Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

XII Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno-Plastyczny


Konkurs dodał(a) Mariola Sitarz
rok temu, wyświetleń 698


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu zaprasza do udziału

   w XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno – Plastycznym  pt.:

„Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie – trudne wierszyki łamiące języki”
 

Celem konkursu jest rozwijanie werbalnej i plastycznej aktywności dzieci, kreatywności  i zaangażowania ich opiekunów, stymulacja rozwoju mowy dzieci oraz dbałość o poprawna wymowę .

Opis konkursu:

Dzieci przygotowują prace plastyczną do wiersza  logopedycznego ( mile widziane wiersze  autorstwa własnego opiekuna). Wiersz powinien stanowić inspirację do wykonania pracy konkursowej oraz ma służyć wspomaganiu procesu terapeutycznego: stymulować rozwój mowy oraz poprawną wymowę, integrować opiekuna i jego podopiecznego.

Uczestnicy:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym 3-9 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych),

Regulamin:

 • Prace można wykonać  indywidualnie, w parach, w małych zespołach lub z całą grupą.
   
 • Technika wykonania prac oraz format pracy są dowolne.
   
 • Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac.
   
 • Prace należy opisać według wzoru (z tyłu pracy!)- czcionka Times New Roman 12:
  • Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
  • Imię i nazwisko opiekuna,
  • Adres placówki, telefon, e-mail,
  • Tytuł i nazwisko autora wiersza,
 • Treść wiersza i nazwisko autora wiersza, na podstawie którego wykonano pracę, należy dodatkowo umieścić na osobnej, dołączonej do pracy kartce (nie przyklejać  z tyłu pracy!)- czcionka Times New Roman 12.
 • Prace nie posiadające metryczki nie będą oceniane przez jury.
   
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania, opracowywania i publikacji prac oraz treści wierszy z zachowaniem nazwiska autora.
   
 • Termin nadsyłania prac do 19.02.2019 r. na adres:
   

  Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51

  ul. Jana Bytnara "Rudego" 1

  45-265 Opole


   
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie zgody Rodziców/opiekunów prawnych- załącznik 1 oraz zgody nauczycieli/logopedów/pedagogów specjalnych, pod opieką których prace dzieci zostały wykonane- załącznik 2, jak i autorów wierszy -załącznik 3,  na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przebieg konkursu:

 • Oceny prac plastycznych dzieci dokona jury, w skład którego wejdą plastycy, pedagodzy oraz  logopedzi.
 • Jury będzie brało pod uwagę zaangażowanie dzieci w wykonanie pracy, inwencję twórczą opiekunów.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 6.03.2019 r.
 • Dyplomy i podziękowania otrzymają tylko laureaci konkursu i ich opiekunowie.
 • Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie:www.ppi51opole.pl

 

Koordynatorzy konkursu : Mariola Turska-Sitarz, Marzena Okapiec, Urszula Niewiarkiewicz-Głąb

Organizator konkursu: Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu

Patronat honorowy:

 •   Polski Związek Logopedów
 •   Miesięcznik „ Bliżej Przedszkola”

 

Oświadczenie prawnych opiekunów (załącznik 1)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka:

…………………………………………………................................. lat...……………………………..

 w XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym „Chrząszcz brzmi w trzcinie   w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące języki”.

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………………………………………............................................................................................., dziecka z   grupy…………………….przedszkola…………………………………………………………………………………………………………

przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu do celów związanych z jego udziałem w XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi  w trzcinie w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2018/2019.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu;
 2. dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym

 z udziałem w  XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi  w trzcinie w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2018/2019;

 1. podanie danych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania jest równoznacznaz brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie;
 2. mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację danych  osobowych  w celach związanych z konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska dziecka, do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego pracy przez organizatora konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.

Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka upoważniam Organizatora do wykorzystania pracy konkursowej złożonej w XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące języki”. we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w szczególności do ekspozycji pracy w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu; oraz publikowania pracy i jej kopii/ w inny sposób.

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie i nie narusza praw osób trzecich .

……………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

*Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami       

Oświadczenie nauczycieli/logopedów/pedagogów specjalnych, pod opieką których prace dzieci zostały wykonane (załącznik 2)

Ja, …………………………………………………………………………………………………. wyrażam zgodę na uczestnictwo:

w XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi  w trzcinie     w Szczebrzeszynie- trudne wierszyki łamiące języki”.

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu do celów związanych z moim udziałem w XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym „Chrząszcz brzmi w trzcinie   w Szczebrzeszynie- trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2018/2019.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu;
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udziałem w  XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym „Chrząszcz brzmi w trzcinie    w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2018/2019;
 3. podanie danych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;
 4. mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

 

…………………………………………

Data i podpis

 

*Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami       

 

Oświadczenie autora wiersza (załącznik 3)

Ja, …………………………………………………………………………………………………….wyrażam zgodę  na uczestnictwo

w XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi  w trzcinie   w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące języki”.

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu do celów związanych z jego udziałem w XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym „Chrząszcz brzmi  w trzcinie w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2018/2019.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu;
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udziałem w  XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi  w trzcinie   w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2018/2019;
 3. podanie danych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;
 4. mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację danych  osobowych w celach związanych z konkursem oraz na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy (wiersz logopedyczny)  przez organizatora konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.

Oświadczam także, że upoważniam Organizatora do wykorzystania wiersza  złożonego w XII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie - trudne wierszyki łamiące języki we wszelkich formach    i zakresach eksploatacji, w szczególności do ekspozycji wiersza w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu; oraz publikowania pracy i jej kopii/ w inny sposób.

Oświadczam równocześnie, że wiersz jest mojego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich .

 

……………………………………………

Data i podpis

 

 

 

*Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-02-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: Patronat honorowy: Polski Związek Logopedów, miesięcznik Bliżej Przedszkola

Organizator

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu
ul. Jana Bytnara
45-265 Opole
774555858

Komentarze

Wyślij wiadomość do Mariola Sitarz