Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Regulamin Konkursu na prezent dla Katowickiego Spodka na 50-lecie


Konkurs dodał(a) Barbara Kudelko
4 dni temu, wyświetleń 82


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na najciekawszy plastyczny prezent:

„Prezent dla Katowickiego Spodka na  50-lecie urodzin!”

Organizator konkursu:

Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Uczestnicy konkursu:

Nauczyciele przedszkoli z obszaru całej Polski .

Cele konkursu:

 1. Promowanie postaw patriotycznych – poznajemy polskie miasta.                                                                      
 2. Upowszechnianie wiedzy o mieście Katowice.
 3. Zwracanie uwagi na najciekawsze miejsca, zabytki, nowoczesne obiekty miasta Katowice.
 4. Podtrzymywanie poczucia tożsamości nie tylko z miejscem zamieszkania,  z regionem ale także z innymi regionami Polski.
 5. Rozwijanie zainteresowań kulturą, architekturą Katowic.
 6. Dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko ten, kto prześle lub złoży pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
   
 2. Prace plastyczne  nie odpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie.
   
 3. Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.
   
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 5. Każde przedszkole może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.
   
 6. Praca plastyczna nie może zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami autorskimi innych osób.
   
 7. Na odwrocie każda praca powinna zawierać metryczkę:
 •  imię i nazwisko dziecka,
 •  nazwę przedszkola,
 • telefon kontaktowy,
 • adres email,
 • temat roboczy pracy plastycznej.

Technika przygotowania scenariusza:

 1. Format arkusza pracy plastycznej : A4.
   
 2. Termin nadsyłania/dostarczania prac plastycznych: do dnia 30 listopada 2021 r. na adres:

Prace konkursowe należy dostarczyć do

Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach pocztą

Miejskie Przedszkole nr 99

ul. Józefa Płochy 6

40-755 Katowice
 

Kryteria oceny prac:

1. Zgodność z tematem Konkursu.

2. Oryginalność prezentowanych technik plastycznych.

3. Obecność elementów składowych: tematu zajęć, określenia grupy wiekowej, celów ogólnych i szczegółowych, zastosowanych metod i form, środków i pomocy dydaktycznych, materiałów źródłowych , opisu przebiegu (szczegółowe przedstawienie treści zadań, poleceń, wykorzystywanych materiałów)

Zasady przyznawania nagród:

2. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów przyzna nagrody autorom najciekawszych prac plastycznych .

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu mailowo a nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Nagrody:

1. Zostaną przyznane 3 nagrody za I, II i III miejsce oraz  3 wyróżnienia.

Uwagi końcowe:

1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

3. Przesłanie/dostarczenie prac konkursowych jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich przez autora pracy lub jego prawnego opiekuna oraz zgodą na ich wykorzystanie.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu udziela:

Miejskie Przedszkole nr 99

40-755 Katowice, ul. Józefa Płochy 6

Tel. 32 2063016

Adres mailowy: mp99katowice@interia.pl

4. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.mp99katowice.edupage.org

Informacje dodatkowe – publikacja prac:

Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatorów Konkursu praw autorskich do pracy konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji,              a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wytworu - wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami,                         w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

- wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu oryginału lub egzemplarzy wykonania, odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania a także publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. sieć Internet),

- wykorzystania dla celów reklamowych Organizatorów przy użyciu w szczególności prasy, telewizji, sieci Internet.

 Organizatorzy Konkursu mają prawo do zamieszczania pracy konkursowej w całości lub dowolnych fragmentach,                    w zbiorowych publikacjach na stronach internetowych Organizatorów Konkursu lub na innych stronach internetowych.

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie przez Organizatorów Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, we wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i marketingowych Organizatorów Konkursu związanych z tym Konkursem lub innymi konkursami ogłaszanymi przez Organizatorów Konkursu.

Organizatorzy Konkursu nabywają własność egzemplarza pracy konkursowej.

                                                                                    

Barbara Kudelko

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach

40-755 Katowice, ul. Józefa Płochy 6

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI


OŚWIADCZENIE RODZICA
Imię i nazwisko dziecka: ..............................................................................................................
Nazwa, adres placówki: ...............................................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

 pt. „Prezent dla Katowickiego Spodka na  50 lecie urodzin ! ”

 organizowanym przez
Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

. Zapoznałam/-em się
z Regulaminem Konkursu.

 


.......................................                                       ..........................................................
(miejscowość i data)                                            (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)


ZAŁĄCZNIK NR 2

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz. U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym

 pt. „Prezent dla Katowickiego Spodka na  50 lecie urodzin ! ”,

organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki, umieszczenia danych laureatów na wystawie pokonkursowej.

                                                                                                             ............................................................
                                                                                                               (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach
Józefa Płochy 6
40 - 755 Katowice
32 2063016

Komentarze

Wyślij wiadomość do Barbara Kudelko