Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"ZAREKLAMUJ POLSKĘ" PROJEKT PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY


Konkurs dodał(a) Justyna Bober
tydzień temu, wyświetleń 182


Wpis został sprawdzony przez moderatora


PROJEKT PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PT.

„ZAREKLAMUJ POLSKĘ”

Za co kochamy naszą Ojczyznę? Naszych bohaterów? Co wyróżnia Polskę od innych krajów? Co sprawia, że Polska jest tak wyjątkowa? Co sprawia, że gdy myślimy, mówimy o Polsce robi nam się miło? Czym możemy się pochwalić w Polsce? Jak możemy zareklamować nasz kraj?

Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć poprzez PROJEKT „ZAREKLAMUJ POLSKĘ”.

Polska to piękny kraj pełen ciekawych historii, legend, ludzi i miejsc.
O cudownych krajobrazach, zróżnicowanym terenie, niepowtarzalnej odmienności kulturowej, bogatym i oryginalnym zapleczu kulinarnym, ciekawej tradycji, wyjątkowych zabytkach, pomnikach i malowniczych symbolach. Polska to język
i nasze zwyczaje, z którymi się identyfikujemy.

Zareklamujmy Polskę (swój region) za pomocą zdjęcia pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką lub fotografii, dzięki którym nasza duma z bycia Polką i Polakiem będzie jeszcze większa. Wszystkie przesłane prace będą opublikowane
na stronie facebook`owej zatytułowanej „ZAREKLAMUJ POLSKĘ 2021”. https://www.facebook.com/Projekt-patriotyczny-Zareklamuj-Polsk%C4%99103259728796300

Ze wszystkich nadesłanych zdjęć będzie utworzonyfilm, który trafi drogą mailową do każdego uczestnika. Będzie on wspaniałym materiałem reklamującym nasz piękny i zróżnicowany kraj.

Do wykonania prac, czy zdjęć można zaangażować osoby dorosłe (członków rodziny, czy nauczycieli).

Projekt jest skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych w całej Polsce.

„Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”, towarzyszącego logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

ORGANIZATOR PROJEKTU:

Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach
ul. Mostowa 3, woj. Śląskie

 

Cele ogólne:

 • Promowanie Ojczyzny - Polski.
 • Inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych i fotograficznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych.
 • Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi i formami reklamy.
 • Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności.
 • Rozwijanie umiejętności spędzania wolnego czasu – wzbogacanie odpoczynku.
 • Rozbudzanie przynależności do swojego kraju (tożsamości narodowej).
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych.
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.
 • Kształtowanie właściwych postaw zaangażowania społecznego.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez udział w przedsięwzięciu społeczno-edukacyjnym.
 • Współpraca i zaangażowanie rodziny.

 

REGULAMIN:

 • Projekt jest zorganizowany w roku szkolnym 2021/2022. Jest zgodny z Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
   
 • Projekt przeznaczony jest dla zainteresowanych placówek, przedszkoli i szkół podstawowych w całej Polsce.
   
 • Przystąpienie do projektu jest przesłanie zdjęcia pracy plastycznej lub fotografii reklamującej Polskę.
   
 • Wszystkie zdjęcia prosimy nadsyłać do 07 listopada 2021 r. na adres mailowy Przedszkola nr 3 im. J. Korczaka w Czerwionce-Leszczynach: info@p3.czerwionka-leszczyny.pl 


 

 • Do każdego zdjęcia proszę dołączyć metryczkę (jak w załączniku): IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, WIEK DZIECKA, GRUPA PRZEDSZKOLNA LUB KLASA, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO, jeśli praca wykonana została z pomocą osób dorosłych proszę dopisać „ przy współpracy z ...”.
   
 • W PROJEKCIE będą brane pod uwagę tylko prace związane z tematem REKLAMA POLSKI (symbole, miejsca, bohaterowie Polski, literatura...związane z Polską).
   
 • Praca plastyczna może być wykonana techniką dowolną (płaska lub przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów).
   
 • Zdjęcie może być nadesłane przez nauczyciela bądź rodzica.
   
 • Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie swojej pracy.
   
 • Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, oryginalność fotografii.
   
 • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie, który będzie wysłany drogą e-mailową.
   
 • Placówka, która weźmie udział w Projekcie otrzyma dyplom z TYTUŁEM SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA PATRIOTYCZNEGO ROKU 2021/2022 oraz film pt. „Nasza Reklama Polski 2021” (wysłany drogą e-mailową).
   
 • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w kategorii plastycznej i fotograficznej, a także w dwóch kategoriach wiekowych przedszkolnej i szkolnej. Zdjęcia nagrodzonych prac będą wykorzystane do głównego plakatu w kolejnej edycji.
   
 • Decyzja jury co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
   
 • Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 11 listopada 2021 roku.
   
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
   
 • Kontakt z organizatorami w sprawie projektupod numerem tel. +48 32 43 11 006, oraz mailowo z Blanka Marczewska nauczycielp3_bm@wp.pl
  oraz Justyna Bober nauczycielp3_jb@wp.pl.
   
 • Dostarczenie prac jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi projektu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczanie zdjęcia na stronach internetowych organizatorów, wykonanie reprodukcji prac oraz ich powielanie w materiałach promocyjnych
  i edukacyjnych związanych z projektem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatorów.
   
 • Do zdjęć należy dołączyć podpisane oświadczenia (*Załączniki regulaminu).
   
 • Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

 

ZAŁĄCZNIKI / OŚWIADCZENIA

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku poprzez umieszczenie zdjęcia w sieci.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE DZIEŁA.

Upoważniam Organizatorów do nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia dzieła powstałego w związku z uczestnictwem w projekcie „ZAREKLAMUJ POLSKĘ” wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie internetowej Organizatorów, portalach społecznościowych, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu
i opiekuna wcelu realizacji projektu „ZAREKLAMUJ POLSKĘ”.

 

…………………………………………………………………………………………

(czytelny podpis opiekuna uczestnika)

 

METRYCZKA:

 

IMIĘ I NAZWISKO:……………………………………………………………………….

WIEK DZIECKA:……………………….

GRUPA PRZEDSZKOLNA/KLASA:…………………………………………………..

PRZY WSPÓŁPRACY Z .........................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ:………………………………………………………………………...

WOJEWÓDZTWO:………………………………………………………………………

e- mail: ....................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

*Klauzula Informacyjna

 

Niniejszą informację otrzymują Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.)

Obowiązek informacyjny:

 1. Nazwa Placówki/Administratora Danych Osobowych: Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Dane Inspektora Danych Osobowych: Grzegorz Sikora e-mail ido@pionierszkolenia.pl
 3. Dyrektor Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach informuję Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w tym:
  • Imię i Nazwisko, Data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców, adres poczty elektronicznej oraz nr kontaktowy do rodziców – zgodnie z art. 151 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203, oraz na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 pkt. a) Rozporządzenia Unijnego RODO 2016/679.
  • Stan zdrowia ucznia zgonie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. 2017 poz. 1743 oraz art.68 ust. 1 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia dz. U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203.
  • Dane osobowe uczniów wynikające z działalności placówki są rejestrowane w bazach Systemu Informacji Oświatowej z godnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji Oświatowej Dz. U. 2011 nr 139 poz. 814
 4. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203), Ustawy system informacji oświatowej (Dz. U. z 2017r. poz. 2215, 2203) Ustawy do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest placówka oraz innych podmiotów, w tym do: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przysługuje Państwu prawo do:
  Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 6. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzonych przez placówkę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez placówkę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-07
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele
Uwagi: https://www.facebook.com/Projekt-patriotyczny-Zareklamuj-Polsk%C4%99103259728796300

Organizator

Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka
ul. Mostowa 3
44-238 Czerwionka-Leszczyny Czerwionka-Leszczyny
32 43112 006

Komentarze

Wyślij wiadomość do Justyna Bober