Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

PROJEKT


Konkurs dodał(a) Aleksandra Bluszcz
6 dni temu, wyświetleń 142


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce – Leszczynach

Zaprasza do realizacji

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU

 „REGIONALNA PODRÓŻ PO LIRYCZNYM ŚWIECIE JULIANA TUWIMA Z NAJBLIŻSZYMI”

 

 1. CELE PROJEKTU:

- poznanie elementów gwary swojego terenu

- nabywanie informacji z różnych źródeł  dotyczących tematu projektu

- rozwijanie ciekawości poznawczej przy współpracy z rodzicami

-  poznanie twórczości J. Tuwima

- zapoznanie się z różnymi faktami historycznymi dotyczącymi – zabaw, ubioru, tradycji i wychowania

- poznanie różnych form aktywności twórczej – malarskiej, słowotwórczej, matematycznej, historycznej, geograficznej, muzycznej

- współpraca z najbliższymi  i aktywne spędzanie z nimi czasu.

-  wykazanie się umiejętnościami organizacyjnymi i przedsiębiorczością.

        II.  Czas realizacji – 10.09.2021 r. – 31.05.2022 r.

 1. Formy pracy – zespołowa, grupowa, indywidualna.
   
 2. Kontrakt: - realizacja min. 10 celów projektu, nadzorowanie prac przez koordynatora wyznaczonego w przedszkolu biorącym udział w projekcie, udokumentowanie przeprowadzonych działań w formie relacji – film, ppt , przesłanie wyników realizacji projektu do organizatora.
   
 3. Źródła informacji – literatura, sieć web, historia, tradycje regionalne.
   
 4. Termin konsultacji – na bieżąco.
   
 5. Czas i sposób prezentacji – przygotowane sprawozdanie przesłane zostaje na email twórcy projektu a.bluszcz-abdul-razak@p10czerwionka.pl   do 31.05.22 włącznie wg ustaleń kontraktu.
   
 6. Kryterium oceny:

- kreatywność

- zaangażowanie

- rzeczowość przedstawienia tematu

- komunikatywność

- efekt końcowy

       IX. Harmonogram działań

 – poznaję Juliana Tuwima – zapoznanie z sylwetką, twórczością poety, znaczeniem hebrajskiego „Towim”

- w co bawiono się w ubiegłym stuleciu? - zabawki i zabawy podwórkowe, propozycje zabaw na urodziny Tuwima

- Co było modne w poprzednim wieku? -  ewolucja stroju,  projektujemy modę dziecięcą, pokaz mody 

- obchodzimy urodziny Tuwima – przepis na wspaniałe przyjęcie – konspekt zajęć /zad.dla nauczyciela/

- pielęgnujemy pasje Tuwima –

1. eksperymenty małego Julka -  burza w szklance wody, jak powstaje tęcza,  wulkan,  bańka w bańce, znikający obrazek lub in.

2. tworzymy zielnik – zbiór ziół leczniczych, ekspozycja na gazetce grupowej

3. Tuwimowe triki i sztuczki dla przedszkolaka – dzień talentów 

- liryka w gwarze – międzygrupowy konkurs recytatorski w gwarze

- od wierszoklety do poety – tworzenie krótkich rymowanek, wyliczanek  i wierszyków obrazujących twórczość poety

- zajęcia logopedyczne – twórcze i kreatywne ćwiczenia językowe i logorytmiczne

-  przejść świat z Tuwimem – zabawy usprawniające funkcje motoryczne

- międzygrupowy konkurs plastyczny  dotyczący twórczości Tuwima – „Bohaterowie utworów Juliana Tuwima w akcji”

- pięta achillesowa Tuwima – propozycja zajęć z umiejętnością kodowania, matematyczny omnibus – quiz grupowy

- odkryć Tuwima na nowo – tworzenie wspólnie z rodzicem gry planszowej dotyczącej jednej postaci z wiersza lub wielu postaci z utworów Tuwima. Ustalanie zasad gry. Wdrażanie do spędzania czasu w gronie rodzinnym

- savoir - vivre  ubiegłego stulecia kontra, co dziś nam wypada, a co nie?

-  Zakopane oczami Tuwima – na przykładzie wybranego fragmentu utworu „Pod Turniami” projektujemy pocztówkę spod grani

- uchwycone w kadrze- międzygrupowy konkurs fotograficzny nawiązujący do tematyki wierszy Tuwima (dziecko plus tata) – zdjęcia 13x15

- śladami Tuwima – Rumunia, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Brazylia, USA, Polska – poznajemy kraje odwiedzone przez Tuwima w czasie wojennej emigracji ( wybór 1 kraju)

- poezja śpiewana, kabaret – karaoke z mamą

X. Ocena projektu – wg kryterium kontraktu – twórcy projektu i dyrektor placówki

XI. Ewaluacja – w formie sprawozdania dla każdego uczestnika -  do końca roku szkolnego.

Każdy uczestnik/przedszkole  otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w projekcie + nagrodę tematyczną. Imienne podziękowania dla nauczycieli koordynujących projekt w placówkach tylko na wyraźne życzenie zainteresowanych.

 

 

Organizatorzy: Aleksandra Bluszcz – Abdul Razak, Danuta Szmandra

 

………………………………………..…………………………………..…………..…………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

dotyczy roku szkolnego 2021/2022

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE

organizowanych przez przedszkole nr 10. Im. J.Tuwima w Czerwionce – Leszczynach

„REGIONALNA PODRÓŻ PO LIRYCZNYM ŚWIECIE JULIANA TUWIMA Z NAJBLIŻSZYMI.”

 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka w projekcie organizowanym w przedszkolu

..…………..…………………………………..…………..…………………………..

(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………………,  w celu realizacji zadań i działań prowadzonych w ramach projektu organizowanego przez przedszkole.

……………………………………………………………..…………..…………………………………..…………..…………………………..

 (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

 

ZGODA NA REJESTROWANIE WIZERUNKU DZIECKA

 Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas realizacji działań i zadań w ramach projektu

………………………………………………………………..…………..…………………………………..…………..…………………………..

 (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

 

ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na profilach społecznościowych przedszkola, organizatorów projektu oraz podmiotów pokrewnych.

…………………………………………………………… ..…………..…………………………………..…………..………………………….. (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez umieszczanie zdjęć, filmów w publikacjach, artykułach prasowych i folderach w celu informacji i promocji projektu.

………………………………………………………………...…………..…………………………………..………….…..

  (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

*niewłaściwe skreślić Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że każda zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o tym, że: 1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest przedszkole nr10im.J.Tuwima w Czerwionce – Leszczynach.2) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu realizacji zadań określonych w regulaminach akcji i projektów w których przedszkole bierze udział, na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 3) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: ? organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; ? innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. 5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 6) Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka , przysługują Pani/Panu następujące prawa: ? prawo dostępu do danych osobowych, ? prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, ? prawo żądania usunięcia danych osobowych, ? prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ? prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. 8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 9) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zapoznałem/am się:

 

…...........................................................................................

Miejscowość i data, czytelny podpis (data, czytelny podpis – imię i nazwisko)

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-05-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole nr 10 im. J. Tuwima w Czerwionce - Leszczynach
Jana Pawła II 18
44-230 Czerwionka - Leszczyny
32/4312040

Komentarze

Wyślij wiadomość do Aleksandra Bluszcz