Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KONKURS MATEMATYCZNO - PLASTYCZNY

Konkurs dodał(a) Karolina Jeziak ( komentarzy)
Dodane 5 miesięcy temu, wyświetleń 1029

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie zaprasza do udziału w  I Ogólnopolskim  Konkursie 

matematyczno - plastycznym dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pod nazwą

„Jesień w geometrii”

 

Regulamin konkursu:

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce jesiennej przy użyciu jak największej ilości figur geometrycznych.
   
 2. Cele konkursu:
 • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne,
 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej,
 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
 • Wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,
 • Kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia,

3. Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.


4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 - 6 lat.
 

5. Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie

Łęg Probostwo 31/1

09-210 Drobin

Koordynator konkursu: Karolina Jeziak
 

6. Technika wykonania prac: dowolna

7. Format prac A4 lub A3.

8. Z jednego przedszkola można zgłosić 3 prace konkursowe.

Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę plastyczną. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela. Prace wraz z wypełnioną metryczką (według załączonego wzoru) należy dostarczyć do organizatora konkursu do 24 listopada 2017 roku pod adres:


Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie

Łęg Probostwo 31/1

09-210 Drobin

z dopiskiem "Konkurs matematyczno - plastyczny – Jesień w geometrii”

Liczy się data wpływu pracy do organizatora konkursu.

Dodatkowe informacje:

 1. Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, technika wykonania, staranność i estetyka,  wkład pracy, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych form plastycznych.
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac -  laureatów konkursu i przyzna I, II, III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w Gminnym Przedszkolu w Łęgu Probostwie. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.
 6. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
 7. Uwagi:
  1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
  2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
  3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.
  4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.

  Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

WZÓR METRYCZKI

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

 

 

WIEK:

 

 

NAZWA I ADRES PLACÓWKI:

 

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:

 

 

TEL. KONTAKTOWY:

 

 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń przyjmuję postanowienia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z udziałem w I Ogólnopolskim Konkursie matematyczno - plastycznym „Jesień w geometrii”,  także w celach reklamowych i Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.

 

PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

…………………………………………………………….

 

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-11-24
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie
Łęg Probostwo 31/1
09-210 Drobin
696737343