Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 274.84 kb
Stron: 3
Id: 2899

Kompetencje organów przedszkola w zakresie tworzenia prawa wewnętrznego

Dariusz Skrzyński   Wrzesień 2012

Fragment artykułu: Ustawowe organy przedszkola, czyli dyrektor przedszkola, rada przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców, stanowią prawo wewnętrzne obowiązujące w danym przedszkolu. Prawotwórcza działalność tych organów ma swoje umocowanie w wyraźnych upoważnieniach usta... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

dyrektormenadżerprawo oświatoweprzedszkolecykl Zarządzanie przedszkolem

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Wrzesień 2012

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Fragment artykułu:
Ustawowe organy przedszkola, czyli dyrektor przedszkola, rada przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców, stanowią prawo wewnętrzne obowiązujące w danym przedszkolu. Prawotwórcza działalność tych organów ma swoje umocowanie w wyraźnych upoważnieniach ustawowych (np. ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela) albo w normach wyznaczających zadania i kompetencje tych organów.
Prawo wewnętrzne jest stanowione w formie uchwały lub zarządzenia. Uchwała jest typową dla organów kolegialnych formą wyrażenia woli, natomiast akty organu jednoosobowego przybierają formę zarządzeń. Uchwałę i zarządzenie należy podpisać. Podpis umieszcza się na oryginalnym egzemplarzu aktu. W przypadku organu kolegialnego podpis pod aktem składa przewodniczący organu. W przypadku gdy prawo wymaga, aby akt został wydany w porozumieniu z innym organem, na oryginalnym egzemplarzu zamieszcza się podpis organu wydającego akt oraz podpis organu, w porozumieniu z którym jest on wydany. Organ, który wydał akt, podpisuje się w pierwszej kolejności. W przypadku innych form współuczestnictwa w wydaniu aktu niż porozumienie, np. uzgodnienie, zatwierdzenie, wyrażenie opinii, pod aktem zamieszcza się tylko podpis organu, który wydał akt. Uchwała lub zarządzenie może zawierać załączniki. W załącznikach zamieszcza się w szczególności: regulaminy, statuty, programy, procedury, instrukcje.
Uchwały organów przedszkola stanowią część prawa wewnętrznego placówki. W przedszkolu organem uchwałodawczym jest rada pedagogiczna. Rada pedagogiczna w przedszkolu działa na takich samych zasadach jak w szkole. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: u.s.o.) (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rada pedagogiczna jest tworzona w przedszkolu zatrudniającym co najmniej trzech nauczycieli. Jest ona kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Wynika z tego, że kompetencje rady pedagogicznej sięgają w zasadzie wszystkich zadań, jakie powinno realizować przedszkole.

W dalszej części artykułu znajdziemy informacje:

  • o uchwałach podejmowanych przez radę pedagogiczną i o jej kompetencjach: stanowiących, opiniodawczych i wnioskujących;
  • dowiemy się, jakie zadania rady pedagogicznej zaliczamy do powyżej wskazanych kategorii;
  • o tym, co powinny zawierać uchwały rady pedagogicznej i do czego stanowią załącznik;
  • o kompetencjach i zadaniach rady przedszkola oraz rady rodziców;
  • o procedurze wykonywania uchwał;
  • o tym, czym są i jak powinny wyglądać zarządzenia dyrektora przedszkola.

Objętość artykułu: 3 strony.
 

Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz