Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Najpiękniejsza ozdoba świąteczna"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Sperka tydzień temu, wyświetleń 228


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs plastyczny

"Najpiękniejsza ozdoba świąteczna"

I Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,
  • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych).

Regulamin konkursu:

1.Konkurs adresowany jest dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

2.Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

a) uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej
b) uczniowie kl. IV- VIIi szkoły podstawowej

3.Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną estetycznej ozdoby przestrzennej, dekoracji świątecznej z dowolnie dobranych materiałów.

4.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonana pod opieką osoby dorosłej (dopuszcza sie pomoc nauczyciela lub rodzica).

5.Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę ( najlepiej wydrukowaną bądź pisaną  drukowanymi literami) zawierającą następujące informacje:

a) Imię i nazwisko autora,
b) wiek,
c) adres placówki,
d) imię i nazwisko (opiekuna - nauczyciela),
e) adres e-mail (opiekuna - nauczyciela).

6.Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście najpóźniej  do dnia  13.12.2019 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 11 "Modrzejów" 

ul. Orląt Lwowskich 2 

41-208 Sosnowiec


woj. śląskie
z dopiskiem "Konkurs -Najpiękniejsza ozdoba świąteczna"
 

III Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka wykonania pracy.

Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kl. I-III
b) kl. IV- VIII

 

Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowania, dyplomów za udział w konkursie prosimy o informację na adres e-mail agniese@interia.pl w celu uzyskania podziękowania drogą elektroniczną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 20.12. 2019 r

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
http://zspmodrzejow.szkolnastrona.pl/


Do prac należy dołączyć wypełnione i podpisane zgody ( załącznik nr 1 , załącznik nr 2).

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację.

Prace przechodzą na własność organizatorów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail : agniese@interia.pl


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy POWODZENIA!

 

Załącznik nr 1

 

………………………., dn. ………………


……………………………………………………….


Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna


 

………………………………………………………….


Nazwa i adres placówki


 

Zgoda opiekuna – nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa placówki) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna", którego organizatorem jest  Szkoła Podstawowa nr 11 "MODRZEJÓW"
w Sosnowcu.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa placówki) w celu umieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej organizatora.

…………………………………………………


Podpis nauczyciela – opiekuna


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Szkoła Podstawowa nr 11 "Modrzejów" informuje, że:

1.Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 11 "Modrzejów", 41-208 Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich 2, tel.32.  32 2662585
e-mail: sp11sosnowiec@op.pl;
2. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę:  Szkoła Podstawowa nr 11"Modrzejów", Orląt Lwowskich 2, 41-208 Sosnowiec zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3 Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom;
4. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

…………………………………………………


Podpis nauczyciela - opiekuna


 

Załącznik nr 2     

 

 

…………………………………………………….                                      ……………………., dn…………………

(imiona i nazwiska rodziców)

 

 

Zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie

 

Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka

 

……………………………………………….………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

w  konkursie „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”, którego organizatorem jest  Szkoła Podstawowa nr 11 "Modrzejów" w Sosnowcu.

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych dziecka (imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki) w celu umieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej .

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Szkoła Podstawowa nr 11 "Modrzejów"  informuje, że:

Administratorem Danych Osobowych  jest  Szkoła Podstawowa nr 11 "Modrzejów", 41-208 Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich 2; tel. 322662585 sp11sosnowiec@op.pl
Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę:  Szkoła Podstawowa nr 11 "Modrzejów", ul. Orląt Lwowskich 2, 41-208 Sosnowiec zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom;
Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu; 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;
Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

 

 

 

..……………………………………………….


 (data i czytelny podpis  rodziców lub prawnych opiekunów

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-13
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i rodzice

Organizator

Sp 11 Modrzejów
Orląt Lwowskich 2
41-208 Sosnowiec
322662585
Komentarze
Wyślij wiadomość do Agnieszka Sperka