Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

CHOCIAŻ MAMY MAŁO LAT, CHCEMY BY CZYSTY I PIĘKNY BYŁ NASZ ŚWIAT


Konkurs dodał(a) Monika Kapica 3 miesiące temu, wyświetleń 238


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Organizator:

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej

przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Miedźnej

ul. Wiejska 101

43-227 Miedźna

Koordynatorzy konkursu:

 • Ewa Brańczyk
 • Monika Kapica
 • Grażyna Obetkon


 

Cele konkursu:

 •  kształtowanie postaw proekologicznych dzieci,
 • rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych,
 •  rozwijanie kreatywności.
   

Regulamin konkursu:

 • konkurs jest przeznaczony dla dzieci 3 – 6-letnich;
   
 • praca powinna być indywidualna( zbiorowe nie będą oceniane, pod przewodnictwem jednego opiekuna);
   
 • do konkursu mogą przystąpić przedszkola publiczne i niepubliczne;
   
 • termin nadsyłania prac do 8 kwietnia 2019, rozstrzygnięcie konkursu do 25 kwietnia 2019;
   
 • technika wykonania praca: płaska w formacie A4;
   
 • każda praca powinna cechować się: oryginalnością   oraz zgodnością z tematyką;
   
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;
   
 • każda praca powinna zawierać:
   
 • adres placówki wraz z numerem telefonu i adresem mailowym,
   
 • dane dziecka (imię, nazwisko wiek),
   
 • imię i nazwisko opiekuna pod którego kierunkiem została wykonana praca,
   
 • dołączony załącznik zgody  rodzica/ opiekuna na udział dziecka w konkursie;
   
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób  i opiekunów;

 

 • Prace należy dostarczyć do:
   

Gminne Publiczne Przedszkole im Marii Kownackiej

przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym

ul. Wiejska 101

43-227 Miedźna

z dopiskiem: KONKURS EKOLOGICZNY
 

 • zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorów; laureaci  (I, II, III miejsce) otrzymają nagrody oraz dyplomy;
   
 • wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają podziękowania (prosimy o dołączenie koperty zwrotnej z adresem i znaczkiem w formacie A4);
   
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://spmiedzna.edupage.org/? oraz Facebooku przedszkola;
   
 • Wszelkich informacji o konkursie udziela: Ewa Brańczyk tel. 511 662 499 lub na gppmiedzna@onet.eu

 

 

METRYCZKA KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Imię i nazwisko autora pracy:………………………………………………………

Wiek dziecka:………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna:…………………………………………………

Pełna nazwa placówki………………………………………………………………

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………

Adres mailowy………………………………………………………………………

 

 

Załącznik nr 1

 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………

 

Nazwa i adres placówki…………………………………………………………

 

          Wrażam zgodę na udział mojego dziecka w  OGÓLNOPOLSKIM KONKUSIE PLASTYCZNYM -„Mamy mało lat lecz chcemy by czysty i piękny był nasz świat’, organizowanym przez Gminne Publiczne Przedszkole

im. Marii Kownackiej przy  Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedźnej.

           Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka

 (imię i nazwisko, wiek, miejscowość i nazwa placówki) na stronie internetowej

i portalu społecznościowym organizatorów Konkursu, w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach oraz wykorzystanie prac laureatów na wystawach pokonkursowych.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

 

1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej.

2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

3. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie

 

 

 

 …………………………………..     

             (miejscowość/data)                                                        ……………………………..

                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej
Wiejska 101
43-227 Miedźna
32 211-61-11
Komentarze
Wyślij wiadomość do Monika Kapica