Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Żyj z przyrodą w zgodzie"


Konkurs dodał(a) Bogusława Klimek
rok temu, wyświetleń 657


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 2 w Nowym Targu

zaprasza do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Żyj z przyrodą w zgodzie”

 

Celem konkursu jest: rozbudzanie u dzieci zainteresowań przyrodą, 

                                 kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna,

                                 rozwijanie nawyków prozdrowotnych i proekologicznych.

 

Regulamin konkursu:
 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 2 w Nowym Targu.
 

2. W konkursie biorą udział dzieci 3-6-letnie.
 

3.Technika prac: dowolna (bez materiałów sypkich).
 

4. Format prac: A2, A3, A4.
 

5. Maksymalna ilość prac z jednej grupy wiekowej: 5.
 

6. Przyjmujemy prace indywidualne.
 

7. Prace należy opatrzyć metryczką  z tyłu pracy zawierającą: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, adres przedszkola  z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna oraz adres e-mail przedszkola.
 

8. Do każdej pracy należy dołączyć Załącznik nr 1– Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i Załącznik nr 2 - Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.
 

9.Termin nadsyłania prac: do  29 marca 2019 r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Przedszkole nr 2

ul. Kowaniec 129

34- 400 Nowy Targ

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  do dnia 12 kwietnia 2019 r.
 

11. Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu.
 

12. O terminie wręczenia nagród i wyróżnień laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  
 

13. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 

14. Koordynatorzy: p. mgr Bogusława Klimek, p. mgr Marta Nowak.
 

15. Kontakt: przedszkole2nt@wp.pl      tel. 18 266 59 77.

 

 

Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Żyj z przyrodą w zgodzie ”, organizowanym przez Przedszkole nr 2 w Nowym Targu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* niewłaściwe skreślić

…………………………………………...

(data, podpis)

Załącznik nr 2 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Żyj z przyrodą w zgodzie” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w (literą X zaznaczyć właściwe):

- publikacjach na stronie internetowej, 

- kronice przedszkolnej i w materiałach promocyjnych na terenie przedszkola

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. 

* niewłaściwe skreślić

…………………………………………...

(data, podpis)

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Żyj z przyrodą w zgodzie” jest Przedszkole nr 2 w Nowym Targu  (adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Kowaniec 129  adres e-mail: przedszkole2nt@wp.pl numer telefonu: 182665977). 

2. W Przedszkolu nr 2 w Nowym Targu powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Wiesław Kowalski, 2. inspektor@cbi24.pl tel. 575 001 147

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Żyj z przyrodą w zgodzie”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu

 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.   

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Żyj z przyrodą w zgodzie ” jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych. 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-03-29
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 2
Kowaniec 129
34-400 Nowy Targ
182665977

Komentarze

Wyślij wiadomość do Bogusława Klimek