Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"CZY NAPRAWDĘ TRUDNE GŁOSKI?" - OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNY


Konkurs dodał(a) Renata Potrzeszcz 7 miesięcy temu, wyświetleń 599


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„Nad rzeczką opodal krzaczka
Mieszkała kaczka-dziwaczka,
Lecz zamiast trzymać się rzeczki,
Robiła piesze wycieczki.”
/J. Brzechwa/

 

                 Publiczne Przedszkole nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym pt.:

„Czy naprawdę trudne głoski?” 

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego
 

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Czas trwania konkursu: od 21.01.2019 r. do 22.02.2019 r.

Cele konkursu: - rozwijanie werbalnej aktywności twórczej dzieci oraz dbałość o poprawną wymowę głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż), - bogacenie zasobu słownika czynnego i biernego dziecka, - rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięca, - rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5,6 letnich uczestniczących w zajęciach i terapii logopedycznej, uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych kl. "0".

2. Technika wykonania pracy (płaska): rysunek, wydzieranka, malowanie farbami.

3. Na konkurs należy nadesłać pracę ilustrującą wybrany wiersz Jana Brzechwy (Chrząszcz , Kaczka dziwaczka, Kokoszka., Jeż, Żaba, Żuk, Żuraw i czapla). Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko.

4. Format pracy: A4, A3.

5. Ilość prac z każdej placówki: 5 (tylko prace indywidualne).

6. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu i zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka; adres i nr telefonu placówki; imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca, tytuł wiersza oraz załącznik nr 1, nr 2.

7. Kryteria oceny: samodzielność, ujęcie tematu, walory artystyczne.

8. Organizator przewiduje nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienia.

9. Oceny prac dokona niezależna komisja konkursowa.

10. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 22 lutego 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
 

Publiczne Przedszkole nr 19 im. Jana Brzechwy

Osiedle Ogrody 20

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


dopiskiem KONKURS – „CZY NAPRAWDĘ TRUDNE GŁOSKI?”
 

- organizator nie odpowiada za ewentualnie uszkodzenia pracy podczas transportu (prosimy o właściwe ich zabezpieczenie),

11. Rozstrzygnięcie konkursu 5 marca 2019r., o wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki oraz www.blizejprzedszkola.pl

12. Nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli nagrodzonych dzieci zostaną przesłane pocztą w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.

14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

15. Organizator nie bierze udziału w konkursie.
Osoby odpowiedzialne: Renata Potrzeszcz, Katarzyna Pawlik, Magdalena Kawiak, Monika Słowińska (telefon kontaktowy:     41 247-11-27).


Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica
Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………. w Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym pt.: „Czy naprawdę trudne głoski?” organizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 19           im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

                                                              Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, wiek) mojego dziecka w związku z udziałem           w Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym pt.: „Czy naprawdę trudne głoski?”, organizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie: umieszczenia danych osobowych na dyplomie z podziękowaniem za udział w konkursie i wizerunku na stronie internetowej placówki, prezentacji pracy               na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania jej zdjęć w materiałach związanych z konkursem.


……………………….……………………………..................
(data, czytelny podpis rodzica /opiekuna)


Załącznik 2


Oświadczenie nauczyciela
                                                          Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko) …........................................................................................ w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym pt.: „Czy naprawdę trudne głoski?” organizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 19 im. Jana Brzechwy          w Ostrowcu Świętokrzyskim, w zakresie umieszczenia moich danych osobowych na dyplomie z podziękowaniem za udział      w konkursie.


…………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis nauczyciela)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-02-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Publiczne Przedszkole nr 19 im. Jana Brzechwy
Os. Ogrody 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
41 247-11-27
Komentarze
Wyślij wiadomość do Renata Potrzeszcz