Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przyjaciele Małego Księcia"


Konkurs dodał(a) Magdalena Maciąg
tydzień temu, wyświetleń 282


Wpis został sprawdzony przez moderatora

MIEJSKIE NR 94 IM. MAŁEGO KSIĘCIA

UL. RATAJA 10 KATOWICE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI

„PRZYJACIELE MAŁEGO KSIĘCIA”

 

KONKURS TRWA DO 26.03.2021 r.

Cele: 

 • BUDZENIE ZAINTERESOWANIA INNYMI FORMAMI PLASTYCZNYMI 
 • ROZWIJANIE WYOBRAŹNI, ROZBUDZANIE FANTAZJI ORAZ KREATYWNOŚCI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 • WZMACNIANIE WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI

 

REGULAMIN:

 • KONKURS SKIEROWANY JEST DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT.
   
 • TECHNIKA PRACY DOWOLNA, FORMA A4, A3
   
 • ILOŚĆ PRAC: MAX 2 PRACE Z KAŻDEJ PLACÓWKI (PROSIMY O PRACE INDYWIDUALNE, PRACE ZBIOROWE NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W KONKURSIE)
   
 • ZDJĘCIA PRAC PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES MAILOWY WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ORAZ ZGODĄ RODZICÓW/OPIEKUNÓW  DO 26.03.2021 r.

konkursmp94@gmail.com
 

(MAX. 3 ZDJĘCIA JEDNAJ PRACY)
 

 • ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH DO NICH NA RZECZ ORGANIZATORA ORAZ DO PUBLIKACJI W INTERNECIE 
   
 • PRZESŁANE ZDJĘCIA PRAC NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU
   
 • KRYTERIA OCENY: ZGODNOŚĆ Z TEMATYKĄ, SAMODZIELNOŚĆ, ORYGINALNOŚĆ, ESTETYKA
   
 • PRACE BĘDĄ OCENIANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY. AUTORZY NAGRODZONYCH PRAC OTRZYMAJĄ DYPLOMY, A NAUCZYCIELE PODZIĘKOWANIA NA ADRES MAILOWY ZAMIESZCZONY W ZGŁOSZENIU
   

KOORDYNATOR KONKURSU : MAGDALENA MACIĄG, MARTA ZASKÓRSKA

 

Załącznik nr 1 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

(prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko uczestnika ......................................................

Nazwa, adres placówki ...........................................................

E - mail ....................................................................................

Jako przedstawiciel ustawowy uczestnika oświadczam, że wyrażam zgodę na jego udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Przyjaciele Małego Księcia" organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach. W związku z wyrażeniem zgody, oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, w tym oświadczam, że zostałem poinformowany o:

1. tożsamości i danych kontaktowych współadministratorów danych,
2. celach przetwarzania danych osobowych i podstawy przetwarzania, w szczególności, że przystąpienie do konkursu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. prawnie uzadanionych interesach realizowanych przez administora danych
4. kategoriach odbiorców danych osobowych,
5. okresu przez który dane będą przechowywane,
6. przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych, w tym prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. osobie do kontaktu w spatwie ochrony danych osobowych.

....................................................                                                                            ....................................................................

(miejscowość i data)                                                                                                     (podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY ...............................................................................

WIEK ...................................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ..................................................................................................

DANE I ADRES PRZEDSZKOLA .........................................................................

ADRES MAILOWY ........................................................................................................

( na który ma być wysłane podziękowanie) 

 

Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Przyjaciele Małego Księcia”

Na postawie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych w postaci nagrań, o których mowa w Regulaminie Konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Rataja 10; kod pocztowy: 40-837; tel. 32-2547265

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Tomasz Ptak. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod.jednostki@cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32-6061323

Administrator pozyskał dane osobowe w postaci zdjęć prac plastycznych, o których mowa w Regulaminie Konkursu od Przedszkola Miejskiego nr …

Administrator przetwarza dane osobowe w celach określonych w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Przyjaciele Małego Księcia”

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO z tym, że zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu są wyrażane wobec placówki macierzystej tego uczestnika

Administrator przetwarza potencjalne dane osobowe w postaci wizerunków uczestników konkursu w postaci nagrania, o których mowa w Regulaminie Konkursu zaś nie przetwarza danych osobowych takich jak imiona i nazwiska czy też innych danych bezpośrednio identyfikujących uczestników konkursu czy też ich rodziców bądź opiekunów

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty i organy publiczne uprawnione do tego na podstawie odrębnych przepisów oraz podmioty, którym Administrator udostępnia dane w oparciu o zwarte umowy w tym umowy powierzenia przetwarzania

Dane osobowe nie będą przakzywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia konkursu.

Podanie danych osobowych w postaci udostępnienia nagrań jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Sprzeciw wobec ich przewtarzania i żądanie ich usunięcia przed zakończeniem konkursu uniemożliwi wzięcie w nim udziału

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia iprawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-03-26
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: mp94magda@gmail.com

Organizator

Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia
Rataja 10
40-837 Katowice
32 254 72 65

Komentarze

Wyślij wiadomość do Magdalena Maciąg