Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 274.84 kb
Stron: 3
Id: 2899

Kompetencje organów przedszkola w zakresie tworzenia prawa wewnętrznego

Dariusz Skrzyński   Wrzesień 2012

Fragment artykułu: Ustawowe organy przedszkola, czyli dyrektor przedszkola, rada przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców, stanowią prawo wewnętrzne obowiązujące w danym przedszkolu. Prawotwórcza działalność tych organów ma swoje umocowanie w wyraźnych upoważnieniach usta... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

dyrektormenadżerprawo oświatoweprzedszkolecykl Zarządzanie przedszkolem

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Wrzesień 2012

Fragment artykułu:
Ustawowe organy przedszkola, czyli dyrektor przedszkola, rada przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców, stanowią prawo wewnętrzne obowiązujące w danym przedszkolu. Prawotwórcza działalność tych organów ma swoje umocowanie w wyraźnych upoważnieniach ustawowych (np. ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela) albo w normach wyznaczających zadania i kompetencje tych organów.
Prawo wewnętrzne jest stanowione w formie uchwały lub zarządzenia. Uchwała jest typową dla organów kolegialnych formą wyrażenia woli, natomiast akty organu jednoosobowego przybierają formę zarządzeń. Uchwałę i zarządzenie należy podpisać. Podpis umieszcza się na oryginalnym egzemplarzu aktu. W przypadku organu kolegialnego podpis pod aktem składa przewodniczący organu. W przypadku gdy prawo wymaga, aby akt został wydany w porozumieniu z innym organem, na oryginalnym egzemplarzu zamieszcza się podpis organu wydającego akt oraz podpis organu, w porozumieniu z którym jest on wydany. Organ, który wydał akt, podpisuje się w pierwszej kolejności. W przypadku innych form współuczestnictwa w wydaniu aktu niż porozumienie, np. uzgodnienie, zatwierdzenie, wyrażenie opinii, pod aktem zamieszcza się tylko podpis organu, który wydał akt. Uchwała lub zarządzenie może zawierać załączniki. W załącznikach zamieszcza się w szczególności: regulaminy, statuty, programy, procedury, instrukcje.
Uchwały organów przedszkola stanowią część prawa wewnętrznego placówki. W przedszkolu organem uchwałodawczym jest rada pedagogiczna. Rada pedagogiczna w przedszkolu działa na takich samych zasadach jak w szkole. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: u.s.o.) (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rada pedagogiczna jest tworzona w przedszkolu zatrudniającym co najmniej trzech nauczycieli. Jest ona kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Wynika z tego, że kompetencje rady pedagogicznej sięgają w zasadzie wszystkich zadań, jakie powinno realizować przedszkole.

W dalszej części artykułu znajdziemy informacje:

  • o uchwałach podejmowanych przez radę pedagogiczną i o jej kompetencjach: stanowiących, opiniodawczych i wnioskujących;
  • dowiemy się, jakie zadania rady pedagogicznej zaliczamy do powyżej wskazanych kategorii;
  • o tym, co powinny zawierać uchwały rady pedagogicznej i do czego stanowią załącznik;
  • o kompetencjach i zadaniach rady przedszkola oraz rady rodziców;
  • o procedurze wykonywania uchwał;
  • o tym, czym są i jak powinny wyglądać zarządzenia dyrektora przedszkola.

Objętość artykułu: 3 strony.