Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny dla dzieci z wrocławskich przedszkoli


Konkurs dodał(a) Justyna Jakl
8 miesięcy temu, wyświetleń 343


Wpis został sprawdzony przez moderatora

       Zapraszamy do udziały w konkursie plastycznym o tematyce patriotycznej dla dzieci z wrocławskich przedszkoli!

Regulamin konkursu o tematyce patriotycznej

„A na tej fladze jest biel i czerwień…”

 

1.Organizator:

Przedszkole nr 16 we Wrocławiu

ul. Wietrzna 50

53-024 Wrocław

2. Cele konkursu:

 • promowanie twórczości dziecięcej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej,
 • zachęcanie do aktywności plastycznej oraz czerpania radości podczas działań plastycznych.

3. Uczestnicy  konkursu:

 • dzieci 4-7 letnie z wrocławskich przedszkoli

4. Warunki uczestnictwa:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie flagi Polski
 • Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 • Temat pracy konkursowej- flaga Polski
 • Format pracy- dowolny
 • Technika- dowolna
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo (na odwrocie, w prawym dolnym rogu):
 • imię i nazwisko dziecka
 • wiek
 • dokładny adres placówki
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
 • adres e-mail, na który mają być wysłane dyplomy i podziękowania
 • Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 31.10.2019 r.  na adres:

 

Przedszkole nr 16

ul. Wietrzna 50

53-024 Wrocław

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „A na tej fladze jest biel i czerwień…”

 

 • Do każdej pracy należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
 • Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Do oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa, która przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu, oraz nauczyciele pod kierunkiem których została wykonana praca otrzymają dyplomy i podziękowania drogą mailową. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie  brała pod uwagę:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • samodzielność
 • oryginalność i kreatywność.

 

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Przedszkola nr 16 :  http://www.zsp16.wroclaw.pl/p16/index.php,  w zakładce „aktualności” do dnia 15.11.2019r.
 • Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Po ogłoszeniu wyników zostanie utworzona galeria prac w holu Przedszkola nr 16.

 

                                                                                              Koordynatorzy konkursu: Justyna Jakl, Magdalena Szwechłowicz

                                                                                                                                                            Serdecznie zapraszamy!

Załącznik nr 1 do regulaminu

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ  Przedszkole nr 16 we Wrocławiu

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:   

………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

w konkursie plastycznym „A na tej fladze jest biel i czerwień” organizowanym w roku szkolnym 2019/2020 przez Przedszkole nr 16 we Wrocławiu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej    w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

  ………………………………                                …………………………..…………………………..

      Miejscowość i data                                      Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-10-31
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 16
Wietrzna 50
53-024 Wrocław

Komentarze

Wyślij wiadomość do Justyna Jakl