Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika


Konkurs dodał(a) Kornelia Kaczkan 3 tygodnie temu, wyświetleń 404


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

Kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika


I. Główne założenia konkursu:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. Dworcowa 24, 10-437 Olsztyn.
Patronat nad konkursem objęło Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski. 
Konkurs rozpoczyna się 23 stycznia 2019 r. i trwać będzie do 28 lutego 2019 r.
Zadaniem konkursowym zaprojektowanie kartki urodzinowej dla najsłynniejszego mieszkańca Olsztyna Mikołaja Kopernika.
Wymagania techniczne dotyczące przygotowywanych prac: maksymalnie format A3, technika dowolna; płaska lub przestrzenna.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
• dzieci 3-4-letnie,
• dzieci 5-6-letnie.

II. Cele konkursu:

  • Przybliżenie sylwetki sławnego Polaka Mikołaja Kopernika poprzez przygotowanie pracy plastycznej poświęconej wielkiemu astronomowi.
  • Popularyzacja ogólnej wiedzy astronomicznej.
  • Propagowanie postaci Mikołaja Kopernika jako najsłynniejszego mieszkańca miasta Olsztyna.
  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, kreatywności i wyobraźni.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.    Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela. 

2.    Kryteria oceny prac:
• pomysłowość,
• zgodność z tematem przewodnim
• oryginalność, 
• technika wykonania,
• staranność i estetyka, 
• wkład pracy, 
• samodzielność wykonania pracy, 
• różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

3.    Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 prace indywidualne po dwie z danej kategorii wiekowej (prace grupowe nie będą oceniane).

4.    Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę opisaną literami drukowanymi   (załącznik 1).

5.    Prace należy przesyłać do 28 lutego 2019 (liczy się data stempla pocztowego) na adres Organizatora:PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12


 UL. DWORCOWA 24


10 - 437 OLSZTYN


TEL.:  (89) 533-25-68 
z dopiskiem „ konkurs plastyczny”

 

IV. Ocena prac i nagrody

Oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Spośród nadesłanych prac Komisja wybierze po 3 z każdej kategorii wiekowej, które zostaną nagrodzone. Możliwe są także wyróżnienia specjalne.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ogłoszenie wyników nastąpi 06 marca 2019 r. na stronie internetowej www.pm12.olsztyn.pl 

Autorzy    nagrodzonych   prac   otrzymają   dyplomy   i   nagrody,   a   opiekunowie   laureatów - podziękowania w formie elektronicznej
.
Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będę brały udziału w konkursie.

V. Dane osobowe uczestników konkursu

Opiekun prawny uczestnika Konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie imienia, nazwiska (załącznik nr 2)
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru lub wysłania dyplomu i nagrody. 
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o konkursie.
Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych zawiera dołączona do niniejszego regulaminu Klauzula Informacyjna RODO

VI. Uwagi końcowe
1.    Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
2.    Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
3.    Dyplomy i nagrody dla laureatów oraz podziękowania dla opiekunów laureatów zostaną przesłane drogą pocztową.
4.    Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania idei konkursu.
6.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.


Koordynatorzy:           

Magdalena Bartczak                                                   Kornelia Karch-Kaczkan
e-mail: magdabartczak-79@o2.pl                             e-mail: korneliakaczkan@gmail.com

 


 ZAŁĄCZNIK 1
Wzór metryczki do umieszczenia na odwrocie zgłaszanej pracy


Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................................
Wiek dziecka ................................................................................................................................
Nazwa i adres placówki: ..............................................................................................................
Telefon, e-mail placówki: ...........................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna: ...........................................................................................................
Adres e-mail opiekuna: ................................................................................................................


 ZAŁĄCZNIK 2

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ..................................................................................... przez Organizatora konkursu Kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika – Przedszkole Miejskie Nr 12 w Olsztynie, na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem w/w konkursu oraz na upublicznienie danych osobowych mojego dziecka zawartych w metryczce w celach publikacji wyników w/w konkursu na podanej w regulaminie stronie internetowej oraz podczas wystawy prac konkursowych. 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonej pracy plastycznej.
                        ............................................................................
                                                                     czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych    


Zgoda nauczyciela-opiekuna

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu Kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika –  Przedszkole Miejskie Nr 12 
w Olsztynie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

                            .............................................................
                            czytelny podpis nauczyciela-opiekuna

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-02-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 12
Dworcowa 24
10-437 Olsztyn
895332568
Komentarze
Wyślij wiadomość do Kornelia Kaczkan