Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"POLSKA - MOJA OJCZYZNA"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Dziura
8 miesięcy temu, wyświetleń 770


Wpis został sprawdzony przez moderatora

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W POLKOWICACH

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ PRZEDSZKOLA Z CAŁEJ POLSKI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.

„POLSKA-MOJA OJCZYZNA”

            I CELE KONKURSU:

  • rozwijanie zainteresowań i pogłębienie wiedzy o Polsce, regionie i swojej miejscowości;
  • kształtowanie poczucia przynależności do narodu, kraju i „małej ojczyzny”- swojej miejscowości;
  • ukazywanie piękna naszej ojczyzny;
  • kształtowanie postaw patriotycznych;
  • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

II ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole Miejskie nr3

ul. Skrzetuskiego 37

59 - 101 Polkowice

www.pm3.polkowice.pl

          III WARUNKI UCZESTNICTWA , ZASADY I PRZEBIEGU KONKURSU:

1. Temat prac konkursowych brzmi: „POLSKA-MOJA OJCZYZNA”

2. Konkurs skierowany jest do  dzieci 5 -6-letnich

4. Praca konkursowa powinna  być pracą plastyczną płaską wykonaną w dowolnej technice i w formacie A4.

5. Prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:
 

Przedszkole Miejskie nr 3

ul Skrzetuskiego 37

59 -100 Polkowice

 

6. Termin dostarczania prac konkursowych do dnia:  7 listopada 2019 r.

7. Każdy z uczestników (dziecko) może przekazać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

8. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- pracę konkursową, odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w czasie transportu

- wypełnione i podpisany formularz "Zgody opiekuna prawnego pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych", który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

-  Imię i nazwisko autora, wiek, pełną nazwę (adres, telefon, email) i pieczątkę placówki, w której praca została wykonana

-  Imię i nazwisko opiekuna autora pracy

9. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność Organizatora.

10. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane przedmiotom trzecim.

               IV. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:

1. Laureatów konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność, oryginalność i pomysłowość.

3. Nagrody będą przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród – wyróżnień.

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola
i stronie internetowej Bliżej Przedszkola.

                 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej prezentację w formie wystawy i na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
     - Nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac.

     - Możliwości  wystawienia prac w instytucjach użyteczności publicznej.

4. Dodatkowych informacji udzielają organizatorki konkursu Agnieszka Dziura
 i Angelina Bury  pod nr tel. 76/749-88-60.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie
i publikację danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy
w związku z udziałem w konkursie „ POLSKA-MOJA OJCZYZNA” we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

­­­­

--------------                          --------------------

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                                                          autora pracy

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-07
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach
Skrzetuskiego 37
59-100 Polkowice
691738071

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Dziura