Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs Polska - tu mieszkam


Konkurs dodał(a) 7 miesięcy temu, wyświetleń 520


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„POLSKA – tu mieszkam”

 

Organizatorem konkursy plastycznego pt. „Polska-tu mieszkam” jest

Przedszkole nr 33 w Elblągu

Adres: Królewiecka 35

82-300 Elbląg

przedszkole33@elblag.eu


CELE KONKURSU:

 • promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci wizerunku Polski,

 • rozwijanie u dzieci kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do historii Polski,

 • zachęcenie nauczycieli i dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką.
   

Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs organizowany jest dla wszystkich przedszkolnych grup wiekowych.

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej.

 • Technika prac: dowolna bez materiałów sypkich.

 • Format prac: A4 płaski.

 • Ilość prac: jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 3 prace.

 • Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierać: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, dokładny adres i numer telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana, adres e-mail.

 • Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

 • Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

 • Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.

 • Do każdej pracy konkursowej należy również dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną, która jest załącznikiem do regulaminu.

 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie.

 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy a ich opiekunowie podziękowania, które zostaną przesłane pocztą.

 • Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 28.02.2019 r. na adres:

   

Przedszkole nr 33 w Elblągu
 

ul. Królewiecka 35
 

82-300 Elbląg
 

email:przedszkole33@elblag.eu

z dopiskiem: KONKURS

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12.03.2019 r. laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

  Serdecznie zapraszamy!

 

Dodatkowe informacje pod nr:

Beata Lewalska-Łabul 55 625 81 91

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Przedszkole nr 33 z siedzibą w Elblągu, przy ul Królewiecka 35, 82-300 Elbląg, tel. 55 62581 91, reprezentowane przez dyrektora Mariolę Kowalską.

 2. Z administratorem – dyrektorem przedszkola – można skontaktować się przez adres e-mail: przedszkole33@elblag.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem katarzyna.jankowska.iod@elblag.eu

 4. dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

 5. dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;

 6. Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 7. dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od zakończenia konkursu, .

 8. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.

 

Załącznik nr1

do Regulaminu

konkursu plastycznego „Polska – tu mieszkam”

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

.....................................................

(IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

.............................................................................................

(NUMER TELEFONU)

 

Oświadczam,że:

1. Zapoznałam (em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „Polska – tu mieszkam”” organizowanego przez Przedszkole nr 33 w Elblągu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)

........................................................................................................................w w/w konkursie.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, przedszkole, grupa, numer telefonu – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( Dz.U.UE.L.2016.119.1)

3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie pracy mojego dziecka podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz na stronie Bliżej Przedszkola w celu informacji i promocji konkursu.

4. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.

5. Zapoznałam (em) się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku., zwanego RODO ( Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 

 

..................................................

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-02-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole nr 33 w Elblągu
Królewiecka 35
82-300 Elbląg Elbląg
55 625 81 91
Komentarze