Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski " Mój ulubiony wiersz"


Konkurs dodał(a) katarzyna smuklerz 2 miesiące temu, wyświetleń 220


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie Nr 15

 zaprasza na

Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski

„Mój ulubiony wiersz”

który odbędzie się w dniach 9-10 maj 2019 r.

Zgłoszenia do dnia 9.04.2019 r.

 

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Mój ulubiony wiersz ”.

 1. Organizatorzy konkursu: Przedszkole nr 15 w Łodzi ul Wysoka 28
 2. Terminy: do 9.04.2019 r. - zgłoszenie dzieci do konkursu tylko e-mailem 9-10.05.2019 r.- przesłuchania

 

 1. Cele konkursu:
 • rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją,
 • upowszechnienie kultury żywego słowa,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie,
 • wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci,
 • popularyzowanie literatury dziecięcej w tym twórczości współczesnych poetów.
 1. Warunki uczestnictwa:

W konkursie uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli znajdujących sięna terenie Łodzi

 1.  Przedszkole może zgłosić po jednym uczestniku z każdej grupy przedszkolnej. Ilość zgłoszonych uczestników nie może przekraczać ilości grup w przedszkolu.
   
 2. Uczestników konkursu należy wyłonić podczas eliminacji wewnętrznych, dokonanych w macierzystej placówce.
   
 3. Konkurs ma formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego przez uczestnika wiersza o tematyce konkursowej. Uczestnik występuje INDYWIDUALNIE.
   
 4. Organizator zastrzega sobie prawo udziału w konkursie dzieci z Przedszkola nr 15 w Łodzi
   
 5. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać wyłącznie e- mailem do organizatora konkursu na adres:

  kontakt@pm15.elodz.edu.pl
   

 do dnia 09.04.2019 r.  Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 1. Oceny prezentacji dokona niezależne, powołane przez organizatora jury uwzględniając: stopień opanowania pamięciowego tekstu , interpretację, poprawne i płynne deklamowanie, modulacja głosu, dykcja, wyraz artystyczny – uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, ogólne wrażenie artystyczne. Stroje i rekwizyty nie podlegają ocenie jury. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki.
   
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez podsumowanie wyników jury i spisanie protokołu.
   
 3. Rozdanie nagród odbędzie się w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Łodzi.
   
 4. Przebieg konkursu:

W zależności od ilości nadesłanych zgłoszeń, konkurs zostanie przeprowadzony w jednym lub dwóch terminach: przesłuchania uczestników odbędą się w dniach

9-10.05.2019r w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Łodzi w godz. 9:00 – 14:00 .

O terminie konkursu dla każdej kategorii wiekowej wszystkie placówki zostaną powiadomione telefonicznie z tygodniowym wyprzedzeniem.

Uczestników obowiązuje strój odświętny/ galowy.

Prosimy o punktualne przybycie na przesłuchanie – spóźnienia powodują niepotrzebne zamieszanie.

WARUNKIEM WYSTĄPIENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE JEST DOSTARCZENIE W DNIU KONKURSU PISEMNEJ ZGODY RODZICA NA PRZETWARZANIE DANYCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISEMNA ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA NA PRZETWARZANIE DANYCH.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu recytatorskiego ,,ZACZAROWANE SŁOWA – Mój ulubiony wiersz” danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, grupy i nazwy przedszkola) w celach wynikających z organizacji konkursu .

 

 

                          

 

 1. (data, czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia na konkurs recytatorski

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………………………

2. Przedszkole – nazwa, adres, kontakt telefoniczny, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Wiek uczestnika:3 lata, 4 lata, 5 lat, 6 lat /właściwe podkreślić/.

 4. Tytuł utworu i autor: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach, wykonanych w ramach serwisu fotograficznego, dokumentującego przebieg Konkursu Recytatorskiego w celach promocyjnych tego przedsięwzięcia. 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji.

 

 

 ……………………………………………………                                            …………………………………………………………

/podpis rodzica dziecka/                                                                              /podpis dyrektora przedszkola/

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-09
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 15 w Łodzi
Wysoka 28
90-036 Łódź
426742121
Komentarze
Wyślij wiadomość do katarzyna smuklerz