów Chłopskich 21

  94-058 Łódź


  z dopiskiem konkurs „Zwierzęta chronione w Polsce”

   
 • Konkurs trwa od 25 stycznia do 08 marca. Rozstrzygnięcie konkursu 15 marca.  

  Prace, które dotrą po wyżej wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione w konkursie. Wystawa pokonkursowa od 11 marca do 20 marca 2019 r. (prace zaprezentowane w holu przedszkola).                                                               

 • Każda praca musi być opatrzona metryczką naklejoną z tyłu pracy zawierającą: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, adres placówki, numer telefonu placówki, adres mailowy, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego z dzieckiem pracę (metryczkę prosimy przygotować komputerowo).
   
 • Do zgłaszanych prac należy dołączyć:

  * zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, wiek dziecka) – załącznik nr 1,

  * zgodę nauczyciela pod kierunkiem, którego  praca została przygotowana na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko) – załącznik nr 2, 

  do celów konkursu „Zwierzęta chronione w Polsce” – prosimy aby zgody nie była przyklejona do pracy.

 • Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.
   
 • Podziękowania dla nauczycieli oraz dyplomy dla dzieci będą wysyłane pocztą elektroniczną, dlatego nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie proszeni są o podanie adresu mailowego, na który podziękowanie oraz dyplom zostaną wysłane.
   
 • Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminu (w szczególności brak któregokolwiek załącznika) nie wezmą udziału w konkursie.
   
 • Nauczyciele przygotowujący z dziećmi prace są zobowiązani do zapoznania rodziców z regulaminem.
   
 • Biorąc udział w konkursie nauczyciele akceptują powyższy regulamin.

  Dodatkowych informacji udzielają organizatorki: Aneta Marat, Anna Zawadzka 42 252 38 88

   

   

  Załącznik nr 1
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka – prosimy wypełnić drukowanymi literami

  Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………

  Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………...

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ulica Batalionów Chłopskich 21, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

  Podanie danych osobowych będzie dotyczyło danych podanych w metryczce pracy konkursowej.

  Osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, dane będą wykorzystywane w celach związanych z konkursem „Zwierzęta chronione w Polsce” – w celu udokumentowania, upublicznienia jego przebiegu oraz podaniem wyników konkursu na stronie internetowej przedszkola http://www.pm214lodz.wikom.pl.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne oraz nieograniczone wykorzystanie przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi pracy przygotowanej przez moje dziecko przez w/w organizatora podczas trwania konkursu plastycznego „Zwierzęta chronione w Polsce”.

  ………………………………………… ……………………………………..……..
  (miejscowość, data)                     (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
  1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu „Zwierzęta chronione w Polsce” jest Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ulica Batalionów Chłopskich 21, 94-058 Łódź  (adres e-mail: numer telefonu: 42 252 38 88).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia.
  5. W związku z organizacją konkursu dane osobowe laureatów mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

   ...............................................................Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego

  Załącznik nr 2
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/nauczycieli  -  prosimy wypełnić drukowanymi literami.

  Imię i nazwisko nauczyciela/ nauczycieli 

  ............................................................................................................................................................

  Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………..

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Miejskie nr 214                                 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ulica Batalionów Chłopskich 21, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), . Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

  Podanie danych osobowych będzie dotyczyło danych podanych w metryczce pracy konkursowej.

  Osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, dane będą wykorzystywane w celach związanych z konkursem „Zwierzęta chronione w Polsce” – w tym z udokumentowaniem, upublicznieniem jego przebiegu oraz podaniem jego wyników na stronie internetowej http://www.pm214lodz.wikom.pl.

  …………............................................................................................................................................
  (miejscowość, data)                                               (czytelny podpis nauczyciela/nauczycieli)
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
  1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu „Zwierzęta chronione w Polsce” jest Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ulica Batalionów Chłopskich 21, 94-058 Łódź  (adres e-mail: numer telefonu: 42 252 38 88).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia.
  5. W związku z organizacją konkursu dane osobowe laureatów mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

  .................................................................

  Data, podpis nauczyciela/nauczycieli

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
Batalionów Chłopskich 21
94-058 Łódź
42 252 38 88
Komentarze
Wyślij wiadomość do Aneta Marat